Головна Культура Культуру нашого краю творімо самі, адже вона – одна з найбільших цінностей...

Культуру нашого краю творімо самі, адже вона – одна з найбільших цінностей сьогодення

2800

На нараді працівників куль­тури, яка відбулася 27 лютого, розглядалося питання про ро­бо­ту закладів культури Шацького району за 2012 рік та основні завдання на 2013-ий. В нараді взяли участь заступник го­лови Шацької РДА Сергій Па­рхонюк, заступник голови Шацької районної ради Людмила Єрофєєва, клубні та бібліотечні працівники району, а також директор дитячої музичної школи Ольга Цюпяшук.

У своїй доповіді начальник відділу культури Шацької РДА Орися Мелюх зазначила, що діяльність культпрацівників про­водилась відповідно до Прог­рами розвитку культури, мис­тец­тва і туризму району на 2011-2015 роки і спрямову­ва­лась на удосконалення діючої мережі закладів культури, зміц­нення їхньої матеріально-тех­нічної бази, задоволення куль­тур­них та духовних потреб на­селення й організацію його дозвілля, підтримку талановитої молоді.

Минулого року проведено чимало вагомих культурно-мис­тецьких заходів, зокрема район­ний фестиваль колядок та щед­рівок «Три празники в гості», ви­конавців розмовного жанру «Мій любий край», сімейних ансам­б­лів «Співає родина», фес­тиваль «Озерний край дзве­нить піс­ня­ми». Постійно прово­дяться за­ходи з нагоди дер­жав­них свят.

Відповідно до Положення про Всеукраїнський огляд кон­курс клубних закладів у сіль­сь­кій місцевості, дипломом управ­ління культури і туризму ОДА за зайняте 3 місце нагороджений Будинок культури с. Самійличі.

87 колективів аматорського мистецтва, обдарована талано­вита молодь є постійними учас­никами районних та обласних свят, виступають за кордоном. Велика увага приділяється роз­витку національної культури та підтримці зв’язків з культпра­цівниками інших районів нашої області. Орися Михайлівна на­голосила також на роботі що­до залучення до різних мисте­цьких акцій народних умільців та май­стрів декоративно-прик­ладного мистецтва району. А головним досягненням бібліо­текарів ра­йону назвала пере­могу в 2012-му році у конкурсі «Організація нових бібліотечних послуг з використанням віль­ного дос­тупу краян до мережі Інтернет». Впровадження прог­ра­ми «Біблі­оміст» дало мож­ливість забез­печити 5 бібліотек району ком­п’ю­терною технікою. Краєз­нав­ча робота залиша­єть­ся одним із основних напрямків діяль­ності бібліотек з читачами усіх вікових категорій.

Завідуюча Шацької район­ної бібліотеки для дітей Світ­лана Бляшук, доповнюючи ска­зане, підкреслила, що важливе місце в діяльності бібліотек займає просвітницька робота, популя­ризація літератури за різ­ними напрямками. Популярні такі фор­ми роботи: вечори-зус­трі­чі, диспути, діалоги, засідан­ня за «круглим столом», тижні дитячої та юнацької книги, кон­кур­си, виставки. Хоча варто ска­зати, що тісні пристосовані при­мі­щен­ня дитячої бібліотеки створюють незручності як для користувачів, так і для біб­ліо­текарів.

Ольга Цюпяшук, директор ди­тячої музичної школи, пози­тивним назвала відновлення ро­боти духового відділу школи, по­повнення викладацького скла­­ду молодими фахівцями, що спри­ятливо вплинуло на твор­чий дух колективу.

Завдяки сприянню органів виконавчої та представницької влади району вдалося вирі­шити цілу низку завдань, пов’я­заних з покращенням матері­ально-технічної бази закладів культури та умов праці їх пра­цівників. За словами Орисі Ме­люх, 264,1 тис. грн. було вико­ристано на поточні ремонти установ культури району. З них 94,1 тис. грн. надійшло із дер­жавного бюджету, 11,1 тис. грн. – районного, 83 тис. грн. – міс­цевого, 11,4 тис. грн. – із спец­коштів.

«Перспектива розвитку сфери культури Шацького ра­йону – це, насамперед, попов­нення закладів культури моло­дими кадрами, створення для них належних умов праці та про­живання. Підвищення ролі ви­ховної та освітньої діяль­ності бібліотек із залученням до виконання освітніх програм партнерських організацій, за­безпечення вільного доступу до інформації, підвищення інформаційної культури серед користувачів; робота клубних установ над тим, аби надати можливість проявитися всім, хто здатний реалізувати но­ве, яскраве і творче в усіх нап­рямках мистецької діяль­нос­ті», – констатувала на за­вер­шення Орися Михайлівна.

Підсумки роботи наради під­били Сергій Пархонюк та Люд­мила Єрофєєва. Вони подяку­ва­ли за хорошу працю, побажа­ли всім присутнім здоров’я, творчих успіхів. Наголосили, що працівникам культури Шацького району, викладачам дитячої музичної школи, учасникам ху­дожньої самодіяльності району варто і надалі плідно працю­ва­ти, щоб удосконалюватись і показувати себе ще на більш високому рівні не тільки в ра­йоні, а й за його межами.

Ліана МИСЮРИНА.