Головна Наради, сесії Четверта хвиля мобілізації – з урахуванням помилок і новим підходом до відбору...

Четверта хвиля мобілізації – з урахуванням помилок і новим підходом до відбору новобранців

3069

4 лютого в Шацькому лісо­вому коледжі відбулася нарада з питання проведення відпо­відно до Указу Президента Укра­їни часткової мобілізації в 2015 році. У зібранні взяли участь тимчасово виконуючі обов’яз­ки обласного та міжрайонного військових комісарів, пред­с­тавники обласної державної адміністрації, право­охоронних органів, СБУ, прокуратури, влада Шацького ра­йону на чолі з голо­вою Шацької район­ної ради Сергієм Він­нічуком та керівни­ком апарату Шаць­кої РДА Ларисою Ва­сейчук, сільські та се­лищний голови, керівники підроз­ділів РДА, установ та орга­нізацій. До прове­дення наради саме на теренах Шацько­го району органі­за­торів спонукали одні з найнижчих на фоні області показники мобілізації та нама­гання місцевих жителів зірвати процес оповіщення військово­зобов’язаних.

Радник голови Волинської ОДА Борис Кондратюк поін­фор­мував присутніх про термі­ни виконання Указу Президента №15 від 14 січня 2015 року «Про часткову мобілізацію», що відбуватиметься в три етапи протягом 210 днів. Зараз три­ває перший етап четвертої хви­лі, під час якого здійснюватиметься поставка техніки і вій­сько­возобов’язаних. Одно­час­но цього року в державі відбу­деться призив на строкову (40 тисяч осіб) і контрактну (10,5 тисяч осіб) службу. В бюджеті на це виділено більше 50 млрд. грн., що втричі більше, ніж ми­нулого року. Міністерство обо­рони інформує, що в військових структурах України відбуду­ться кардинальні зміни, і весь особовий склад пройде пере­атестацію. Зусилля всіх – від центральних, обласних до міс­це­вих виконавчих органів вла­ди – будуть спрямовані на бо­ротьбу з ворогом, що зазіхнув на цілісність України. Натомість у Росії активно працюють на зрив мобілізації в Україні, прик­ладом цього є останнє новов­ведення – продовження тер­міну перебування українських заробітчан на теренах Росій­ської Федерації. І радіють таким жіночим бунтам, які відбулися в Шацькому районі наприкінці січня.

Зі слів Бориса Климовича, не можна допускати помилок перших хвиль мобілізації, таких, для прикладу, як укомплек­ту­вання протягом 4-х днів 51-ї окре­мої механізованої бригади. Ніде в світі не мобілізовують стільки людей (до 5 тисяч) за такий короткий період. Зараз врахо­вано всі помилки, проана­­лі­зо­вано упущення, повніс­тю змі­не­но підхід до відбору військо­возобов’язаних, вивча­ються механізми подолання зловжи­вань і корупції. У першу чергу мо­білізовуватимуть тих, хто може виконувати завдання від­по­­відно до військово-обліко­вих спеціальностей, має хоро­ше здоров’я і є патріотом своєї країни.

Відповідно до Указу Прези­дента від 31 січня 2015 року «Про додаткові заходи щодо за­безпечення проведення мобі­лізації в 2015 році» будуть врегульовані порядок виїзду грома­дян за кордон, питання ротації військових, звільнення від вій­ськової служби, соціального за­хисту, психологічної реабілітації та багато інших. Військові ко­місаріати укомплекто­вува­ти­му­ться лише військово­служ­бов­цями з відповідним рівнем фахової підготовки. Медичні огляди вже стали ретельними, до складу військово-лікарських комісій ввійшли психологи, які тестують мобілізованих на па­т­ріотизм і готовність захища­ти Вітчизну. Лишилося відпра­цю­вати механізм унемож­лив­лен­ня безпідставного надання від­ст­роч­ки за станом здоров’я.

Питання мобілізації на Во­лині, що обговорювалося під час селекторної наради в Адмі­ністрації Президента, в цілому не підлягало критиці, вказу­вався лише один недолік – най­менша кількість добровольців (1%).

