Головна Коротко Оперативна нарада з бюджетним аналізом та підготовкою до зими

Оперативна нарада з бюджетним аналізом та підготовкою до зими

3653

19 червня відбулася чергова оперативна нарада під керів­ництвом голови Шацької РДА Василя Голядинця та за участю першого заступника голови РДА Віктора Плейтуха, селищного і сільських голів, керівників ра­йонних установ і організацій.

Про ведення військового обліку та бронювання військо­во­зобов’язаних в установах, організаціях, селищній та сіль­ських радах інформував Ва­силь Матвійчук, військовий ко­місар Шацького райвійськ­кома­ту. Основними причинами існу­вання недоліків у функціо­ну­ван­ні системи військового облі­ку на території району є: небажання деяких керівників під­при­ємств, установ, організацій, органів мі­с­цевого самовря­ду­вання вив­чати і керуватись в повсяк­ден­ній діяльності нор­мативно-пра­вовими актами з питань обо­ронної та мобіліза­ційної ро­боти; недостатній рі­вень підго­товки осіб, на яких пок­ладене ведення військового обліку; від­сутність оплати праці за ве­дення вій­ськового обліку (опла­та здій­снюється такому пра­ців­нику тіль­ки у Шацькій селищній та Світязькій сільській ра­дах. – Авт.); безвідповідальне став­лення до виконання поса­дових обов’язків відповідними поса­довими особами.

Станом на 16 червня цього року на загальному обліку в Ша­цькому РВК перебувають на обліку 1 652 військовозобо­в’я­зані, з них 109 офіцерів, 1 543 сержантів та солдатів. Підлягає поновленню на військовий облік 1 068 осіб.

«З метою здійснення кон­тро­лю за станом військового обліку та бронювання військово­зобо­в’язаних в органах місцевого са­моврядування, на підприєм­ст­вах, установах, організаціях ра­йону протягом 2017 року були здійснені перевірки. Їй підлягали всі сільські та Шацька селищна ради, а також 21 підприємство, уста­нови та організації району. З числа перевірених у 18-ти військовий облік відповідає ви­могам нормативно-правових до­кументів. В ПВКП «Плесо» вій­ськовий облік взагалі відсут­ній, його керівник притягнутий до адмінвідповідальності. В орга­нах місцевого самовря­ду­вання в кращу сторону по ве­денню вій­ськового обліку відзначу Піщан­ську та Ростанську сіль­ські ра­ди. Гірший стан справ на час пе­ревірки був у Пулемці та в Прип’яті, відповідальні особи за ведення військового обліку бу­ли також притягнуті до адмін­відповідальності», – ска­зав вій­сько­вий комісар.

Під час перевірки на кожному об’єкті визначені попередні зав­дання щодо усунення окремих недоліків та надана практична допомога та методичні реко­мен­дації для покращення стану військового обліку».

А ще Василь Онофрійович повідомив присутнім, що 16 бе­резня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон «Про Єдиний державний реєстр військово­зо­­бов’язаних». Він буде єдиною автоматизованою системою, де зберігатиметься інформація про всіх військовозобов’язаних (призовників). Реєстр має до­помогти веденню військового обліку, плануванню та вико­нан­ню заходів мобілізації, призову на строкову військову службу, прийняття на військову служ­бу за контрактом, інформа­цій­ному забезпеченню осіб, звіль­нених з військової служби, які мають право на пенсію, та чле­нів сімей загиблих військово­службовців відомостями щодо військового обліку. Реєстр міс­титиме персональні та слу­ж­бо­ві дані військовозо­бов’я­за­них віком від 17 до 60 років, зок­рема, відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію Укра­їни. Власником усієї інформації виступатиме Міністерство обо­рони, а розпорядником – Гене­ральний штаб. Сюди буде пе­ренесено відомості з ЦВК, Дер­ж­прикордонслужби, Міносвіти, міграційної та фіскальної служб.

Про підготовку до опалю­вального сезону 2017-2018 ро­ків інформували Ольга Роман­ська, начальник відділу місто­будування, архітектури та ЖКГ РДА, Анатолій Павлей, нача­льник гуманітарного відділу Ша­цької селищної ради, Людмила Єрофєєва, начальник відділу освіти, молоді та спорту РДА, Оксана Юхимук, начальник від­ділу культури РДА, Тетяна Ва­сенько, головний лікар центру ЗПСМ Любомльського і Шаць­кого районів. Виступаючі в пов­ній мірі охарактеризували гото­вність закладів до наступного опалювального сезону. Оскіль­ки це питання ще не раз буде заслуховуватися на нарадах районного рівня, то й ситуація буде змінюватися. Тому дета­ль­ніше будемо розказувати про це в наступних номерах газети.

Про підсумки виконання бюд­жетів району різних рівнів ста­ном на 1 червня та зав­дання з наповнення бюджету інфор­му­вали Олександр Бебко, нача­льник управління фінансів РДА, та Світлана Сулік, начальник Шацького відділення Ковель­ської ОДПІ. Основними реко­мен­даціями щодо покращення наповнення бюджетів у 2017 році є легалізація торгівлі, дот­римання роботодавцями міні­ма­льних гарантій при оплати праці найманим працівникам, аргументованість надання пі­льг зі сплати податків, необхід­ність скорочення податкової заборгованості, збільшення на­д­ходжень туристичного збо­ру, недопущення в рішеннях міс­цевих рад ставок земельного податку нижчих за 0,3% нор­мативної грошової оцінки землі тощо.

Розрахункова база до місце­вого бюджету виконана на 122,9%. При плані 9 238,3 тис. грн. фактично надійшло 11 358,0 тис. грн. Додатково до роз­ра­хункової бази надійшло 2 119, 8 тис. грн. В порівняні з мину­лим роком надходження зрос­ли на 3 635,7 тис. грн.

