Головна Стисло У Шацькій РДА – новий заступник голови

У Шацькій РДА – новий заступник голови

4372

Чергова оперативна нарада, яку провів 10 квітня голова Ша­цької РДА Василь Голядинець, запам’яталася представленням присутнім керівникам районних установ та організацій першого заступника голови РДА Віктора Плейтуха та розглядом черго­вих питань порядку денного.

Вже впродовж третьої опе­ра­тивки розглядається питання про стан виконання заходів у ра­йоні, що пов’язані з призовом на вій­сь­кову службу за контрак­том та про підготовку до при­зову на вій­ськову строкову служ­бу до Збро­­й­них сил України (ін­фор­мував ві­й­ськовий комісар Ша­цького рай­військкомісаріату Василь Мат­вій­чук). Утім, ситуа­ція в кращу сто­рону не змінює­ться. За сло­вами комі­сара, згід­но з пода­ни­ми списками, що на­дійшли до орга­нів місцевого са­мовряду­ван­ня, оповіщенню під­ля­гають 298 чо­ловік. Планове зав­дання для Ша­цького РВК на вес­няний призов становить 12 чо­­ловік.

«Станом на 10 квітня опо­ві­щено 85 осіб, прибуло до Шаць­кого РВК 68 осіб. Проведено пер­ше засідання районної призовної комісії, на якій розглянуто 50 справ призовників на строкову війсь­кову службу. За результатами ко­місії 2 призовника відправ­ле­но до лав ЗСУ. За ігнорування по­­вістки та ухиляння від про­ход­ження від строкової служби пе­редбачена адміністративна та кримінальна відповіда­ль­ні­сть. На даний час нашим юрис­том складаються протоколи на 15 призовників, які після вру­чення повістки не з’явилися до Шацького комісаріату. На другий квартал планове завдання для Ша­цького району по контрактни­ках становить 6 чоловік, ще 4 резервістів потрібно відправити з 26 квітня на військові збори», – повідомив Василь Онофрійо­вич.

Руслан Кушнір, Пульмівський сільський голова, розповів, що минулого тижня працівники ра­ди разом з фахівцями військ­ко­мату обійшли всі оселі потен­цій­них призовників. Виправдан­ням го­ло­ви через критику стало те, що сільська рада опо­віщення здійснювала листами через від­ділення «Укрпошти».

Від себе зазначу, що як у ра­йоні зокрема, так і в державі в ці­ло­му, відбувається повний са­­бо­таж цього важливого для країни питання. Немає коор­ди­нації дій між військкоматом, орга­нами міс­цевого самовряду­ван­ня, Дер­жав­ною прикор­дон­ною службою та іншими струк­ту­рами. «А ще немає важелів вп­ливу на при­зовників, а за­руч­ни­ками всього цього стають міс­цеві сільські голови», – до­дав Світязький сі­ль­ський голова Ми­кола Цвид.

Про стан пожежної безпеки й готовності лісових та сільсько­господарських господарств райо­ну до весняно-літнього періоду та протидії лісовим і торф’яним пожежам протягом пожежоне­без­печного періоду інформували Наталія Борсук, завідувач сек­тору оборонної мобілізаційної ро­боти та цивільного захисту РДА, та Анатолій Пінкевич, нача­ль­ник Шацького районного від­ділу головного управління МНС Ук­раїни. Проблемне питання – під­пал сухої рослинності. Тільки ми­ну­лого року на гасіння цих по­жеж, які «виникають» через одно­го-двох паліїв в кожному насе­ле­ному пункті, район витратив на гасіння торфу … 100 тис. грн. Ці люди користуються своєю без­карністю і відсутністю совісті.

В районі функціонує 4 під­роз­діли місцевої пожежної охорони (на балансі Піщанської, Грабів­сь­кої, Пульмівської сі­льських та Шацької селищної рад). У 2018 році планується ство­рення МПО в Пулемецькій сільській раді. У зв’язку з не­достатнім фінансу­ван­ням, немає цілодобового чер­­гування – в кожному підроз­ділі наявні лише 2 чоловіки, які працюють на половину окладу. У кращу сторону була відзна­чена допо­відачами Прип’ятська місцева пожежна охорона, де рятува­ль­ни­ки працюють на двох пов­них окладах. В порівнянні з ми­нулими роками, в районі по­гір­шився стан боєздатності по­же­жних команд у сільській міс­це­вості: збільшилась кількість по­­ломок пожежної техніки та ав­то­мобілів з кількістю запра­вле­но­го пального менше 30 л.

Про виконання бюджетних призначень по місцевих подат­ках та зборах у І кварталі 2017 року інформували Олександр Бебко, начальник управління фінансів РДА, та Світлана Сулік, начальник Шацького відділення Ковельської ОДПІ. За І квартал 2017 року до загального фонду бюджету району надійшло 20 705,7 тис. грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів з врахуванням трансфертів з державного та обласного бюд­жетів, що становить 96,2% до затверджених показників дохо­дів бюджету, визначених для району на звітний період. За власними надходженнями до за­гального фонду місцевих бюд­жетів району до затверджених на І квартал цього року зве­де­ний бюджет виконано на 167,3%, понад план надійшло 831,4 тис. грн. Слід відмітити, що всі сі­ль­ські та районний бюджети вико­нали квартальні плани.

Крім власних надходжень, до бюджету району надійшло суб­венції з державного бюджету на виплату пільг, субсидій і інших до­помог в сумі 10 469,3 тис. грн. (90,8 % до плану), освітньої субвенції в сумі 3 956,3 тис. грн., медичної субвенції в сумі 1 534,5 тис. грн., базової дотації – 976,8 тис. грн., додаткової до­тації – 539,1 тис. грн.

«Приріст основних джерел надходжень до місцевих бюд­же­тів забезпечують податок на доходи фізичних осіб, по­да­ток на нерухомість, єдиний по­даток. В той же час не вико­нано план за звітний період по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роз­­дрібної торгівлі підакцизних товарів. Станом на 1 квітня 2017 року заборгованість із різ­них виплат відсутня», – наго­лосив Олександр Бебко.

«Станом на 1 квітня цього ро­ку у Шацькому районі на облі­ку перебуває 413 фізичних осіб – підприємців. На спрощеній си­с­темі оподаткування перебу­ває 253, на загальній системі – 160; працює в районі 238 юри­дичних осіб, в тому числі 1 су­б’єкт господарювання займа­ється сільськогосподарською дія­льністю, 15 – перебуває на спрощеній системі оподатку­вання», – почала свій виступ Світ­­лана Сулік.

За її словами, у районі є під­приємці, які здійснюють свою дія­ль­ність без ліцензії. Такі випадки є на території Піщанської, Гра­бівської, Світязької, інших сіль­ських радах. В районі слабка ро­бота по сплаті населенням зе­ме­льного податку.

Також на нараді розглянули питання про стан із звер­нення­ми громадян у Шацькій селищній та Світязькій сільських радах за підсумками 2016 року та у І квар­талі 2017 року та про стан здій­с­нення заходів щодо профілак­тики африканської чуми свиней та заходів, які вживаються з ме­тою недопущення та поширен­ня збудника цієї хвороби на те­риторії району.

Віктор ГРИЦЮК.