Головна Наради, сесії Триває робота щодо отримання дозволу на продовження робіт з каналізування

Триває робота щодо отримання дозволу на продовження робіт з каналізування

2664

На позачерговій сесії Шацької селищної ради сьомого скли­кання, яка відбулася під голову­ванням Сергія Віннічука, голови селищної ради, з участю Сергія Кар­пука, голови Шацької район­ної ради, та Сергія Кужеля, зас­туп­ника голови Шацької РДА, де­путати розглянули низку актуа­льних для громади питань. На по­чатку засідання було озвучено депутатські запити від Віктора Ду­дарчука щодо ямкового ре­монту ґрунтових доріг по вули­цях Лугова, Шкільна, Жовтнева, Лесі Українки, 17 Вересня села Ме­льники; Леоніда Цюп’яха – про недобросовісне грейдерування селищної дороги, внаслідок якого було відірвано каналізаційний люк. Депутат Людмила Єро­фєє­ва запропонувала замінити ро­бо­чий проект щодо рекультивації по­рушених земель на території селищної ради на інший – щодо копання пожежної водойми на місці очисних споруд, які давно не функціонують. Пісок можна було б використати на ремонт доріг. Зі слів депутата Анато­лія Демчука, перед тим, як ко­пати водойму, потрібно буде дос­лідити, чи не має вода неп­риємного запаху.

Депутат Віктор Гірич озву­чив зміст листа від голови Во­лин­ського осередку федерації мисливського собаківництва України Ігоря Жмурка з про­хан­­ням до селищної ради ви­ділити 10 000 грн. на розши­рення випробувального комп­лексу та створення стандарт­ного майданчика для трену­вання собак. Постійна комісія з питань економічної політики, фінансування, планування бю­д­­жету та містобудування, ар­хітектури, благоустрою ін­же­нерного господарства, ко­му­на­­льного майна та влас­ності, роз­глянувши лист, від­мо­вила прохачеві, аргументу­вавши від­­мову тим, що се­лищна рада має можливість до­помагати ма­теріально лише хворим, людям з важким мате­ріальним ста­но­ви­щем, які опи­нилися в склад­них життєвих обс­тавинах, по­те­р­піли внаслі­док пожежі, під­топлення, іншого стихійного ли­ха, а також ор­га­нізаціям ве­те­ранів, інвалідів, вої­нів АТО.

Надія Дударчук, головний бух­галтер селищної ради, поін­формувала присутніх про вне­сення змін до рішення селищної ради «Про селищний бюджет на 2016 рік». Обранці громади про­голосували за надання одно­ра­зової грошової допомоги гро­мад­ським організаціям та ок­ремим громадянам на ліку­вання.

Людмила Цевух, секретар Ша­цької селищної ради, пре­зен­ту­вала присутнім новост­во­рений сайт Шацької селищної ради, на якому будуть опри­люд­нюватися всі прийняті рі­шення, результати голосу­вання на сесійних засідан­нях, висвіт­лю­ватиметься діяль­ність ради тощо.

В «Різному» розглядалося пи­тання виконання Закону Ук­раїни «Про засудження комуніс­тич­ного та націонал-соціаліс­тич­­ного (нацистського) тоталі­та­р­­них режимів та заборону про­паганди їхньої символіки». Як відзначив Сергій Віннічук, у се­лищній раді є вулиці Жовт­нева, 17 Вересня, Чапаєва, які пот­рібно перейменувати. Між де­путатами відбулася сло­вес­на перепалка щодо важли­вості надання інших назв пев­ним ву­лицям, а селищний го­ло­ва пові­домив, що ініціюва­тиме прове­дення громадського обго­во­рен­ня цього питання.

В наступному пункті «Різ­ного» Сергій Віннічук озвучив інформацію про реалізацію про­екту «Збереження екосис­теми долини річки Буг на прикор­дон­ній території Польщі, Біло­русі та України» (повний звіт чи­тайте в інтерв’ю з Сергієм Вінні­чуком у «Шацькому краї» за 19 бе­резня 2016 року). Зі слів го­лови, договір на проведення ро­­біт з каналізування на даний час є чинним. Кошти, що на­дійшли на будівництво від ЄС, зна­ходя­ться на рахунку се­лищ­ної ради. Зараз триває робота щодо отри­мання дозволу на про­довження термінів бу­дів­ництва.

Координатори міжнародного проекту, попри те, що отри­му­вали немалу зарплату з Євро­союзу, не повважали за необ­хідне відзвітуватися перед де­пу­татами про зроблене, відпо­відно і на сесію не прийшли.

Мирослава Цюп’ях.