Головна Наради, сесії Як розподілити фінанси між ФАПами району та лікарнею, щоб усім було добре?

Як розподілити фінанси між ФАПами району та лікарнею, щоб усім було добре?

3218

Саме це єдине питання вино­си­лось на розгляд позачергової сесії Шацької районної ради, яка відбулася 22 січня під голову­ванням Сергія Карпука, голови Шацької районної ради, та за участю першого заступника го­лови райдержадміністрації Сер­гія Сидорука.

Депутатське звернення до на­­родного депутата України Сте­­пана Івахіва та голови Во­линської ОДА Володимира Гун­чика, яке підтримала районна рада, озвучив депутат Петро Цвид. У ньому вони знову про­сили народного депутата сп­рия­ти вирішенню питання про ви­ділення коштів із транс­порт­но-дорожнього фонду для пок­риття асфальтом дорогу дер­жав­ного значення Т-0306 спо­лу­ченням Шацьк-Вілиця-Кро­пив­ники-Прип’ять протяжністю 23 км.

«Неодноразово депутати При­п’ятської сільської ради, де­путати районної ради звер­та­лися до керівництва Шацького району, Волинської області, де­партаменту доріг у Волинській області щодо необхідності сер­йозного ремонту названої до­роги. У 2012 році відповідно до угоди регіонального розвитку Волинської області, укладеною Ка­бінетом Міністрів і Волин­сь­кою обласною радою, на капіта­льний ремонт автомобільної до­роги Т-0306 були передбачені кошти в розмірі 23 млн. грн. Служ­бою автомобільних доріг області даний об’єкт був вклю­че­ний до плану робіт на 2013-2014 роки. В той же час у грудні 2013 року невідомо за які кошти та дуже швидкими темпами було зроблено ремонт дороги Лю­бохини-Прип’ять. Зважаючи на те, що роботи проводились взимку, стан дороги від такого ремонту став ще гіршим. Во­лин­­ська обласна рада на звер­нення депутатів Прип’ятської сільської ради від 3.09.2014 року проінформувала про те, що на виконання підпункту 6 спі­льної угоди щодо регіонального розвитку Волинської області, ук­ладеною між КМ України та Во­линською облрадою, на капі­тальний ремонт дороги Т-0306 кошти з державного бюджету не надходили, хоча цей об’єкт по­давався до включення плану робіт на 2013-2014 роки. В той же час у Шацьку з нуля була збу­дована об’їзна дорога ур. Ведмедики-Світязь та розпо­чалось будівництво дороги Гря­да-Пульмо, яка до цих пір не за­вершена. Дорога, за яку ми про­симо, це найкращий і найко­ротший шлях з Ратнівського, Ста­ровижівського, Камінь-Ка­ширського районів до Шацького, звідки їздять на відпочинок до «Лісової пісні» діти з чорно­би­ль­ської зони. Від стану цієї до­роги залежать пріоритети роз­витку сіл Вілиця, Кропивники, При­п’ять. Також на базі району планується створити потужну курортну зону, тому в перспек­тиві відремонтована дорога розвантажить потік авто­мобі­лів по двох міжнародних тра­сах. Ми сподіваємося на ваше розуміння та підтримку», – оз­ву­чив депутат.

Ще одне депутатське звер­нення озвучила Наталія Нові­кова, яке стосувалося перед­ба­чення коштів (коли будуть розглядатися зміни до район­ного бюджету на 2016 рік) на безкоштовне харчування учнів 1-4 класів – дітей військовос­луж­бовців та учасників АТО. Таких дітей у районі на даний час є 48.

Перед прийняттям рішення про розподіл субвенції на фі­нан­сування закладів первинної медико-санітарної допомоги та вторинної медичної допомоги на 2016 рік присутні заслухали звіт генерального директора ТМО Любомльського і Шацького районів Володимира Дибеля (про використання міжбюджет­ного трансферту Любомльсь­кому районному бюджету на утримання установ охорони здо­ров’я Шацького району у 2015 році). За цей період на утримання Шацької районної лікарні використано 7 млн. 477 тис. грн., з них на оплату праці – 4 млн. 175,8 тис. грн., нараху­вання на заробітну плату – 1 млн. 96 тис. грн., використання товарів та послуг – 1 млн. 89,3 тис. грн., придбання медика­мен­­тів та перев’язувальних ма­­те­ріалів – 189,8 тис. грн., продуктів харчування – 122,9 тис. грн., оплата послуг (крім ко­мунальних) – 64,7 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 269,3 тис. грн. У лікарні є усі необхідні медика­менти для надання першої ме­дичної допомоги в першу добу перебування хворого у стаціо­нарі. Окрім того, як зазначила Світлана Крецу, головний лікар Шацької районної лікарні, пе­редбачено медикаменти для лі­кування у стаціонарі інвалі­дів, учасників війни та АТО (40 грн. в день) та харчування (35 грн. в день), дітей-сиріт (забез­печуються лише найнеобхід­нішим). В педіатричному відді­ленні є найнеобхідніші медика­менти (противірусні та жароз­ни­жуючі) для першої доби ліку­вання. Вартість одного ліжко-дня у педіатричному відділенні становить 248 грн., а терапев­тичному – 218 грн. (сума вклю­чає заробітну плату медиків, зат­рати на медикаменти та хар­­чування).

