Головна Наради, сесії На сесії селищної ради атовці просили погодити земельну ділянку під дитячий майданчик

На сесії селищної ради атовці просили погодити земельну ділянку під дитячий майданчик

4501

12 квітня під головуванням Сер­гія Віннічука, Шацького се­лищного голови, відбулася чер­гова шістнадцята сесія Шацької селищної ради. Велика кількість учасників АТО – місцевих та іно­городніх, які прибули на засі­дання, свідчила про те, що атов­ці хочуть донести до обранців гро­мади важливу інформацію і таким чином вплинути на їхнє рі­шення.

Передусім на сесії присту­пили до розгляду депутатських запитів та звернень. Депутат Бог­дан Тимошук на прохання жи­телів Шацька озвучив інформа­цію про те, що їм перешкоджають вільно займатися ігровими ви­дами спорту на селищному ста­діоні. Депутату вдалося дізна­тися про те, що в період шкільних канікул – з 27 березня по 1 квітня – в Шацьку із тренувальним збо­ром перебувала футбольна ко­манда «Арсенал» (м. Київ). Фут­болісти стверджували, що на пе­ріод зборів вони взяли стадіон в оренду. Водночас між ними і се­лищною радою, в чиїй комуна­льній власності перебуває ста­діон, не було оформлено жодних документів, передбачених за­ко­ном. Відповідно хтось отримав за оренду гроші, але це була не се­лищна рада. Депутат просив провести перевірку цього факту, а також розробити положення про управління майном селищ­ної ради і подати його на зат­верд­ження депутатів.

– Наближається літо, до Ша­цька на тренувальні збори приї­жд­жатимуть інші спор­тивні ко­манди. Шацька се­ли­щна рада по­винна заробляти гроші на орен­ді стадіону, – наголосив Бог­дан Тимошук.

Іван Коваль, начальник Ша­ць­кого КП «Будинкоуправління», озвучив проблему перепов­не­ного Шацького полігону ТПВ. На сміттєзвалище вивозять від­ходи з інших сільських рад ра­йону, зокрема зі Світязької, про­те коштів у його утримання не вкладають, через що селищна рада несе великі збитки. Відпо­відно до закону про поводження з відходами, забирати й утилі­зо­вувати сміття має право лише та організація, яка виграла конкурс.

– Будемо піднімати питання на засіданні виконавчого ко­мі­тету селищної ради, зокрема ло­біювати заборону вивезення відходів будь-ким, крім Шацької се­лищної ради, – зауважив ко­му­нальник.

Іван Федорович відзначив та­кож, що всі контейнери (114 штук) місткістю 120 літрів, от­римані в рамках проекту з роз­дільного збору сміття, вже знай­шли своїх господарів серед шачан. Утім, потреба в кон­тей­нерах не зменшилася. Люди вияв­­ляють бажання цивілізо­вано збирати виходи, тому пот­рібно передбачити фінансу­вання на придбання нових кон­тейнерів.

Депутати також порушу­ва­ли проблему неякісного грей­де­­рування доріг селищної ради та обговорювали питання прид­бання грейдера для Шацької се­лищної ради.

Ярослав Крат, головний спе­ціаліст з земельних питань се­лищної ради, озвучив запити Головного управління Держ­гео­ка­дастру у Волинській об­ласті, які прийшли на адресу Ша­цької селищної ради для по­годження чи непогодження на сесії. В першому запиті, зок­рема, йшлося про надання доз­волу на розроблення докумен­тації із землеустрою на земе­льну ділянку площею 0,71 га для ведення особистого селянсь­кого господарства (за межами на­селеного пункту) грома­дя­нину Дмитрові Ткачуку. Щоб прояс­нити всі незрозумілі мо­менти цього питання, до депу­татів звернувся Сергій Дру­жи­нович, представник депу­тата Верховної Ради України Дмитра Яроша.

З його слів, на цій земельній ділянці учасники АТО хочуть облаштувати майданчик для від­починку дітей атовців, ді­тей-сиріт та соціально незахи­щених. В заяві написано – для ведення особистого селянсь­кого господарства, утім, зго­дом заявник хоче просити се­лищних депутатів змінити ці­льове призначення землі і роз­почати на ній будівництво ві­до­мого табору патріотичного ви­ховання дітей «Волинська Січ». Сергій Дружинович та Олек­­сандр Мінько, командир Ко­вельського відділення ДУК, пообіцяли, що земля викорис­то­вуватиметься тільки з бла­городною ціллю, а не для ко­мер­ції. Вже цього літа ке­рів­ництво наметового табору пла­нує оздоровити дітей атов­ців, юних жителів прифрон­тових територій з Маріуполя та Ши­рокіно, а також дітей Шаць­кого району.

Депутати своїм голосу­ван­ням погодили надання атов­цям цієї земельної ділянки.

Далі Ярослав Крат озвучив список інших претендентів на земельні ділянки, виділені Дер­ж­геокадастром на тери­то­рії Ша­цької селищної ради (за ме­жами населених пунктів), в яко­му була мама загиблого Сер­гія Мо­к­ренка з Шацька Лю­бов Буз, вдо­ва загиблого атов­ця з Лю­бомльського району Олена Шта­н­ська, військовий ко­місар Ша­цького районного вій­ськкомату Василь Матвій­чук, учасники АТО Шацького ра­йону, троє з яких перебувають зараз на передовій, а також військовий медик. За кожного з них депу­тати голосували ок­ремо і прий­няли позитивні рі­шення. Не по­годили надання земельної ді­лянки лише заяв­нику з Любе­шівського району Руслану Гри­невичу.

Під час сесії стався конф­лікт між Ярославом Кратом та депутатами – членами земе­льної комісії селищної ради. Зі слів обранців громади, посадо­вець на засіданні комісії прихо­вав від них важливу інформа­цію, зокрема нічого не сказав про те, що землю просять ато­вці та члени сім’ї загиблих. На сесії ж звинуватив депута­тів у тому, що вони відмовляю­ться голосувати за погодження цих ділянок. Надалі депутати про­сили не провокувати таких кон­фліктів, не зіштовхувати ло­ба­ми атовців з обранцями грома­ди і не вирішувати важ­ливих питань шляхом маніпу­ля­цій та обману.

Тим більше, що такі випадки траплялися і раніше, – підтри­мав депутатів Сергій Віннічук.

На сесії голосували також за затвердження проектів зем­леустрою щодо відведення зе­ме­льних ділянок, детальних пла­нів територій, надавали і від­мовляли в наданні дозволу на розробку проектів землеу­ст­рою щодо відведення земе­льних ділянок, затверджували акти комісії, надавали однора­зову грошову допомогу тощо.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.