Головна Листи Наші діти – це май­бутнє нації, майбутнє дер­жави

Наші діти – це май­бутнє нації, майбутнє дер­жави

6828

Сьогодні кожен має усві­дом­лювати, що наші діти – це май­бутнє нації, майбутнє дер­жави, а сім’я – це осередок фор­мування особистісної свідо­мос­ті. Тож треба починати дія­ти у напрямку створення на­леж­них умов для повноцінного розвитку та виховання май­бут­ніх поколінь. І в цьому допо­може фахівець із соціальної роботи Шацького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, закріп­ле­ний за відповідною селищною чи сільськими радами.

Основне завдання фахівця  соціальної роботи – бути поміч­ником для кожної родини, яка потребує допомоги. Соці­альний фахівець – це в жодному разі не інспектор, який перевіряє соці­альний стан сім’ї. Це радше друг, опора і підтримка для сім’я, який доступними йому засоба­ми допоможе подолати кризу у сім’ї, зберегти затишок і тепло родинного вогнища, ча­сом на­віть примирити і зцілити ро­ди­ну, який завжди вислухає, по­чує, порадить, як діяти, та під­тримає. Це так важ­ливо й актуально сьогодні. Коли є під­тримка, в тебе ві­рять та допо­магають, то й проблеми легше вирішувати. Фахівці центру це добре розу­міють, бо вже нео­дноразово переконалися у ре­зультатах застосування такої методики. Так, з допомогою фа­хівців ба­гатьом родинам з дітьми вда­лося подолати скла­д­ні життєві обставини: кому допомогли влаштуватися на роботу, кому оформити су­б­си­дію чи соціальну допомогу, до­помагали пройти медичне обсте­­ження. Звісна річ, шлях до позитивного результату тер­нистий, однак це не лякає жод­ного фахівця, бо мета благо­родна: «Допомогти усім і кож­ному, хто потрапив у пастку скла­д­них життєвих обставин».

Щодня, вирушаючи до ро­дин, де виховуються неповно­літні діти, фахівці не забувають прихопити із собою привіт­ність, доброзичливість, терпіння та укомплектований інформа­цій­ний багаж. Адже комусь може знадобитися порада, хтось мо­же поцікавитися питаннями дер­жавних соціальних допомог, а дехто запитає про проблем­ні моменти у вихованні ді­тей. І це далеко не повний пере­лік послуг, які кожен з фахівців радо надасть сім’ям та особам Шацького району.

А тому, якщо ви розгуби­ли­ся, не маєте роботи, не може­те самотужки налагодити сто­сунки у сім’ї, не знаєте, як змо­тивувати свою дитину до здо­рового способу життя, вам не вдається отримати консуль­та­цію від спеціалістів будь-якої організації чи державної уста­нови щодо подальших дій, по­в’язаних з оформленням доку­мен­тації, не варто залишатися наодинці з армією проблем та зачинятися у собі. Треба обо­в’я­зково звернутися до Шаць­кого районного центру соці­альних служб для сім’ї, дітей та молоді, який знаходиться за адре­сою: смт Шацьк, вул. Шко­вороди, 34 або за телефоном 2-90-92.

Наталія НОВІКОВА, головний спеціаліст Шацького районного

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.