Лариса Васейчук, керівник апарату Шацької РДА, поінфор­мувала присутніх про дії вико­навчих органів Шацького ра­йону, спрямовані на виконання указу Президента «Про част­кову мобілізацію», та резуль­та­ти проведення четвертої хви­лі мобілізації в районі. Зат­вер­джено склад мобільних груп по врученню повісток на тери­торії району; основний та ре­зер­вний склад районної війсь­ково-ліка­рської комісії; цільову програму мобілізаційної підго­товки місце­вого значення та за­безпечення відповідних захо­дів. У район­ному бюджеті на 2015 рік пе­редбачено 10 тис. грн. на мобі­лізаційні заходи і 5 тис. грн. – на призов. Лариса Андріївна озву­чила також ра­йон­ну статистику по мобілізації:  за три хвилі з Ша­цького району мобілізовано 74 особи. З 20 січня і по даний час у районі вручено повістки 195 особам, з яких 42 пройшли ме­дичний огляд, 2 – придатні до військової служби, 1 уже про­ходить військове нав­чання у смт Десна.

У районі скоординовано зу­силля влади, громади та во­лон­терів заради підтримки вій­ськових. На рахунок ветеран­сь­кої організації, на якій концентруються кошти для допомоги солдатам, надійшло 158 тис. грн., сільськими та селищною радами зібрано 153 988 грн., волонтерами з групи «Не­бай­дужі» – більше 40 тис. грн., про­дуктами, одягом, коштами актив­но допомагають релігійні гро­мади. Члени громадської органі­зації «Правий сектор Шаць­кого району» здійснили 4 поїздки в зону АТО, доставляючи туди гуманітарну допомогу. Керів­ництво Шацького національного природного парку і ДП «Ша­цьке УДЛГ» об’єдналося в спра­ві забезпечення сімей вій­сько­вослужбовців дровами, а сіль­ські ради резервують земе­льні ділянки для учасників АТО.

Звертаючись до учасників наради, Ігор Шепєлєв, т.в.о. військового комісара Любомль­ського об’єднаного військового комісаріату, відзначив, що важ­ко налагодити співпрацю з сіль­ськими і селищним головами Шацького району, які не допо­відають про розгортання пунк­тів збору та хід оповіщення через кожні 4 години. На район виписано 497 повісток, 195 з них вручено; 6 осіб визнано при­датними до військової служ­би, 1 особі вручено бойову по­вістку. 5 осіб користуються пра­вом на відстрочку від мобілі­зації, проте вони досі не пред­ставили в військкомат підтверджуючих документів. 7 – не­при­­датних, 8 – направили на дооб­стеження. Зі слів Ігоря Ми­кола­йовича, на сьогодні не скла­дено жодного акта за від­мову від отри­мання повісток. Більше того, є сільські ради, в яких не вручено ні одної по­вістки. Пла­ни по мобілізації: Шацька се­лищна рада – 194 повістки; Ростанська сільська рада – 21, Пулемецька – 3, Піщанська – 61, Грабівська – 18, Світязька – 64, Пульмівська – 57, Самійли­чівська – 24, При­п’ятська – 54. Після жіночих бунтів комісаром було прий­ня­то рішення випи­сати повістки депутатам ра­йон­ної, селищної та сільських рад; при плані 103 повістки обран­цям громади було вручено 46. Із Шацького і Любомльського районів після ретельного відбо­ру буде мобі­лізовано до 130 солдатів, з них 11 офіцерів; з підприємств буде вилучено 4 одиниці техніки. Велику увагу буде приділено добровольцям.

Роман Кулик, т.в.о. військо­вого комісара Волинського облас­ного комісаріату, повідо­мив, що в цьому році на нас чекають четверта, п’ята і шоста хвиля мобілізації. 1 хвиля триватиме з 20 січня по 19 квіт­ня і про­ходитиме в два етапи. Пер­ший – поставка мобіліза­ційних ресурсів у Збройні Сили України та інші військові форму­вання (93-й прикор­дон­ний загін у м. Великі Мости Львівської облас­ті). 4 лютого закінчився призов у ЗСУ. Протягом 40 днів мобі­лізовані проходитимуть під­го­товку в навчальних цент­рах, 2 дні відбуватиметься роз­по­діл, 15 днів – бойове злагодження в складі підрозділів. З 10 лютого розпочнеться поставка мобілізованих у 93-й прикор­донний загін, з 12 лютого – на 333-й Рівненський полігон, куди будуть призиватися неквалі­фіковані військові ресурси, що не служили в армії і не мають військово-облікової спеці­аль­ності або зі спеціальностями, що потребують перепід­готов­ки. З 4 березня по 19 квітня три­ватиме поставка мобілі­зова­них у ЗСУ, інші військові форму­вання та в Київський кіноло­гічний центр. Не оминув Роман Анатолійович і питання заро­біт­ної плати військово­служ­бовців. В тилу військовий отримуватиме 2 500-2 800 грн., в зоні АТО – вдвічі більше. Ново­введенням є й стимулю­вання: за кожний день перебу­вання в зоні АТО військовим доплачу­ва­тимуть ще по 1000 грн., за знищення техніки ворога – до­даткову нагороду.

