Головна Наради, сесії Боротьба за ділянку під старою лікарнею і кричущі проблеми пожежників

Боротьба за ділянку під старою лікарнею і кричущі проблеми пожежників

2628

Чергова сесія Шацької ра­йонної ради, що відбулася 27 серпня під головуванням голо­ви районної ради Сергія Він­нічука та з участю голови Ша­ць­кої РДА Ігоря Корольчука, традиційно розпочала свою ро­боту з розгляду депутатських запитів. Один із них, озвучений лікарем Шацької районної лікарні Володимиром Бондаренком, у процесі обговорення викли­кав жва­ву дискусію серед де­пу­та­тів. Запитом порушува­ло­ся проб­лемне питання забезпе­чення житлом медиків Шацької районної лікарні. Зі слів Воло­ди­мира Івановича, з лікувальної установи тікають медики (на сьогодні немає ЛОРа, окуліста), а молоді фахівці відмов­ля­ються йти в Шацьк на роботу – все через відсутність для них житла. Вихід депутат бачить у тому, аби якнайшвидше пере­облад­нати під квартири примі­щення старої лікарні, в яких раніше розміщувалися дитяче відділення і кухня.

Ольга Сахарук, голова пос­тійної комісії районної ради з питань розвитку об’єктів спіль­ної власності територіальних громад сіл, селища району ра­йонної ради, відзначила, що проблему можна було б закри­ти, якби в її вирішенні були біль­ше зацікавлені депутати Шаць­кої селищної ради, оскільки звер­нення районної лікарні що­до оформлення земельної ді­лян­ки під старими приміщен­нями лікарні з тієї чи іншої при­чини відхиляються і через це не можна привести у відповід­ність проектну документацію по переведенню старого примі­щен­ня дитячого відділення та харчоблоку під службове жит­ло. При тому, що ще у липні 2013 року сесією районної ради було дано дозвіл ТМО Любомль­ського і Шацького районів на проведення перепланування да­­них приміщень Шацької ра­йонної лікарні з метою переве­дення зі статусу нежитлового в житлове, та зобов’язано ди­ректора ТМО замовити робочий проект реконструкції. А без тех­­нічної документації на зе­ме­льну ділянку погодження даного проекту сьогодні гальмується.

Депутат Володимир Найда закликав районну раду шукати компроміс із селищною і дав пораду іти в вирішенні пробле­ми іншим шляхом, а саме змі­нивши цільове призначення окре­мих шматків землі під згада­ними приміщеннями старої ра­йонної лікарні, а не чіпати всю ділянку. І якби районна рада не претендувала на всю землю ста­­рої лікарні, то питання б уже вирішилося. Йому заперечив Сергій Віннічук, котрий, виявля­ється, бачив альтернативний роз­­роблений план території лі­карні, в якому, передбачено бу­дів­ництво… офісних примі­щень і бару, а зовсім не лікар­няних приміщень.

– Земельна ділянка, на якій сьогодні розташовані всі ста­рі приміщення лікарні, не може бути розділена і виділятися час­тинами, оскільки вона ще з часів створення лікувального закладу закріплена за лікарнею, і саме лікарня сплачувала за неї податки. Згідно з чинним за­­ко­нодавством, земля під об’єктами комунальної влас­нос­ті має бути передана тому, кому належить дана влас­ність (а старих приміщень ніхто не списував, бо на сьогодні саме вони і є лікарнею, нове ж при­міщення, яке ми називаємо лі­кар­нею, є нічим іншим як, згід­но з технічною докумен­та­цією, поліклінікою з денним ста­ці­онаром. До слова, воно вже сьо­годні не спроможне охо­пи­ти лікуванням усіх пацієнтів). Ми повинні розробляти доку­мен­тацію для цілісного ком­п­лексу «Шацька районна лікар­ня», а не окремих його фраг­ментів, позаяк у майбутньому  на цій території може бути по­будований повноцінний ліку­вальний заклад з усіма відді­леннями. Чи, може, є в Шацьку інше достойне місце для ста­ці­онару? Адже передбачене у генеральному плані на Морк­вах уже роздано під будівницт­во, – відзначила Ольга Сахарук.

Її підтримав і депутат Во­ло­димир Голядинець, який під­твер­­див, що дана земельна ді­лянка була закріплена за лі­кар­нею, достатньо подивитися ста­­рі звіти по землі.

Ольга Романська, началь­ник відділу містобудування та архі­тектури Шацької РДА, під­тримала пропозицію депутата Воло­димира Найди, назвавши центральну се­лищну вулицю Шко­­вороди аме­риканським Боде­тауном 40-х ро­ків минулого сто­ліття, тобто да­лекою від есте­тичних норм і відверто непри­ва­б­ливою. Пи­тан­ня краси центру Шацька, зі слів Ольги Пана­сів­ни, стоїть до­сить гостро і пот­ре­бує швид­кого вирі­шення, а обговорення раці­онального використання земе­льної ділянки під старою лікарнею може затягнутися на­довго. До того ж майбутня лі­­карня потребує значно біль­шої площі і може роз­ташо­ву­ватися, для прикладу, на території між Шацьком і Світязем.

Думки розділилися, оче­вид­ним є одне: триває боротьба за привабливий шмат землі в центрі селища Шацьк. Одні вою­ють за вигоду для себе, інші відс­тоюють те, що по праву на­ле­жить громаді.

