Головна Культура Шацькі “Молодички” співали для телепередачі “Фольк-мюзік”

Шацькі “Молодички” співали для телепередачі “Фольк-мюзік”

3891

Наприкінці минулого тижня, коли у вихідні дні пану­вала по-справжньому літня спекотна по­года, до Шацького краю заві­тали незвичні гості – знімальна група Першого національного те­леканалу, зокрема відомої музичної телепередачі «Фольк-мюзік» на чолі з її ведучою на­родною артисткою України Окса­ною Пекун. Упевнена, що чи­мало жителів району добре знають про цю музичну телепе­редачу та не раз захоп­люва­лися творчістю фольклорних аматорських ко­лективів з різ­них регіонів України, котрі були гостями цієї програми. На черзі – наші славетні шацькі «Моло­дички», адже саме заради них українська співачка та телеве­дуча Оксана Пекун разом зі зні­ма­льною гру­пою подолали сот­ні кілометрів.

Зйомки для пісенної візи­тів­ки «Молодичок», котрі викону­вали своєрідний гімн краю – піс­ню «Шацькі озе­ра сині», відбу­ва­лися на місточку озера Вели­ке Чорне і привер­нули увагу місцевих людей та відпочи­ва­ль­ників. Вони ж фотогра­фували процес зйомок з неприхованою цікавістю, бо ж не кожного дня доводиться бути свідками того, як працюють знімальні групи, готуються до ефіру матеріали. А вже подальші прослухо­ву­ван­ня пісень у виконанні ша­цьких артисток відбува­лися за одним із столиків на пляжі. У перерві між цими процесами вда­лося по­говорити і з Оксаною Пекун, кот­ра виявилася простою та від­критою у спілкуванні лю­диною, проте справді великим профе­сіоналом своєї справи. У кількох словах вона залюбки розпо­віла про особливості від­бору пісен­ного репертуару для теле­пе­редачі.

– Дуже багато людей зна­ють про нашу програму «Фо­льк-мюзік». Протягом 6 років ефірів телепередачі ми побу­вали в усіх регіонах нашої краї­ни, багато чого довелося прос­лу­ха­ти, відібрати з-поміж усьо­го не­пов­торне, автентичне, при­та­манне суто тій місце­вості, де проводили записи, – роз­по­відає пані Оксана. – Ви­би­ра­ємо ті народні пісні, які є сьо­годні маловідомі, але все-таки притаманні певному ре­гіону, а не запозичені, нама­гаємося обро­бля­ти їх у попу­лярних естра­дних жанрах: або це рок-версія, опе­ра чи будь-який інший вид оброб­ки, або, як ка­жуть, кавер-вер­сія. Робимо це для того, щоб да­ти пісням нове життя. Бу­ває, що слухаю пісню і від­­чуваю, що во­на взята, наприк­лад, із За­по­ріжжя чи Івано-Франків­ська, Карпат. Зна­є­мо, що на Волині ба­гато пов­стан­ських пісень, па­т­рі­отичних, то­му хочу по­чути від «Моло­дичок» саме одну з них. Будемо сортувати пісні, які, можливо, трохи вже і приза­буті, тож попросила Ніну Ви­рович та її колек­тив відібрати для прослухову­ван­ня твори, що виконували їхні батьки, бабусі. Ми не шукаємо автор­ську, шукаємо народну пісню, яка здатна зачепити за живе і водночас зможе отри­ма­ти но­ве життя у кавер-версії. Буває, що слухаєш ко­лек­тив, подо­бається й пісня, але у вико­нанні того колективу вона не звучить так, як пот­рібно. Шко­да, що через це дово­диться «втрачати» музичний твір.

Хоча, як зізнається Ніна Ви­рович, керівник ансамблю «Мо­ло­дички», дуже важко було зди­ву­вати маловідомими піс­ня­ми пані Оксану, котрій про­тягом стількох років існування програми довело­ся почути їх си­лу-силенну. Проте з-поміж різ­номанітного реперту­ару «Мо­лодичок» для виконання у про­грамі «Фольк-мюзік» ведуча ві­дібрала пісні «Хлопці-ри­бо­лов­ці», «Біла береза», «Ой у полі три криниченьки» та повстан­ську «Чи то буря, чи то грім». З ними на­­ші виконавиці й поїдуть у листопаді до Києва.

А тим часом після зйомок та прослуховувань «Молодичок» Ніна Вирович повезла зніма­льну групу Першого національ­ного каналу в с. Острів’я до на­родної майстрині, ткалі Раїси Богути, домоткані доріжки якої є кращими для здоров’я та яскра­вішими, ніж сучасні вишукані килими. Вразив гостей з Києва величезний, майже на всю кім­нату старовинний ткацький вер­стат, витвори майстрині, нитки яких переливаються кольора­ми веселки. Кілька народних авте­н­тичних пісень виконали для зні­ма­льної групи й учасники колек­тиву «Острів’яночка».

Далі маршрут «Фольк-мю­зі­ку» пролягав і через інші райони Во­лині – Любомльський, Камі­нь-Каширський, Луцький та Ко­ве­льсь­кий. І вже наприкінці їхньої подорожі у телефонній розмові з Оксаною Пекун поці­кавилася її враженнями про поїздку на Во­линь, зокрема й на шацькі озера.

– Я у великому захопленні від району, синьоокої Волині, як співали нам «Молодички» у своїй пісні. Дуже сподобалася природа, а озера – неповторні. Коли випала нагода скупатися у озері Пісочне, зраділа, а коли спробувала на смак цю воду – здивувалася: та вона ж солод­ка! Вражає, що в такому мале­нь­кому районі є цікаві турис­тичні маршрути (дещо показа­ли знімальній групі працівники місцевої тур фірми «Світязь-AKTIVE». – Авт.), маса від­по­чивальників. Вразили співом «Мо­­лодички», які пропагують укра­їнську пісню і культуру не лише в Україні, а й Польщі та Бі­лорусі. Вони живуть своєю піснею, фольклором! Добре, що у та­кому віддаленому селі Острів’ї збереглося давнє мис­тецтво – ткацтво, а міс­цевий фоль­к­лорний колектив має у своєму репертуарі чима­ло автентичних пісень. Бу­демо думати над тим, як зро­бити спільну передачу для двох ко­лективів – «Молодички» та «Капелюхи» із Тернополя, які є хорошими друзями шачанок. Незабутнє враження від зіб­раних Ніною Вирович старо­винних речей домашнього ужит­ку – не треба навіть іти в музей, дос­татньо завітати у подвір’я пані Ніни, і ти відчу­ваєш, наскільки українською культурою живуть її люди. Тож передаю вітання ша­чанам від нашої творчої групи, дякуємо Ніні Федорівні за до­помогу в організації зйомок та записів матеріалів!

Віта ШЕПЕЛЯ.