З залу прозвучали запитан­ня, адресовані обласному вій­сь­ковому комісару, про долю військовослужбовців колись славнозвісної, а тепер багато­страж­дальної 51-ї ОМБР.

– Не можу без болю гово­ри­ти про це легендарне військо­ве формування із славною істо­рією, створене ще в часи Другої світової війни. Бригада вже розформована, її по суті немає. Утім, є люди, справжні герої і патрі­о­ти. Яка вина в тому солдатів, що в найтяж­чий мо­мент зали­шилися без коман­дира, без чітких вказівок і на­казів? Вва­жаю, вини немає. Так, були там і зрадники, ті, що переходили на бік ворога, але таких одиниці. Маю дос­тат­­ньо досвіду, щоб таке стверд­жувати. Користу­ючись наго­дою, закликаю всіх служ­бовців 51-ї ОМБР, які зараз си­дять вдома і не знають, як дія­ти да­лі, з’явитися в війсь­кову час­тину з певними доку­мен­тами. Зараз ще можна вирі­шити всі їхні проблеми, бо потім зовсім небезпідставно їх мо­жуть звинуватити в дезер­тир­стві. Якщо не вдасться добити­ся справедливості в військовій частині, звертай­теся безпосе­редньо в обла­с­­ний військкомат, – дав відпо­віді на всі запитання Роман Кулик.

Лунали також запитання про те, чому під час безплатного ме­догляду в обласній лікарні беруть плату за аналіз крові, чому раніше мобілізованому приносять другу повістку, чому мобілізовують двоє чоловіків з однієї сім’ї і носять повістки 20-ти і 60-літнім чоловікам. Роман Анатолійович наголосив, що двох з однієї сім’ї мобілізо­ву­вати не будуть, робитимуть акцент на добровольцях, без­ро­біт­них, фахівцях з радіо­еле­ктроніки, комп’ютерниках. Бага­то зловживань зараз у пи­танні оформлення опікунства, зав­дяки якому мобілізовані хо­чуть уникнути військової служ­би. Якщо, для прикладу, лю­дина, що потребує догляду, виб­рала опі­ку­ном внука при живих дітях, то внук все-таки буде мо­білі­зований. Кожен випадок опікун­ства розглядатиметься в інди­ві­дуальному порядку.    

Наприкінці виступу комісар зробив ще одну важливу заяву щодо проходження медогляду. За його словами, якщо військо­возобов’язаний не згідний з висновком районної медичної комісії, то може звертатися до обласної. В разі, якщо і цей вис­новок його не задовольнить, мобілізований може розрахову­вати на висновок незалежної обласної комісії, яка контролює районну та обласну.

Анатолій Оксентюк, началь­ник Шацького РВ УМВС, доповів, що за випадком перешкоджання оповіщення мобілізованих і спа­лення повісток у трьох се­лах району було порушено 3 кри­­мінальні провадження, за яким винні можуть понести по­ка­ран­ня від 5 до 8 років. При­чинами інциденту, зі слів Ана­толія Доро­фійовича, є без­влад­дя у районі (відсутність голови РДА) і безді­яльність керівників органів міс­цевого самовря­ду­вання. Троє працівників право­охоронних орга­нів району зараз несуть служ­бу в зоні АТО, сті­льки ж відслу­жило. На даний час в області формується до відправлення в зону АТО зве­дений загін МВС України, якого очолить Анатолій Оксентюк.

Антоніна Пилиповець, нача­льник управління соціального захисту Шацької РДА,  поінфор­мувала присутніх про те, що ми­ну­лого року сім’ям військово­службовців та тим, хто отри­мав поранення (42 особам) бу­ло виплачено грошової матері­а­льної допомоги з районного бюд­жету на суму 28 000 грн. (учас­никам – по 500 грн., пора­неним – по 2 000 грн.). Управ­лінням соціального захисту на­се­лення надано статус інваліда війни учаснику АТО з с. Світязь Дмитрові Шостаку.

На нараді також виступили Вадим Ковтунович, т.в.о нача­льника Любомльського міжра­йонного відділу УСБУ в області; Ярослав Грищенко, Любом­льський міжрайонний прокурор, та Володимир Дибель, генера­льний директор ТМО Шацького і Любомльського районів.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.