За 5 місяців 2017 рік до за­гального фонду бюджету райо­ну надійшло 35 061,8 тис. грн. по­датків, зборів та інших обо­в’яз­кових платежів з враху­ван­ням трансфертів з державного та обласного бюджетів, що становить 94,2% до затвер­д­же­них показників доходів бюд­жету, визначених для району на звітний період. За власними надходженнями до загального фонду місцевих бюджетів ра­йону до затверджених на 5 мі­сяців 2017 року місцевими ра­дами показників зведений бюд­жет виконано на 154,2%, понад план надійшло 1 243,6 тис. грн. Слід відмітити, що всі сільські та районний бюджети виконали п’ятимісячні плани, а також в по­рівнянні з аналогічним пері­одом минулого року збільшили свої надходження.

Районний бюджет за загаль­ним фондом по власних дохо­дах виконаний на 181,9%. Пере­виконання становить 1 019,4 тис. грн. Забезпечено виконан­ня всіх запланованих в район­ному бюджеті платежів.

«Станом на 1 червня цього року заборгованість з виплати заробітної плати в бюд­жет­них установах відсутня. Ра­зом з тим, залишається від­критим питання щодо за­без­печеності асигнуваннями вка­заних видатків до кінця поточ­ного року. Обсяг прогнозо­ваного дефіциту коштів – близько 3 594,6 тис грн., це все – по видатках, що проводяться з місцевого бюджету. У зв’язку з цим, є потреба у проведенні детального аналізу цього пи­тання по кожному закладу та по відповідному місцевому бюд­жету, потрібно прийняти рішення щодо перегляду шта­тів, структури фонду оплати праці, перерозподілу видатків, спрямування коштів, отрима­них від перевиконання бюд­же­тів у поточному році, на заро­бітну плату, щоб вирішити цю потребу, і не надіятись на додатковий ресурс, – наго­лосив у своєму виступі Олек­сандр Бебко.  – Це питання важ­ливе і я на ньому хочу наголосити, оскіль­ки є необхідність у за­безпеченні виконання нових, прийнятих Уря­дом рішень у частині під­ви­щення оплати пра­ці окремим ка­тегоріям працівників бюд­жет­ної сфери».

В Шацькому району на облі­ку перебуває 430 підприєм­ців – фізичних осіб. На спрощеній системі оподаткування пере­буває 266 підприємців, на за­гальній – 164, та 238 юри­дич­них осіб, в тому числі 1 – зай­ма­ється сільсько­господар­ською діяльністю, 15 – пе­ребуває на спрощеній системі оподаткування. Розрахункова база до державного бюджету виконана на 114%. При плані 4 658,9 тис. грн. фактично на­дійшло 5 315,7 тис. грн. До­датково до розрахункової бази надійшло 656,8 тис. грн. В по­рівнянні з минулим роком над­ходження зросли на 1 514,4 тис. грн., – акцентувала у про­мові Світлана Сулік.

Про стан казначейського обс­луговування державного та місцевих бюджетів у березні-травні 2017 року інформувала Ніна Вирвич, начальник відді­лення державного казначей­ства у Шацькому районі. В бе­резні-травні місяці 2017 року упра­влінням Казначейства ра­йону у повному обсязі  про­ве­дено ви­падки відповідно до затвер­джених кошторисних при­зна­чень, зареєстрованих бюд­жет­них та бюджетних фінан­сових зобов’язань при наяв­ності від­критих асигнувань та коштів на реєстраційних ра­хунках.

Про стан виплати дер­жав­них соціальних допомог та жит­лових субсидій інформувала Антоніна Пилиповець, началь­ник управління соціального захисту населення РДА. Одним із важливих напрямків діяль­ності управління у реалізації дер­жавних програм соціаль­ного захисту населення є призна­чення державних соціальних допомог та надання житлових субсидій. У 2017 році станом на 1 червня до управління жите­лями району подано 1 375 заяв на призначення житлової суб­сидії (на тверде паливо, скрап­лений газ, електроенергію, по Шацькій селищній раді – ще й во­допостачання та водовід­ве­ден­ня). На засіданнях районної комісії з питань надання дер­жавних соціальних допомог та субсидій прийнято рішення про призначення 261 домогос­пода­р­ству субсидій на фактично за­реєстрованих осіб у жит­ло­во­му приміщенні. 17 березня всту­пило в дію розпорядження го­лови Волинської облдерж­адмі­ністрації «Про затверд­жен­ня норм твердого палива і скра­пленого газу для надання пільг та субсидій населенню у вар­тості: тверде паливо – 2 162 гривні за 1 тонну, скраплений газ – 216,2 гривні за один балон. Опрацьовано та прийнято рі­шен­ня про призначення суб­си­дій домогосподарствам 747 за­явників (в готівковій формі су­ма становить 2 126 703,92  грн.), 781 заявнику на жит­лово-комунальні послуги (сума ста­новить 161 204,55 грн.).

У зв’язку з збільшенням кі­лькості звернень громадян, збі­льшився і термін розгляду до­кументів для призначення жит­ло­вої субсидії. Для призначення субсидії, крім наданої заяви та декларації, управлінням робля­ть­ся запити до Державного ре­єстру фізичних осіб – платників податків та інших організацій. Після відповіді з ДФС виявля­ю­ться додаткові доходи, не за­дек­ларовані заявниками – і при­значення субсидії в цих випад­ках можливе тільки після по­дан­ня заявником нової декларації з урахуванням усіх видів доходів домогосподарства.

Віктор ГРИЦЮК

та прес-служба Шацької РДА.