Головна Наради, сесії Як об’єднуватися територіальним громадам, або щоб усім було добре

Як об’єднуватися територіальним громадам, або щоб усім було добре

2926

На Волині декілька місяців тому стартував процес об’єднання територіальних громад. Як результат – в області уже створено п’ять нових територіальних одиниць, у котрих вибори 25 жовтня від­будуться за новим законодавством. Має шанс, хоч і невеликий, бути в числі перших об’єднаних громад Волині та першими в Ша­цькому районі і дві сільські (Прип’ятська та Самійличівська) та Ша­цька селищна громади, створивши одну громаду з центром у Ша­цьку.

Потрохи зрушився процес і по інших сільських радах району. Так, 11 вересня у приміщенні сільського Будинку культури с. Пульмо відбулися збори селян, де обговорювалося одне єдине питання – до кого пульмівчанам пристати в об’єднавчому процесі – до Ша­цької селищної ради чи разом із Світязькою та Грабівською сіль­ськими радами створити, як прописано у Перспективному плані Волинської області, одну з трьох територіальних громад з центром у с. Світязь. Для того, аби селяни мали більш інформації, сільський го­лова Федір Гловацький запросив на збори Сергія Сидорука, пер­шого заступника голови Шацької РДА, котрий займається питан­нями впровадження в районі адміністративно-територіальної ре­форми, та голів Світязької та Грабівської сільських рад Миколу Цвида та Василя Голядинця. Присутній на зборах був і начальник фі­нансового управління Шацької РДА Олександр Бебко, який вод­ночас є жителем с. Пульмо.

«Територіальна реформа, однозначно, має бути впроваджена, але вона має бути підкріплена й фінансово, – зазначив Федір Гло­вацький. – Держава має дати в управління громади не лише ус­та­нови, а й важелі фінансового впливу, повноваження, залишити в громаді податки, котрі вона зможе використовувати на свій роз­суд. Але до кого йти жителям Пульмівської сільської ради – до Шацька чи до Світязя – вирішувати лише жителям наших сіл». Окрім того, Федір Панасович висловив і свою власну думку з цього приводу: все ж таки життя заставить рано чи пізно створити на основі сільських рад району одну територіальну громаду з цент­ром у Шацьку. На громаду буде покладено чимало обов’язків: утри­мання шкіл, садочків, органів правопорядку, культури, спорту та інше. На жаль, Пульмівська громада не має достатньо власних кош­тів для таких потреб, на її території немає підприємств або ви­робництва, від якого податки надходили б у місцеву казну. Тож іс­нування громади у статусі одинака дасть ще гірший результат.

Докладніше про процеси реформи розповів Сергій Сидорук. За його словами, адміністративно-територіальний устрій, що був до­тепер, показав свою неефективність. Зрештою, територіальна реформа таки стартувала. В деяких районах при об’єднанні громад доводиться змінювати межі, для чого потрібне погодження Верхов­ної Ради. Лідером в процесах об’єднання донедавна була Хмельни­цька область (25 громад), тепер уперед вирвалася Тернопільська, на теренах якої уже створено 26 громад. Вони ж і підуть на вибори за новою системою. Сьогодні Шацький район діє виключно у перс­пективному плані, затвердженому Волинською обласною радою (ст­ворення трьох громад). Проте цей план з часом можна буде змі­нити, ініціювавши об’єднання сільських рад з іншими терито­ріа­льними громадами.

«Окрім об’єднання територій, держава надає громадам і пов­но­ва­ження, і відповідальність за свої дії, – зазначив Сергій Фе­до­рович. – Утримання доріг після реформи буде на плечах громади, як і ФАПів, шкіл, Будинків культури та утримання самого апарату. Громада сама буде вирішувати, яка чисельність апарату потрібна для того, аби виконувати усі покладні на неї функції. Те ж питання і по старостах сіл. Потрібно буде вчитися працювати по новому усім».

