Головна Стисло Звітують волонтери «Небайдужі»

Звітують волонтери «Небайдужі»

3681

Волонтери із шацької групи «Небайдужі» продовжують рух у напрямку розпочатої місяць тому благодійної діяльності. З’я­вилася впевненість, віра в свої сили, здатність перес­ту­пати через особисте і жити тим, чим живуть солдати, перей­ма­тися їхніми болями і насущними потребами. Заради того, щоб вдягнути, взути, забезпечити хар­чами, засобами захисту, гігієни та іншими необхідними речами бійців Шацького району, волонтери й надалі налагод­жують зв’язки з людьми, які мають можливість допо­ма­га­ти. До списку названих у поперед­ньому звіті благодійників варто додати імена Петра Ткачука, Ми­рослава Гошовського, Ва­дима Дударчука, Віктора Кур­чака, Олександра Терети, Ок­сани Іщук, Олександра Прий­мука, Олександра Стайкевича, священиків, прихожан храмів Шацького благочиння та ба­га­тьох інших жителів району. Хтось із них самотужки вдягав і взував солдатів, хтось жерт­ву­вав кошти; Ігор Пух без­кош­товно надавав сітки, з яких во­лон­тери плели маскувальні; Олек­сандр із шацького ринку зробив значну знижку на масло до бензопили, два цепи та набір інструментів.

З дозволу Пульмівського сі­ль­ського голови Федора Гло­ва­цького та з благословення отця Олек­сандра Черевка, настоя­теля Свято-Миколаївського хра­му с. Пульмо, «Небайдужі» 19 грудня провели в селі бла­го­дійну акцію, під час якої реа­лі­зували сувенірів та націо­на­ль­ної символіки, люб’язно нада­ної магазином «Глобус», а також зібрали пожертв на 1 700 грн.

21 грудня на ри­н­ку смт Ша­цьк з доз­волу його ди­ректора Сер­гія Бо­ярчука від­бувся дру­гий благо­дійний ярма­рок, в якому були за­діяні ма­газини «Глобус» (Неля Сацюк) і «Кві­ти» (Оксана Іщук), Шаць­кий БДЮТ (ди­ректор Наталія Пос­тернак), Ша­цька біб­ліотека для дорос­лих (ди­рек­тор Ва­лен­тина Гірич). Віно­чок мега­пат­ріотич­них пісень ви­конали, розчу­лив­­ши гля­да­чів до сліз, творчі ко­лек­ти­ви «Гор­лиця», «Півноти» Ша­ць­кого районного Бу­динку культури (ди­рек­тор Валентина Хан­зе­рук) та народний ан­самбль «Мо­ло­дички» міського Бу­динку ку­ль­тури (директор Ніна Виро­вич). Зав­дяки спі­ль­ним зусил­лям, сп­рямованим на одну ве­лику сп­раву, резуль­та­том ярма­рку­­вання стали 5 356 грн.

За зібрані протягом двох тиж­нів кошти було виконано за­мов­лення наших солдатів, які пе­ре­бувають у військових час­тинах, охороняють кордон України чи воюють на сході. Прид­бано 9 комплектів термобі­лизни, 3 комплекти натільної бі­лизни, 2 – військової форми, 2 буш­­­лати, 2 теплих штанів, 2 розг­рузки, 2 пари наколінників, 2 рюкзаки, 5 пар берців, акуму­лятор Power bank. Благодійники принесли бензопилу, масло для неї і «Тосол»  для двигунів. Все це вже надійшло з допомогою «Нової пошти» чи волонтерів до військових або було пере­дано їм особисто в руки. Із про­дуктів та солодощів, пожерт­ву­ваних прихожанами храмів та небайдужими жителями ра­йону, було сформовано 7 поси­лок-«миколайчиків» для бійців, що несуть службу в гарячих точ­ках. Набори продуктів хар­чування волонтери доставили одному солдату, а також сім’ям воїнів АТО з сіл Омеляне та Пулемець.

За вишивки і речі ручної ро­боти вдалося придбати 4 ап­течки. Велика вдячність на­шим талановитим майстрам Ніні Го­лядинець із с. Голядин – за вишиті роботи та Людмилі Мак­сим­чук із смт Шацьк – за виго­товлені власноруч ляльки. Крім того, сплетено вже 8 маску­ва­льних сіток, волонтери дякують учням, учителям ЗОШ І-ІІІ ст. смт Шацьк, с. Ростань та с. Світязь, студентам Шаць­кого лісового коледжу, санато­рію «Лісова пісня» (за білу тка­нину), жителям с. Голядин і особ­ливо організатору справи плетіння Ніні Голядинець. На за­мовлення «Небайдужих» міс­цеві швачки шиють маскува­льні костюми (вже виготов­лено 6). Свій вклад у волонтерську дія­льність роблять учні та ке­рів­ники гуртків Шацького БДЮТ, які майструють з ниток ан­ге­лят, новорічні та інші суве­ніри. Ці витвори, а ще дитячі ма­­люнки, листи, вірші, жовто-блакитні брас­лети зі стрічок волонтери вк­ла­дають у кожну посилку, що відп­рав­ляється на схід.

Гарною традицією волонте­рів є урочисті зустрічі солда­тів, які приїжджають у від­пуст­ку додому. Нещодавно зустрі­чали Віктора Луткова з с. Сві­тязь. До волонтерів долучи­лися учні ЗОШ І-ІІІ ст. смт Ша­цьк. Були жовто-блакитні квіти і повітряні кульки, національний прапор на плечах героя, слова вдячності і море емоцій. Від іме­ні солдатів, які отримали до­по­могу, «Небайдужі» вислов­лю­ють вдячність усім, хто без­від­мовно простягає війсь­ко­вим руку підтримки. Разом ми сила!

Мирослава ЦЮП’ЯХ.