Головна Наради, сесії Про ремонт доріг, перевезення пасажирів та громадські формування у районі

Про ремонт доріг, перевезення пасажирів та громадські формування у районі

2653

Саме ці три питання розглядалися на нараді, що відбулася 5 травня та яку провів голова райдержадміністрації Олександр Кусько з головами селищної та сільських рад, керівниками деяких установ та організацій району.

Інформуючи присутніх з питання будівництва, ремонту і обслу­го­вування доріг комунальної власності району в цьому році, пер­ший заступник голови райдержадміністрації Віктор Плейтух заз­на­чив, що фінансування таких робіт проводиться за рахунок трьох видів субвенцій: з державного бюджету місцевим бюджетам; з державного бюджету обласному бюджету; з обласного бюджету міс­цевим бюд­жетам. Оскільки субвенції невеликі, то кілька років тому за рекомендацією облдержадміністрації було прийнято рі­шення не розпорошувати кошти на ремонти невеликих ділянок до­ріг, а скон­центрувати їх на капітальних ремонтах кількох доріг, що знаходяться у критичному стані. Таким чином за кілька ос­тан­ніх років вдалося почергово відремонтувати чимало доріг кому­на­ль­ного значення по сільських та селищній радах. В цьому році від­повідно до розпорядження голови ОДА від 18 березня 2014 року №71 «Про затвердження переліку об’єктів, які у 2014 році фі­нан­суватимуться за рахунок коштів субвенції з державного бюд­жету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, передбаченої бюджетам місцевого самоврядування» в цьому році будуть виконуватись капітальні ремонти по вулиці Дов­женка в смт Шацьк та по вул. Променева в с. Положево, по­­точні ремонти на вул. 1 Травня в районному центрі та на вул. Лесі Українки в с. Прип’ять. На цей рік передбачена субвенція з дер­жавного бюджету місцевим бюджетам у сумі 573,4 тис. грн., що на 111,2 тисяч більше минулорічних показників. В свою чергу, Олек­сандр Кусько висловив побажання, аби усі роботи з ремонту та реконструкції доріг виконувала місцева філія АВТОДОРу, а го­лови сільських рад уже розпочинали виготовлення необхідної доку­ментації. Окрім того, голова РДА доручив керівництву дорожників пок­ращити санітарний стан автобусних зупинок району.

Про організацію пасажирських перевезень пільгових категорій громадян на території району розповіла Людмила Дрозд, головний спеціаліст управління соціаль­но­го захисту населення РДА. Із дво­ма перевізниками-приват­ними під­п­риєм­цями (Сергієм Прийму­ком та Ро­маном Смалем) цього ро­ку ук­ла­дено угоди про організа­цію пере­везень пасажирів, відпо­відно до яких підприємцям-перевізникам з державного бюджету у коефі­цієнт­ному співвідношенні кількості пасажирів-пільговиків та пасажирів, що оплачують проїзд на приміських маршрутах, вип­лачується ком­пенсація за перевезення пільговиків. Цей кое­фіцієнт зат­верд­жує­ться районною комісією з питань розра­хунків обсягів компен­сації витрат автомобільних перевізників за піль­говий проїзд деяких категорій громадян. Управління проводить щоквартальне обстеження маршрутів пасажирських перевезень пільгових кате­горій із тими підп­риємцями, з якими укладені відповідні договори. Сільські го­лови подали моніторинг здійснення пасажирських перевезень, вис­ловлюючи певні побажання щодо коригування маршрутів міс­цевих перевізників (відновленні маршруту до сіл Пехи та Ост­рів’я).

Активно обговорювалося й питання про стан роботи громад­сь­ких формувань з питань охорони громадського порядку та дер­жав­ного кордону, з якого доповідав Анатолій Оксентюк, начальник Шацького РВ УМВС. Зважаючи на останні події в Україні, він на­го­ло­сив на необхідності створення громадських формувань в кож­ній сільській раді, аби бути готовими не лише до охорони порядку в літній сезон, а й до можливих провокацій. Подібні формування уже функціонують в селищній раді та на території Грабівської сіль­ської ради. Усю методичну та практичну допомогу громадам у їх створенні готові надати працівники райвідділу міліції, провести бе­сіди, де ознайомити із правами та обов’язками дружинників. Пер­шочергову перевагу щодо зарахувань до варти порядку на­дати колишнім військовослужбовцям та працівникам право­охо­ронних органів, людям з активною громадянською позицією. Олек­сандр Кусько доручив головам сільських рад розглянути це пи­тання на засіданнях виконкомів, уточнити відповідні списки, до­ку­ментальну базу. Докладно порядок створення громадських фор­му­вань виписано у Законі України, з яким ознайомила Ольга Наза­рук, завідувач юридичного сектору апарату РДА.

Голова райдержадміністрації дав відповідне доручення щодо встановлення відеонагляду при в’їзді до зони національного при­родного парку та на окремих об’єктах масового скупчення від­по­чи­ваючих на території району.

Віта ШЕПЕЛЯ.