Головна Стисло Східне партнерство

Східне партнерство

3350

26 червня делегація Во­линської області мала мож­ливість відвідати «столицю» Європи – місто Брюссель. У представництві Вєль­кополь­сь­кого воєводства відбулась робоча зустріч, присвячена розвитку комунального госпо­дарства міст та регіонів Євро­пи, перспективи співробіт­ни­цт­ва у рамках «Східного пар­тнерства». Як відомо, зараз у Єврокомісії проходять напру­жені переговори щодо форму­вання фінансового плану на 2014-2020 роки, і прийняті рі­шення будуть безпосередньо впливати на реалізацію пар­т­нерських програм Євросоюзу, наприклад, Програму Транс­кордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» на 2014-2020 роки. Найбільші про­екти, які реалізовуються на території Шацького району, по­ходять саме з цього доку­менту.

Під час зустрічі було прове­дено ряд презентацій, що до­помогли учасникам оцінити по­тенціал Волинської та Рівненської областей у транскордонних від­­но­синах, дізнатись про результати впро­вад­жен­ня проектів на те­риторії Вєлькопо­льсь­кого воєводства. Пе­ред присутніми вис­ту­пили представник Єврокомісії Роб де Ло­вель, у обов’язки яко­го входить розробка програмних доку­мен­тів по Східному парт­нерству, Зенон Кічка, керівник відділу кому­нального гос­подар­ст­ва Національної Еко­но­мічної Палати Польщі. 

Впливовими грав­цями у гра­н­тових конкурсах мо­жуть ста­ти об’єднання гро­мад, міст та регіонів. Тому по­зитивну оцін­ку отримала пре­зентація Ме­режі співпраці при­кордонних територій, яку за­про­понував присутнім Сергій Пархонюк, заступник голови Ша­цької рай­держадміністрації. Ця Асоціація органів місцевого само­вряду­вання, яка перебу­ває у стадії створення, у пер­спективі змо­же виконати цілий ряд вимог Європейського Со­ю­зу для здо­буття фінан­сової та технічної допомоги меш­кан­цям своїх громад.

Результатом зустрічі стало затвердження плану дій у під­го­товці спільних заходів між структурами Вєлько­польсько­го воєводства, Волинської та Рівненської областей за під­трим­ки впливового «брюссе­ль­ського лобі» – представ­ництв України та Вєлькополь­ські у Євросоюзі.

Наш кор.