Головна Стисло Змагаються держслужбовці

Змагаються держслужбовці

4168

23 квітня в Шацькій рай­держадміністрації відбувся I тур Всеукраїнського кон­кур­су «Кращий державний служ­бовець-2013». Пере­мож­ців визначали у двох но­мінаціях – «Кра­щий керівник» та «Кра­щий спе­ці­аліст». У конкурсі взяли участь 8 керівників та 9 спе­ціалістів апарату та струк­турних підрозділів рай­держ­­адміністрації. Претен­дентам потрібно було вико­на­ти 4 ви­ди завдань: 2 тес­то­вих – на знання чинного за­ко­нодав­ства та комп’ю­тер­ну грамот­ність та 2 прак­тич­них – на скла­дання служ­бо­вого доку­мен­ту та воло­діння пер­сональ­ним комп’ю­тером.

За результатами конкур­су перемогу здобули: в но­мінації «Кра­щий керівник» – Кропивник Олена Степанівна (фото 1), заві­дувач сектору з питань опіки і піклування служби у справах дітей райдержадміністрації; в номінації «Кращий спе­ціаліст» – Гінчук Тетяна Іванівна (фото 2), головний спеціаліст з питань контролю апарату райдержадміністрації.

Довідка. Кропивник Олена Степанівна працює у службі у спра­вах дітей Шацької райдержадміністрації з січня 2007 року – спо­чатку на посаді головного спе­ціаліста, згодом – заві­ду­вача сектору. За період роботи зареко­мендувала себе як сум­лін­ний, відпо­відальний керів­ник, доб­ро­зичлива та напо­лег­ли­ва працівниця. За­кін­­чила Кам’янець-Поділь­ський державний універ­ситет (2003 рік) за спеці­альністю «Де­фекто­логія». Заміжня, ра­зом з чоловіком виховує 3 дітей.

Гінчук Тетяна Іванівна пра­цює в галузі державної служ­би з січня 2008 року, спочатку – завідувачем сек­тору кон­тро­лю апара­ту райдерж­адмі­ністрації, згодом на посаді го­лов­ного спеціаліста з питань контролю. Здібна, уважна, до­тримується правил по­ве­дінки державного служ­бовця та пост­ійно підви­щує професійну квалі­фі­кацію. Освіта повна вища, в 2007 році закінчила Во­линський державний університет імені Лесі Українки за спе­ціальністю «Українська мова і література». Незаміжня.

Віктор ГРИЦЮК.