Головна Медицина Здоров’я матері та дитини

Здоров’я матері та дитини

3183

Стратегічно важливим пріо­ритетним завданням держави у галузі охорони здоров’я є збе­ре­ження життя та здоров’я ма­терів та дітей. Здоров’я жінок є однією з найважливіших харак­теристик розвитку суспільства, оскільки саме стан здоров’я жі­нок здебільшого обумовлює стан майбутніх поколінь. Дос­туп жінок до медичного обслу­говування, зокрема в тому, що сто­сується планування сім’ї, здійснюється згідно з положен­ням Конституції України (ст. 49) та основ законодавства Украї­ни про охорону здоров’я. Стат­тею 49 Конституції перед­ба­чено надання безоплатної ме­дичної допомоги у державних та комунальних закладах охорони здоров’я, а також державне фінансування відповідних соці­а­льно-економічних, медико-са­нітарних і оздоровчо-профі­лак­тичних програм.

Ускладнення ва­гітності та пологів зумовлюють високі рівні пери­наталь­них втрат та малю­кової смертності. В перинатальному пе­ріоді гине понад дві тисячі немов­лят, а се­ред помер­лих ді­тей першого року життя більше 60% помирає в перші 28 днів (нео­натальний період). В струк­турі причин перина­таль­ної сме­р­­т­ності більше половини зай­ма­ють стани, що виникли під час вагітності та пологів (72%), дру­ге місце (22%) складають уро­джені вади розвитку. Зазна­чене спонукало до змін підходів у організації медичної допомоги матерям та дітям. Реформуван­ня перинатальної допомоги по­винно розглядатися як скла­до­ва реформи галузі охорони здо­ров’я вцілому.

Активною є співпраця Украї­ни в цьому напрямку із євро­пейськими країнами, за сприян­ня яких реалізовуються різно­манітні програми. Одна з них – українсько-швейцарська спів­праця, спрямована на рефор­мування і модернізацію медич­них послуг для покращення здо­ров’я матерів і дітей, розпо­ча­лася ще у 1997 році. За цей період було реалізовано багато успішних ініціатив спільно з Міні­стерством охорони здоров’я України, партнерами з Рівнен­ської, Донецької, Волинської, Івано-Франківської, Вінницької областей та АР Крим.

На державному рівні триває прийняття та впровадження заходів та програм, спрямо­ва­них на охорону материнства. З ініціативи Президента України в регіонах реалізуються заходи щодо розширення мережі цен­трів матері і дитини. У жіночій консультації при Шацькій ра­йонній лікарні діє школа матері, де вагітним жінкам та молодим матерям надаються консуль­тації щодо перебігу вагітності, пологів, догляду за новонарод­женими. До участі у цих захо­дах разом з лікарями активно долучаються працівники Шаць­кого районного центру соці­альних служб для сім’ї, дітей та молоді, якими проводяться про­філактичні заходи щодо попе­редження соціального сиріт­ства, читаються лекції, прово­дяться бесіди, організовуються відеолекторії про виховання дітей, збереження здоров’я ма­тері і дитини, про небезпеку шкідливих звичок (куріння та вжи­вання алкоголю) для вагіт­них жінок.

Поєднання державної полі­тики, зусиль українських меди­ків, міжнародних проектів зумо­вило позитивну динаміку осно­вних складових загрози репро­дукції особи – перинатальної, малюкової та материнської смертності. Важливим захо­дом для вирішення проблем в охороні здоров’я матерів та дітей є реорганізація як амбу­латорно-поліклінічної, так і стаціонарної рододопомоги, яка полягатиме в чіткому розме­жуванні рівнів її надання та дотримання переліку стандар­тизованих базових послуг пе­ри­натальної допомоги відпо­відно до груп ризику. У січні 2011 року наказом МОЗ України затверджено Концепцію та заходи щодо подальшого роз­витку перинатальної допомоги, які розроблено з урахуванням Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конку­рентоспро­можна економіка, ефективна держава» і націлено на впро­вад­ження національного про­ек­ту «Нове життя – нова якість охорони материнства та ди­тин­ства».

Олег ФАЛЮШ, лікар-гінеколог Шацької районної лікарні ТМО Любомльського і Шацького районів.