Переконував присутніх приєднатися до громади села Світязь Микола Цвид. За його словами, Світязька сільська рада може бути самодостатньою громадою, бо матиме для цього й відпо­від­ний фінансовий ресурс. Після об’єднання громада матиме до­дат­ково й інші податки, які залишатимуться у місцевому бюджеті. А чи матимуть пульмівчани та жителі інших сіл сільської ради щось для своєї громади, коли фінансовий ресурс буде зосе­ред­жений у Шацьку? І чи потягне Шацька громада такий об’єм робіт, коли потрібно буде турбуватися не лише про дороги у селищі, а й ба­гатьох інших селах, про стан шкіл та садочків, медицину та ку­льтуру? «Якби ми – Пульмо, Світязь та Грабове – створили одну громаду, я не скажу, що ми були б успішними,  – зазначив Микола Васильович. – Та принаймні, ми не гірше себе почували б, ніж у Шацькій громаді. Тим більше, у перспективі буде збудований між­народний автоперехід в с. Адамчуки, що дасть нам розвиток рекреації, міжнародну співпрацю та реалізацію проектів».

Підтримав свого колегу й Василь Голядинець. Жителі сільської ради, яку він очолює, також висловлюють бажання приєднатися до Світязької сільської ради, використавши свій шанс на окрему від Шацька об’єднану громаду.

Іншої думки про те, до кого йти пульмівчанам, Олександр Бебко. Саме він з самого по­чатку старту реформи ґрун­товно зайнявся фінансовими роз­рахунками та економічним обґрунтуванням існування гро­мад в районі. Були зроблені роз­рахунки і на одну, і на дві та три територіальні громади. «Чо­мусь найпоширенішою по­мил­кою сільських голів є під­ра­хунок лише доходів, проте ніхто не хоче звертати увагу на витрати, – розповів Олек­сандр Зіновійович. – Чи зможе сьогодні Піщанська громада утри­мувати три садочки (Пу­ле­ме­цький, Ростанський та Пі­щанський), де видаткова час­тина на дитсадок с. Піща стано­витиме мінімум 600 тис. грн., два інших – по 300 тис. грн.? Та ж ситуація і з Пульмівською ам­булаторією, на фінансування якої, за нормативом, потрібно 250 тис. грн., а насправді пот­ре­бує удвічі більшої суми. І цю суму буде покривати громада. Те ж саме і з установами куль­тури. Видатки на дошкільну освіту по районі у минулому році становили 5 млн. 500 тис. грн., в цьому році – 5 млн. 400 тис. грн. Окрім того, що Шацьк та Світязь дали району дотації на утримання своїх дитсадків. Ми не рахуємо, за що будемо ут­римувати школи, Будинки культури, дороги. При об’єд­нанні держава спочатку буде да­вати дотації на утримання шкіл, медичних установ, до­дат­кову дотацію на утримання апарату об’єднаних терито­ріа­льних громад, але ці суми бу­дуть чітко визначені та розра­ховані відповідно до норма­тивів. Вкла­дає­теся у ці суми – функціо­нуйте, не можете утри­мувати – закривайте уста­но­ви. Тож перш, ніж об’єднува­тися, пот­рібно добре пораху­вати не лише доходи, а й вит­рати».

У жителів села виникало чи­мало запитань до тих, хто вис­тупав. Питали поради, як бути і куди йти. Тож вирішено було зібратися знову та, зрештою, виз­начитися, до якої терито­ріа­льної громади примкнути: Сві­тязької чи Шацької.

Такі ж збори того ж дня від­булися і в селі Піща. Там пере­конували створити одну спі­льну громаду із центром у с. Піща голови Ростанської та Пу­ле­мецької сільських рад. Де­пу­тати Піщанської сільської ради висловлювали переконання, що найбільш правильним ва­ріан­том об’єднання була б те­риторіальна громада із центром у Шацьку, але якщо є шанс ств­орити окрему територіальну громаду із центром у с. Піща – то потрібно використати і цей шанс. На зборах було прийнято рішення ще раз зібратися жи­телям цих трьох сільських рад та докладно обговорити май­бутній процес створення гро­мади та визначитись із пріори­те­том.

А поки більшість сільських рад ще обдумують та збирають збори селян, аби вирішити перс­пективу об’єднання, майбутня Шацька громада у об’єднав­чому процесі уже вийшла на фінішну пряму: на останній сесії селищної ради було погоджено проект об’єднання терито­ріа­льної громади у складі Шацької селищної та Прип’ятської і Са­мій­личівської сільських рад із центром у Шацьку. Цього тижня проект рішення Сергій Сидорук представив на розгляд та зау­важення відповідним структу­рам в Луцьку, після чого проект буде затверджений на сесії се­лищної ради.

Віта ШЕПЕЛЯ.