Головна Стисло Шацький національний парк очолив новий керівник

Шацький національний парк очолив новий керівник

6234

20 червня голова Шацької ра­йонної державної адміністрації Ва­силь Голядинець представив тру­довому колективу Шацького на­ціонального природного парку нового керівника. Відповідно до на­казу №199 голови Державного агентства лісових ресурсів Ук­раї­ни тимчасово виконуючим обо­­в’язки директора парку було приз­начено Цвида Віталія Іва­но­­вича.

«Роботу лісової галузі Віталій Цвид знає не з чуток, оскільки має відповідну професійну ос­віту, працював у Шацькому лісо­вому коледжі. Хочу побажати йому успіхів у роботі. Будемо спо­­ді­ватися, що структура, яку він очолив, стане генератором роз­витку Шацького району», – заз­начив у своєму виступі го­лова райдержадміністрації.

Віталій Цвид, виступаючи пе­ред колективом природоохо­ронної структури, розповів про те, чим він планує зайнятися на новій посаді та які нововведення хоче запровадити.

Зокрема, у планах нового ке­рів­ника – вирішувати завдання із благоустрою пляжів, покра­щувати благоустрій інфраструк­ту­ри національного парку, роз­виток туризму. Окремим зав­данням для Віталія Цвида є сприяння розвитку науки в па­р­ку, у якого для цього є справ­ді ве­ликий потенціал, а також за­лучення до цього провідних нау­ковців. «Плануємо ство­рити прес-службу національ­ного парку, яка буде займа­тися висвітленням розробок наукового відділу, щоденну ро­­боту природоохоронної ст­рук­тури. Серед першочер­го­вих завдань – забезпечення функціонування екологічного поста в ур. Венське і при­ве­ден­ня його до європейських стандартів, обладнання його території терміналами. Відпо­відно ви­вільниться певна кі­ль­кість пра­цівників парку, які мають все-таки виконувати свої ос­новні функції з охорони і за­хисту природно-запо­від­ного фонду. Таке запровад­ження до­поможе мінімізувати вплив людського фактору в роботі поста», – розповів Ві­талій Іва­нович.

Новий керівник також пла­нує залучати інвестиції для роз­витку території націона­ль­ного парку та району. Це пла­нує робити як за кошти дер­жавного, так і місцевих бюд­жетів, залучати бізнес та євро­пейські гранти (на­писання еко­ло­гічних прое­к­тів). Для реаліза­ції остан­нього пункту своєї прог­рами Віталій Цвид планує в парку створити спеціа­ль­­ний відділ, який буде за­й­­­матися написанням про­ектів. «Завдання неп­рості, на вирішення їх пот­рібно чимало коштів, тож спо­ді­ваюся на підтримку Дер­жавного агентства лі­со­вих ресурсів, розуміння ра­йонної влади та, основ­не, колективу, а також на досвід тих людей та нау­­ковців, котрі десятки ро­ків працюють в струк­турі парку», – зазначив Ві­талій Цвид.

Біографічна довідка.

Віталій Цвид народився 7 жовтня 1982 року в селі Голядин.

Після закінчення школи (з відзнакою) вступив на навчання до Шацького лісового технікуму ім. В.Сулька, який також закінчив з відзнакою. Вищу освіту здобув у Львівському національному лісотехнічному університеті України.

Працював у Шацькому лісовому коледжі, а у 2006 році був обраний депутатом Грабівської сільської ради та її секретарем. З січня 2017 року Віталій Цвид виконував обов’язки Грабівського сі­льського голови.

Одружений, разом із дружиною виховують трьох дітей.

Віта ШЕПЕЛЯ.