Головна Наради, сесії Ліс і дороги – справи темні

Ліс і дороги – справи темні

2640

30 квітня під головуванням Сергія Віннічука, голови Шацької районної ради, та з участю Олек­сандра Куська, голови Шаць­кої РДА, відбулося пленарне засідання чергової сесії район­ної ради.

Роботу обранці громади роз­почали з депутатських запитів. В Анатолія Гириковича їх було декілька: про скаргу жителів вулиці 1 Травня, що в с. Мель­ники, на осіб, які спорудили на  водоймі бетонну дамбу, від чого потік води пішов в іншому напрямку; про необхідність вста­новлення в населеному пункті контейнерів для сміття; про відновлення рейсу Шацьк-Пехи. Депутат Во­лодимир Су­хецький пору­шив одну з проб­лем кам’яної до­роги Шацьк-Ві­лиця, а Воло­димир Кудь вже вкот­ре заче­пив болюче питан­ня вирубування в районі лісів. Зі слів Володимира Дмитро­вича, в 2013 році з одного лише Піщанського лісництва вивезли 4 315 м3 деревини. Це великі гроші. Утім, де вони? Чому ліс­госп не може себе забез­печи­ти? Чому працівники мають заборгованість по зарплаті? Ці запитання не раз ставилися на сесії і завжди залишалися без відповіді. Депутат Володимир Захарко адресував Шацькому селищному голові запит про за­мовників реклами на білбор­дах, розташованих у селищі, та кількість зароблених на ній кош­тів. Запит до Волинської облас­ної ради від депутата При­­п’ятської сільської ради Петра Цвида озвучила на сесії де­путат Ольга Сахарук. У звер­нен­ні обранця громади було по­рушене питання ремонту до­роги Шацьк-Вілиця-Прип’ять-Любохини. Йшлося, зокрема, про таке. 21 грудня 2012 року депутати районної ради не про­голосували за звернення групи депутатів Прип’ятської сільсь­кої ради до районного та облас­ного керівництва та департа­менту доріг у Волинській облас­ті про необхідність рекон­струкції згаданої автодороги, яка зна­ходилася у плачевному стані. На той час прип’ятські депутати нічого не знали про існуючу від 12.01.2010 року угоду між Кабі­нетом Міністрів і Волинською обласною радою, укладену на 5 років, щодо регіонального розвитку Волинської області. Відповідно до угоди, на капіта­льний ремонт дороги Шацьк-Вілиця-Прип’ять-Любохини бу­ли передбачені кошти в розмірі 23 млн. грн. В грудні 2013 року швидкими темпами провели ремонт згаданої дороги, який не можна назвати капітальним. До закінчення дії угоди зали­шилося 9 місяців, дорога – у такому ж жахливому стані, як на період до 2010 року. Чи над­ходили ці кошти протягом 4 років? Якщо надходили, то на що були використані? Чи знали про них депутати?

Розгляд пункту порядку ден­ного «Звіт головного лікаря Ша­цької районної лікарні про ви­конання своїх фун­кціо­наль­них обов’язків, збереження та ефе­к­тивність використання майна у 2013 році» відбувався у фор­мі запитань і відповідей. Перед доповідачем Світланою Крецу піднімалися питання проход­жен­ня медогляду сільськими жителями, ймовірності виїзду медиків у села з цією метою, функціонування в районному центрі цілодобової аптеки, ви­користання реанімобіля, дос­туп­ності медичних послуг для хворих денного стаціонару у ви­хідні дні, відкриття в лікарні приймального відділення, а в сільських населених пунктах – аптек. Щодо останнього питан­ня, то воно є значною пробле­мою, яка поки що вирішується з великими потугами. Виявляє­ться, відкрити в селі аптеку – майже нереально. Умови її існу­вання втиснуто в надто жор­сткі рамки закону, тому під­при­ємці неохоче беруться за цю справу. Утім, як відзначив голо­ва РДА Олександр Кусько, проб­лема таки буде вирішуватися і вже найближчим часом керів­ниц­твом лікарні і районною вла­дою будуть зроблені перші кроки.

Ольгою Сахарук, керуючою справами районної ради, був оприлюднений список заходів районної ради щодо економного використання бюджетних кош­тів у 2014 році. У зв’язку з фінан­совою скрутою буде припинено придбання транспортних засо­бів, меблів, мобільних телефо­нів, ноутбуків, побутової техн­і­ки та проведення ремонту при­міщення районної ради; не здійснюватиметься заповнення вакантних посад у виконав­чо­му апараті районної ради; буде зменшено використання бюд­жет­них коштів для проведення заходів з відзначення пам’ятних та історичних дат, ювілеїв під­приємств, установ та органі­за­цій тощо. Також буде припинено утворення нових комунальних установ, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету, та здійснено інвентаризацію і пе­ревірку роботи кількох існуючих у районі структур (працюва­ти­ме спеціальна комісія) для вста­новлення доцільності їх пода­льшого функціонування. Ке­рів­ник одного з них – Віктор Ма­тейчик, в.о. начальника КП Шацького ГРПВАПП, – повинен був звітуватися на сесії, проте на засідання не прибув.

Багато запитань у керів­ни­ків району і депутатів виникло до Андрія Любінця, директора ДП «Шацьке УДЛГ». Зокрема, йшлося про те, що заготівлею лісу у нас займаються струк­ту­ри, зареєстровані в інших районах області, відповідно там сплачують і податки. Для району це не вигідно. Про пер­спективу відновлення діяль­ності комплексу «Венське», а точніше її відсутність, інфор­мував присутніх депутат Ігор Жмурко. Спроби кількарічної давності реанімувати роботу комплексу не принесли очіку­ва­них результатів, тому все обладнання було вивезене в інші райони області. Відповідно до програми обласного управ­ління лісового господарства, виробництво консервної про­дук­ції було сконцентроване в трьох населених пунктах області: Маневичах, Колках, Ківерцях.

Тема, пов’язана з лісовим господарством району, має ба­гато темних місць, які ще належить вивчити і дослідити. В тому числі і те, як підсуму­вав голова Шацької РДА Олек­сандр Кусько, чому з лісу – на­род­ного багатства – покра­щу­ють свій добробут лише окре­мі особи.

З усіх питань порядку ден­ного сесії були прийняті від­повідні рішення.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.