Головна Наради, сесії На сесії селищної ради 16 учасників АТО отримали земельні ділянки

На сесії селищної ради 16 учасників АТО отримали земельні ділянки

2984

Мабуть, робота сесії селищної ради, яка відбулася 10 вересня та яку провів в.о. селищного го­лови Микола Боярчук і в якій взяв участь пер­ший заступник го­лови Шацької РДА Сергій Си­дорук, була чи не найбільш дов­готривалою за останні декілька місяців, адже у списку заплано­ваних найбільше часу зайняли розгляд питань про виділення земельних ділянок.

Проте спочатку депутати се­лищної ради озвучили депутат­ські запити: Любов Маригода – про розмежування земельних ділянок біля ресторану «Голубі озера» під обслуговування са­мого ресторану та кіосків; Ва­лентина Ханзерук – про виді­лення коштів на ремонт Шаць­кого міського Будинку культури, сцена та стеля якого знахо­дя­ться в аварійному стані та на ре­монт яких потрібно 72 тис. грн. Стосовно останнього, то, як заз­на­чив Микола Боярчук, на бюд­жетній комісії було вирішено за підсумками року одразу виді­лити всю суму на реконструкцію зак­ладу культури (а це – 417 тис. грн.).

Про внесення змін до селищ­ного бюджету на 2015 рік інфор­мувала головний бухгалтер На­дія Дударчук. Так, станом на 1 вересня бюджет селищної ради перевиконано на 41% і стано­вить 1 млн. грн. Перевиконання за­безпечено за рахунок акциз­ного збору та реалізації суб’єк­тами господарювання підакциз­них товарів. Так, при плані 520 тис. грн. надійшло 1 млн. 316 тис. грн. Перевиконано надходження по єдиному податку. На­дійшли кошти з надходжень, які в цьому році не планувались: рент­на плата за спеціальне вико­рис­тання лісових ресурсів, плата за надання інших адмініст­ративних послуг. Стосовно ви­датків, то у зв’язку з тим, що з 1 ве­ресня пла­нується збільшення розміру мі­німальної заробітної плати, збільшився розмір індек­сації, до кінця року не виста­чатиме на фонд заробітної плати по уста­новах селищної ради. Тож у зв’яз­ку з переви­конанням бюджету пропонує­ться залишити індек­су­вання заробітних плат. Та­кож у ДНЗ №2 – фінансувати ремонт сис­теми водопоста­чання та на викладення стеж­ки бруків­кою (кошти – селищ­ної ради, ро­бота – силами ба­тьків та пра­­­цівників закладу). Пропо­нує­ться внести зміни у ви­дат­кову частину селищ­ного бюд­жету: по органах уп­рав­ління збільшити видатки на 84 тис. грн., в тому числі на за­робітну плату 55 тис. грн. та нарахування на заробітну плату – 20 тис. грн. Передба­чити субвенції районному бюд­­жету на дитячі садки в сумі 151 тис. грн. (заробітна плата – 80 тис. грн., нараху­вання – 29 тис. грн, придбання матеріалів – 30 тис. грн., оп­лата послуг, крім комунальних – 10 тис. грн. та інше), суб­вен­ції на клуби – 13 тис. грн. Окремо депутати затвердили фонд, з якого будуть виділя­тися кошти на допомогу лю­дям, в тому числі учасникам АТО. Дискусію викликала про­позиція профінансувати КП «Бу­динкоуправління» на під­гор­тання сміття на полігоні ТПВ (сума – 8 тис. грн.). За сло­вами депутата Сергія Чу­мака, комунальне підприє­мс­тво мало б за літо заробити власні кошти на такі потреби, а якщо ні – то розділити до­льову участь з іншими сільсь­кими радами, адже на селищ­ний полігон завозиться чи­мало сміття і з їхніх територій. Затверджено також виді­лення коштів на реконструк­цію дитя­чого садка (180 тис. грн.). Зага­лом пропонується збі­льшити видаткову частину на 990 тис. 100 грн. за рахунок перевико­нання бюджету.

Стосовно полігону ТПВ, то, як зазначив Микола Боярчук, на реконструкцію полігону пот­ріб­но не менше 400 тис. грн., і це потрібно робити, адже згодом в районі не буде куди вивозити сміття. Загалом же після нет­ри­валих виступів депутатами було прийнято рішення заслу­хати на сесії начальника КП «Бу­динкоуправління» Івана Ко­валя про фінансово-гос­по­дар­ську діяльність установи.

Далі депутати, в першу чергу, розглянули питання на­дання дозволу на розробку проек­тів землеустрою щодо роз­­ташування земельних ді­ля­нок для індивідуального жит­ло­вого будівництва по вул. Фе­до­рова, які були зарезервовані для учасників АТО. Загалом же для бійців було надано 16 зе­ме­льних ділянок лише на цій сесії селищної ради, хоча такої кількості було недостатньо для того, аби надати земельні ді­лянки усім атовцям, котрі напи­сали заяви. Тож деяким з них до­ведеться зачекати, допоки се­лищною радою не буде роз­роблено відповідну докумен­тацію на інші вулиці. Чимало серед заявників на земельні ді­лянки було опікунів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків­сь­кого піклування. Вони також прийшли на сесію, дехто навіть із дітьми, та просили забез­печити їхніх усиновлених дітей та тих, які знаходяться під опі­кою, земельними ділянками. Сер­гій Сидорук, депутат се­лищ­­ної ради та перший заступ­ник го­лови Шацької РДА, зап­ропо­ну­вав скласти перелік тих сі­мей, котрі першочергово пот­ре­бують виділення земельних ді­лянок, додавши описи житло­вих умов, та надалі забезпе­чу­вати їх земельними ділян­ками для будівництва (за мож­ли­вістю). Окрім того, за сло­вами Сер­гія Федоровича, нап­ри­кінці цього року спливають терміни ук­ладених перших угод на умо­вах суперфіцію, тож де­пу­татам та селищній раді слід буде пе­реглянути ці укладені між гро­мадянами та селищною радою договори, і у тих, хто не розпо­чав будівництво, вилу­чати зе­ме­льні ділянки та нада­вати іншим.

Після кількагодинного розг­ляду заяв депутати розглянули лист від ГО «Світязь-Яхтинг», в якому Володимир Матлах про­сить розглянути можливість роз­ташування на березі озера Світязь місця для облашту­вання яхт-клубу та стоянки для вітрильних суден під програму, якою перед­бачено безкоштовне навчання молоді Шацького ра­йону вітри­ль­ного спорту, прове­дення фа­ку­льтативних занять у школі. Тож депутати, за реко­менда­цією комісії, вирішили підт­ри­мати звернення та при змінах у схемі планування вра­хувати роз­ташування яхт-клу­бу.

До депутатів також звер­нувся начальник відділу освіти Шацької РДА Анатолій Павлей з проханням співфінансувати прид­­бання підручників для шкіл, які знаходяться на території селищної ради (43 тис. грн.), а також виділити кошти в сумі 20 тис. грн. для ремонту огорожі в школі І-ІІ ст. смт Ша­цьк. Де­путати прийняли рішення при наявності вільних коштів після за­вершення бюджетного року виділити кошти на ці потреби.

Насамкінець депутати схва­лили проект рішення «Про доб­ровільне об’єднання терито­ріа­льних громад», яким передба­чає­ться об’єднання двох сіль­ських (Прип’ятської та Самійли­чівської) та Шацької селищної рад в одну громаду з центром у Ша­цьку.

Віта ШЕПЕЛЯ.