Головна Стисло Проблем у жителів сільських територій завжди вистачатиме

Проблем у жителів сільських територій завжди вистачатиме

3678

Чимало проблемних питань озвучили жителі сіл Грабівської сільської ради на виїзному при­йомі, який 9 лютого провів го­лова Шацької районної ради Сер­гій Карпук. Розпочався він із села Голядин, де спочатку Сер­­гій Карпук разом із сіль­сь­ким головою Василем Голядин­цем відвідали початкову шко­лу, ФАП та бібліотеку. Всього у сі­льській школі навчається 10 ді­тей, але наступного року, за  сло­вами директора школи Майї Голядинець, у перший клас пі­дуть 6 діток. Хоч приміщення школи старе, збудоване ще у 30-х роках минулого століття, проте міцне, зовні декілька ро­ків тому оббите фальш-бру­сом, замінені вікна та двері, все­редині також зроблено кос­метичні ремонти. У класних кім­натах є нові меблі – шафи та парти, тож місцеві жителі дуже переживають, що у зв’язку із оптимізацією школу можуть зак­рити.

У сільському ФАПі фельдшер із багаторічним стажем Галина Ключук з самого ранку уже була на роботі. Сергій Карпук поціка­вився забезпеченням медика­мен­тами та паливом, ситуа­цією із захворюваністю на грип. Також до голови районної ради звернулася мати Володимира Горніча, яка розповіла, що її син уже третій рік є інвалідом І гру­пи, отримав тяжку травму хре­б­та, в результаті якої був пош­коджений спинний мозок. Через це син не може самос­тійно ру­хатися, а та рамка для пе­ресу­вання, яку привезли, мала. Раз на три-чотири місяці чоловік по­т­ребує реабілітації у спеціа­лізо­ваному санаторії у Винни­ках, на що потрібно що­разу 10 тис. грн. Такі кошти для сільсь­кої родини, де виховує­ться двоє дітей, хоч і працює дру­жина, а чоловік отримує пен­сію по інва­лідності та пенсію військового, все одно не вис­та­чає. Тож ма­ти просила Сергія Карпука пос­прияти виділенню безкоштов­ної путівки у спеціа­лізований са­наторій та фінан­со­вої допо­мо­ги, бо ж ні субсидії, ні соціа­льної допомоги сім’я не отри­мує. В свою чергу, Сергій Вікто­рович обіцяв допомогти ро­дині з виділенням путівки та пошу­ком санаторію для реабі­лі­тації.

Далі голова районної ради ра­зом із Василем Голядинцем відвідали єдине підприємство, що функціонує на території сі­льської ради – ТзОВ «Зендер-Україна», яке займається видо­бутком та переробкою сапро­пелю на озері Прибич (на фо­то). Василь Ре­дько, заступник директора підп­риємства, док­ладно роз­по­вів про технологію видобу­вання донних відкла­день, їх пе­­ре­робку та сфери застосу­ван­ня. Серед проблем Василь Редько назвав змен­шення за­мовлень та затримку в питанні надання ліцензії обла­сною радою, а також за­ку­півлю торфу аж із Рів­нен­ської області. Стосовно остан­ньої проблеми, то Василь Голя­ди­нець запро­понував підп­риє­мс­тву взяти на розробку тор­фовища на те­ри­торії сільської ради, що дасть користь і «Зен­дер-Україні», і громаді. Окрім того, як розповів Василь Голя­ди­нець, в пер­спективі очищене від мулу озе­ро може привер­нути увагу бага­тьох відпочива­ль­ників – лю­бителів зеленого ту­ризму. Уже є чимало ба­жаю­чих зайнятися розвитком сфе­ри відпочинку на цій території.

У клубі села Смоляри-Сві­тязькі зібралося більше 20 лю­дей, котрі прийшли зі своїми кло­потами та запитаннями. Так, жителі села скаржилися, що у ФАПі немає смужок для глю­ко­метрів, тож аби виміряти рі­вень цукру в крові, щоразу пот­рібно їхати в районну лікарню, а це – додаткові витрати на до­рогу (30 грн.). Люди згодні на­віть сплачувати кожного разу за використану смужку (упа­ковка коштує орієнтовно 500 грн.), аби лише все можна було зробити на місці. Зверталися люди і з приводу невчасних вип­лат соціальних допомог, ма­лого розміру пенсії (949 грн.), коли мінімальна пенсія в Україні становить 1 074 грн. Особливо емоційно жителі села просили голову районної ради повпли­вати на впорядкування сп­лати земельного податку, адже часто виникають ситуації, коли людина сплатила за землю, а згодом їй знову приносять кви­танції. За словами Василя Го­лядинця, щороку землевпо­ряд­ником до податкової подаються списки платників земельного по­датку, проте конфузи вини­кають щороку, і не лише по Гра­бівській сільській раді. Сергій Карпук порадив подавати лю­дям інформацію у сільську ра­ду, працівник якої буде уточ­нювати списки із податківцями.

Цікавилися жителі села й пи­танням виділення земельних ді­лянок під житлове будів­ниц­тво, перспективою відк­рит­тя між­народного автопереходу «Ада­мчуки-Збереже» (за сло­вами Ва­силя Голядинця, прое­ктна до­кументація по с. Адам­чуки уже майже виготовлена). Вчителі школи запитували, чому цього­річ не передбачено коштів на харчування учнів 1-4 класів, на що Сергій Карпук відповів, що кошти на це закладалися завше Кабмі­ном і передбачалися осві­т­ньою субвен­цією. Утім, цього року такі кошти не закладені, лише на харчу­вання дітей дея­ких пільгових категорій. Поки що Сергій Вікто­рович запропо­нував пораху­вати, скільки пот­рібно коштів до кінця навчаль­ного року на хар­чування дітей по кожній школі, визначити пот­реби у про­дуктах харчування та по­дати інформацію у відділ освіти. Можливо, при перегляді бюд­жету буде можливість хоча б частково виділити кошти на ці цілі.

У селі Грабове Сергій Карпук відвідав місцеву школу, де у вчи­телів було лише одне про­хання – посприяти прове­денню в школу Інтернету. В нав­чаль­ному закладі є приміщення, де можна було б зробити ком­п’ю­терний клас, що допомагало б у процесі навчання не лише учням, а й в роботі вчителям.

Наступні виїзні прийоми го­лова районної ради Сергій Кар­пук буде проводити на тери­торії Самійличівської сільської ради – 25 лютого, та Прип’ятсь­кої сільської ради – 10 березня.

Віта ШЕПЕЛЯ.