Головна Стисло У районі з’явилась перша об’єднана громада

У районі з’явилась перша об’єднана громада

3481

Минулої неділі відбулися перші вибори депутатів та го­лів ще у десяти об’єднаних те­ри­торіальних громадах Ук­раїни. Серед них і Шацька се­лищна об’єднана територіа­льна громада. До речі, єдина того дня у Волинській області. За­галом вибори 27 березня охо­пили Дніпропетровську, Жи­­томирську, Івано-Фран­ків­ську, Кіровоградську, Львів­ську, Полтавську, Рівненську та Харківську області. Таким чином, сьогодні в Україні вже ст­ворено 169 об’єднаних те­ри­­­торіальних громад.

Як і 159 об’єднаних громад, вибори в яких відбулись 25 жовтня 2015 року, 10 новост­во­рених об’єднань отримають фінансову і організаційну підт­римку від держави, матимуть прямі відносини з Державним бюджетом, а також повнова­ження та джерела надход­жень до бюджетів як у міст облас­ного значення. Зокрема, у бюд­­жетах цих громад зали­ша­тиметься 60% податку на доходи фізичних осіб, інші по­датки та збори. Новостворені громади сформують власні ви­конкоми і зможуть оперативно вирішувати усі місцеві пи­тання, ефективно управляти власними ресурсами, розви­вати свою те­риторію, а отже змі­нювати життя мешканців на краще.

Нагадаю, процес створення об’єднаних громад продовжує­ться. Загалом об’єднання вже ініціювали більше 6 тисяч міс­цевих рад, тобто більше поло­вини з існуючих. 24 квітня перші місцеві вибори відбу­ду­ться ще у трьох об’єднаних те­риторіальних громадах Киї­в­­сь­кої та Рівненської об­лас­тей. Ще більше 20 громад, які зага­лом об’єднують бли­зько 130 міс­цевих рад, пройшли необ­­хідні процедури і подали до­ку­менти на Центральну ви­борчу комісію для призначення ви­бо­рів, але ЦВК не знайшла підстав для оголошення вибо­рів, бо для цього необхідно, на думку ко­мі­сії, вносити зміни до меж ра­йонів. Хоча законо­дав­ство не вимагає змінювати ме­жі районів до завершення проце­дури об’єд­нання громад суміж­них районів і проведення в них пер­ших ви­бо­рів.

Але повернімося до вибо­рів 27 березня до Шацької се­лищ­ної об’єднаної територіа­ль­ної громади, у яких брали учас­ть виборці колишніх вже При­п’ят­ської, Самійличівської сільських та Шацької селищної рад. До виборчих дільниць прийшло 65,06% виборців. Найбільша явка була у Мельниках (81,52%), най­менша – у дільниці, яка була розташована у районному Бу­динку культури (56,26%).

За інформацією Шацької се­лищної виборчої комісії пере­кон­­ливу перемогу на посаду голови здобув дію­чий селищний го­лова Сергій Він­нічук, який набрав 2 028 голосів виборців. Друге місце посів підп­­риємець Ана­толій Полінке­вич (732 го­лоси), третє – ни­ніш­­ній Самій­ли­чівський сільсь­кий голова Олек­сандр Кусько (656), чет­верте – перший зас­туп­ник го­лови Шацької РДА Сер­гій Сидо­рук (619), п’яте – колиш­ній го­лова Шацької РДА та ра­йон­ної ради Леонід Кислюк (208).

Значно напруженіше пройш­ли вибори депутатів в окремих виборчих ок­ругах. Так, наприк­лад, у трьох округах переможці лише в один голос виграли у своїх кон­курентів: Володимир Мар­ко­вич – у Володимира Ку­бая (ви­бор­чий округ №10),  Олек­сандр Постернак – у Діани Ки­рилюк-Гуж (виборчий округ №17) та Ми­кола Маригода – у Лі­дії Полінкевич (виборчий ок­руг №18). На два го­лоси пере­міг Богдан Тимошук свого пе­рес­лідувача Андрія Баранчука (ви­борчий округ №3), а Вален­тина Стаднік – Юрія Ста­дніка (ви­борчий округ №15). Найпе­ре­конливішу перемогу здо­був Вік­тор Мелюх, який ви­передив свого однофамільця Ві­талія Ме­люха на 100 голосів – 129 про­ти 29 (виборчий округ №9). Сен­саційну перемогу здо­була пен­сіо­нерка Віра Ко­ва­льчук над де­путатом декі­ль­кох скликань обласної ради Віктором Кар­пу­ком (виборчий ок­руг №8). Гостру боротьбу за депутат­сь­кий мандат можна відз­на­чити у виборчому окрузі №24 (с. Самійличі), де трьох кан­дидатів розділили між со­бою лише п’ять голосів: Іван Ку­щик (62), Тарас Гінайло (58) та Бо­рис Трофімук (57).

Лише 13 діючих депутатів се­лищної та сільських рад, які об’єдналися, підтвердили пра­во і на­далі називатися депута­тами, правда, вже об’єднаної гро­­мади. Це Людмила Цевух, Бог­дан Тимошук, Леонід Цю­п’ях, Віра Ковальчук, Віктор Ме­­­­люх, Людмила Єрофєєва, Те­­тяна Сіжук, Валентина Стад­нік, Сергій Дударчук, Олек­сандр Постернак, Микола Ма­ри­года,  Іван Кущик та Олек­сандр Кропивник.

З 26 депутатів, які будуть пра­­цювати в новій раді, 16 – чо­ловічої статі, 10 – жіночої. 14 депутатів мають вищу ос­віту, 1 – неповну вищу, 8 – се­редню спеціальну, 3 – середню. Найстарішим депутатом є Віра Ковальчук – 76 років, най­молодшим – Юрій Дударчук (21 рік).

За партійною приналеж­ніс­тю рада матиме такий вигляд: 5 депутатів від ВО «Батьків­щина», 5 – від «УКРОПУ», 3 – від ВО «Свобода», 13 – само­ви­­суванці.

Побажаємо новообраним голові та депутатам селищної ради докласти всіх можливих зусиль для того, щоб розви­ва­лася ця територія, а люди ста­­вали заможнішими.

Віктор Грицюк.