Наступними після питань про районний бюджет, зокрема про його виконання за 6 місяців 2015 року та про внесення змін до рішення районної ради (до­по­відав Олександр Бебко, на­ча­льник управління фінансів Ша­цької РДА), стали виступи ме­диків. Генеральний директор ТМО Любомльського і Шацького районів Володимир Дибель та головний лікар КЗ «Центр пер­винної медико-санітарної допо­моги Любомльського і Ша­ць­кого районів» Тетяна Васе­нько зві­тувалися про викорис­тання між­бюджетного тран­сферту Лю­бом­льському район­ному бюд­жету на утримання установ охо­­рони здоров’я Ша­цького ра­йону за 6 місяців 2015 року. За­питання від пред­ста­вників вла­ди, депутатів і від­повіді тих, хто виступав, окре­с­лили не надто хорошу ситу­ацію в сфері охорони здоров’я: від­су­т­ність окуліста і ЛОРа в Шацькій районній лікарні, мі­зерне фінан­сування ФАПів, ни­зькі зарплати фельдшерів тощо. Прип’ят­сь­кий сільський голова Іван Гін­чук підняв питання про заміну фельдшерів у період їхніх від­пусток, коли ФАПи закриті, а міс­цевим жителям не нада­єть­ся елементарна медична до­по­мога. Зі слів першого зас­туп­ника голови Шацької РДА Сергія Сидорука, люди неза­до­волені роботою фельдшера ФАПу с. Положево та деяких інших сіль­ських закладів охо­рони здо­ров’я, котрі ігнорують виклики пацієнтів. «Яка зар­плата, така й робота…», – почулося з залу. Важко не по­годитися.

На сесії заслухано звіти Ана­­толія Пеха, головного спеціа­ліс­та відділу освіти про підго­товку нав­чальних закладів Ша­цького району до осінньо-зимо­вого пе­ріоду, Сергія Стадніка, завіду­вача сектору у справах молоді та спорту Шацької РДА, – про результати літнього оздо­ров­лен­ня дітей. Та найбільший резо­нанс викликав виступ Ана­­толія Пінкевича, начальника Шаць­кого районного відділу ГУ МНС України у Волинській обла­с­ті, який доповів про роботу міс­це­вої пожежної охорони та відзві­тувався про викорис­тан­ня кош­тів на її утримання. Жа­люгідна матеріальна база міс­цевих під­розділів, застарілі по­жежні ма­шини, відсутність на них мото­помп, катастрофічна нес­тача коштів на пальне, не­обхідність виїжджати на пожежі на 20-30-кілометрові відстані при нормі радіусу виїзду 10 км – у таких умовах пожежникам дуже важ­ко діяти оперативно і резу­ль­тативно. Незважаючи на це, во­ни працюють, у тепе­рішніх га­рячих умовах – часто ціло­до­бово. Спека і відсутність дощів призвели, зі слів Ана­толія Ана­толійовича, до того, що в районі на сьогодні сталося 42 пожежі, що на 90% більше, як за ана­логічний період мину­лого року. Вогнем знищено чи пошкоджено 11 житлових бу­дин­ків, 8 гос­подарських спо­руд, одну оди­ницю автотехніки, 13 га посуші, понад 30 т грубих кормів – всього вогнем зав­дано збитків на 1 млн. 100 тис. грн. Най­більше пожеж сталося в Шаць­кій селищній раді – 15, у Сві­тя­зькій сільській – 13, При­п’ятській – 4, у Грабівській – 3, Самій­личівській і Ростанській – по 2, Пу­льмівській, Піщанській і Пулемецькій – по 1. Справжнім сти­хійним лихом стало заго­ряння торфовищ на землях Са­мійличівської і Світязької сіль­ських рад, на гасіння яких було витрачено тисячі тонн паль­ного. Вогонь наробив біди і в Ша­цькій селищній раді, де за­фіксовано зумисні підпали сте­р­ні.

– У районі створені і функ­ціонують 4 підрозділи  місцевої пожежної охорони – у Піщан­ській, Грабівській, Прип’ятсь­кій, Пульмівській сільських ра­дах. Якщо автомобілі перших трьох виїжджають в екстре­них випадках нам на допомогу, то Пульмівський працює лише на території своєї сільської ради, мотивуючи це відсут­ністю пального. Прип’ятські по­жежники заливають воду в пожежні автомобілі … від­рами. Тому вкрай необхідно ку­пити мотопомпу, яка коштує до 10 тис. грн. Також закликаю голів сільських рад, на тери­то­рії яких діють підрозділи пожежної охорони, закупити паливно-мастильні матеріали в кількості 100-150 л., а по­жеж­ників – бути насторожі, бо ситуація з загоряннями ск­ладна, – відзначив Анатолій Пінкевич.

Виступив перед присутніми і Сергій Зайцев, військовий комісар Шацького військ­ко­мату. Поки що комісаріат не має власного приміщення, що дещо гальмує його роботу. Утім, з до­по­могою голів сільських і се­лищ­ної рад, керівників установ та організацій району військ­комат планує уточнити списки допризовників, призовників і військовозобов’язаних чолові­ків віком від 20 до 60 років.

На сесії було заслухано звіти про хід виконання низки районних програм, продовжено дії контрактів з деякими керів­никами. Депутати також підт­ри­мали звернення депутатів Ко­­вельської районної ради щодо зняття обвинувачення про дезертирство з бійців 51-ї ОМБР та депутатів Монастири­щенської районної ради Черка­ської області щодо збереження сільських районів при прове­денні адміністративно-терито­ріа­льної реформи.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.