Головна Наради, сесії Депутати селищної ради просять допомоги губернатора

Депутати селищної ради просять допомоги губернатора

2889

На позачерговій сесії Ша­ць­кої селищної ради, яка відбу­лася 22 липня під головуванням Сергія Віннічука, голови Шацької селищної ради, депутати ради прийняли звернення до голови Волинської облдержадмі­ністра­ції Володимира Гунчика. У ньо­му йдеться про тимчасове при­пи­нення виділення земельних ділянок сільськогосподарського призначення за межами насе­ле­них пунктів Шацької селищної ради.

«Впродовж 2014-2016 років набуло масового характеру на­дання Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області земельних ділянок сіль­ськогосподарського призначен­ня у власність за межами насе­лених пунктів Шацької селищної ради (смт Шацьк, с. Мельники та с. Гаївка) поблизу озер Сві­тязь, Люцимер, Пісочне, Соми­нець для ведення особистого се­­лянського господарства та інди­відуального садівництва іно­городнім гро­мадянам. У лю­дей забирають пасовища, а в селищної ради – інве­стиційно-при­ваб­ливі зе­мельні ді­лянки.

Управлінням Де­р­ж­гео­када­стру обла­сті пов­ніс­тю ігнору­ються ви­мо­ги змісту звер­нен­ня Глави Адмініс­трації Прези­дента Укра­їни від 15.03.2016 року №2-01/843. Це створює соціальне на­пруження серед місцевого на­селення.

Шацькою селищною радою прийнято рішення від 17.05.2016 року «Про розробку генераль­ного плану смт Шацьк», яким планується передбачити роз­ши­рення меж селища та вклю­чити до нього землі сільсько­господарського призначення, які є інвестиційно-привабли­вими. Якщо тенденція та швид­кість надання Головним Управ­лінням Держгеокадастру у Во­линській області земельних ді­ля­нок збережеться на тепе­ріш­ньому рівні, розширювати ме­жі Шацька стане немож­ли­вим.

Враховуючи, що на даний час у першому читанні прийнято за­конопроект №4355 від 19.04.2016 року «Про передачу заміських земель сільськогоспо­дарсь­ко­го призначення місцевим гро­ма­дам», прийняті рішення се­лищної ради від 8.07. 2016 року «Про створення громад­ського пасовища» просимо Вас сприя­ти тимчасовому припи­ненню ви­ділення земельних ді­лянок сі­льськогосподарського приз­на­чен­ня за межами насе­ле­них пунктів Шацької селищної ради до моменту розгляду Вер­хов­ною Радою вказаного у зве­р­­ненні законопроекту», – йде­ть­ся у документі.

Окрім того, як зазначив Сер­гій Віннічук, на виїзному при­йомі громадян Володимир Гун­чик поставив умову керівни­кам громади та району про не­об­хідність розробки комп­лекс­ного плану розвитку об’єднаної територіальної громади на де­кілька років, де передбачити роз­ташування усіх інфраструк­турних об’єктів. Тож у рішенні голова селищної ради запро­по­нував вписати й пункт про те, що селищна рада зобов’язуєть­ся врахувати таке побажання.

Розглянулись на сесії декі­лька рішень попередніх сесій, на які головою селищної ради було накладено вето. Одне з них – про надання земельної ділянки під будівництво на умовах су­пер­фіціо, оскільки, відповідно до змін у законодавстві, земе­льні ділянки під індивідуальне жит­лове будівництво потрібно на­давати лише у власність.

Віта ШЕПЕЛЯ.