Звітувала про викорис­тан­ня коштів міжбюджетного тра­н­с­ферту Любомльському ра­йон­ному бюджету на утри­ман­ня установ охорони здо­ров’я Ша­цького району у 2015 році головний лікар КЗ «Центр пер­винної медико-санітарної до­помоги Любомльського і Ша­цького районів» Тетяна Васе­нько. Загалом на утримання зак­ладів охорони здоров’я Ша­цького району у 2015 році було виділено 3 млн. 174 тис. грн., з них заплановано було вико­рис­тати на первинку Шацького району 2 млн. 879 тис. грн., на утримання адміністративного апарату – 298,5 тис. грн. Всього було використано за 12 місяців 3 млн. 124 тис. грн., з них 2 млн. 849 тис. грн. – на амбулаторії та ФАПи, 275 тис. грн. – на адмінкорпус. Залишок стано­вить 50 тис. грн. Заощаджені кошти будуть використані на оп­лату проектно-кошторисної документації по Піщанській та Пульмівській амбулаторіях. Загалом забезпечення ФАПів та амбулаторій району медич­ним обладнанням становить менш ніж 50%. Якщо ж, за сло­вами Тетяни Савівни, кошти між первинною та вторинною лан­ками медицини будуть розпо­ділені у співвідношенні 30х70, то ФАПи та амбулаторії втри­маються на плаву, хоча, мож­ливо, доведеться скоротити кі­ль­кість ставок по деяких уста­новах.  

Голова районної ради Сергій Карпук проаналізував кошто­рис Шацької районної лікарні на 2016 рік в порівнянні з видат­ками в 2015 році. Як він зазна­чив, на цей рік район має міні­мальний фінансовий ресурс, який мають оптимально розпо­ділити між ФАПами району та лікарнею – це 9 млн. 969 тис. грн., що менше, ніж у минулому році. Тож до розподілу субвенції потрібно підійти зважено та об­думати кожну цифру. Фінансо­вим управлінням РДА та голо­вою районної ради було док­ладно проаналізовано кожну статтю видатків, які пропонує­ться на цей рік на первинну ланку медицини та лікарню. Так, як зазначив Сергій Вікторович, у кошторисі, запропонованому від ТМО Любомльського і Ша­цького районів на фінансування лікарні, є дещо перебільшені цифри на деякі статті видатків, які нічим не обґрунтовані. Тож окремі з цих видатків Сергій Кар­пук пропонує залишити на рівні минулого року, деякі – зменшити. Збільшені будуть видатки на захищені статті (за­робітну плату та нарахування на неї, оплата комунальних пос­луг).

Олександр Бебко, началь­ник управління фінансів РДА, аналізуючи видатки на пер­винну ланку медичної допо­моги, повідомив, що у листі об­ласної державної адміністрації рекомендовано видатки на ЦПМСД передбачити не менше ніж 35%, на лікарню – 65% (ми­нулий рік – 30 на 70). В цьому ж році видатки на первинну та вто­ринну ланки медицини ра­йонною радою пропонується роз­поділити у співвідношенні 32,5% на 67,5%.

В ході обговорення  та конс­т­руктивного діалогу, вра­хо­вуючи запити керівників ме­дичних установ та проведений аналіз, депутатами районної ради прийняте рішення пере­розподілити субвенцію на фі­нан­сування галузі охорони здо­ров’я на забезпечення функціо­нування закладів первинної медико-санітарної допомоги та вторинної медичної допомоги, що передається міжбюджет­ним трансфертом Любомльсь­кому районному бюджету на 2016 рік у співвідношенні: 32,5% – на  КЗ «Центр первинної ме­дико-санітарної допомоги Лю­бомльського і Шацького райо­нів», 67,5% на вторинну ланку, тобто на Шацьку районну лі­карню ТМО Любомльського і Ша­цького районів.

Віта Шепеля.