Головна Наради, сесії На сесії прийнято програму розвитку району на 2013 рік

На сесії прийнято програму розвитку району на 2013 рік

2834

20 лютого під головуванням Людмили Єрофєєвої, зас­тупни­ка голови Шацької районної ради, та з участю Володимира Най­ди, голови Шацької РДА, відбулася 19-та чергова сесія Шацької районної ради. Робота засідання традиційно розпоча­лася з розгляду депутатських запитів. Депутат Ірина Буштер вкотре порушила наболілу проб­лему с. Ростань – само­­го­но­­ва­ріння і незаконний про­даж само­гону. Після недавнього рейду, організованого сільським керів­ництвом і міліцією, резу­льтатом якого стали складені на поруш­ників протоколи і вилиті сотні літрів браги, порушники не зро­били належних висновків. Де­путат Микола Шевчук зробив запит до керівництва Любом­льського відділення «Автодору» з питання проблемної ділянки дороги на повороті до с. Затиш­шя. Депутат Анатолій Гирикович від імені громади с. Мельники висловив невдоволення зави­ще­ною вартістю дискотек у сіль­ському клубі, а Анатолій Бубела закликав повторно звернутися до депутата Вер­хов­ної Ради України Степана Івахіва, який обіцяв посприяти в будівництві дороги на території Прип’ятської сільської ради. Депутат Сергій Пархонюк висловив побажання заслухати на одній з наступних сесій звіт комунальних підпри­ємств «Біз­нес-центр «Світязь» та Шацьке ГРПВАПП. Зі слів депутата Сер­гія Віннічука, люди з від­далених сіл скаржаться на те, що прийом аналізів у Шаць­кій районній лікарні здій­сню­ється лише до обіду, тому на при­йом у лікаря і здачу аналізів їм потрібно витрачати два дні. Зі слів Світлани Крецу, голов­ного лікаря Шацької районної лікарні, в лікувальній установі дійсно була одна конфліктна ситуація, але сьогодні в лабо­ра­торії стало на одного працівника більше. З обов’язками вони спра­вля­ються, і скарг від паці­єнтів до керів­ниц­тва медичного закладу останнім часом не було.

Знайомлячи присутніх з Про­­г­­рамою економічного і соціаль­ного розвитку району в 2013 році, Тетяна Крат, начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Шацької РДА, а згодом і Володимир Найда назвали об’єкти і напрямки, на які цього року будуть виділятися кошти: завершення реконструкції з розширенням приміщення ЗОШ І-ІІІ ст. смт Шацьк; капітальний ремонт районного Будинку ку­льтури (заміна даху, ремонт задньої стіни); продовження капітального ремонту системи водопостачання та водо­очис­тки по вул. Шковороди в смт Шацьк; капітальний ремонт амбулаторії в с. Піща; виготов­лення проек­т­но-кошторисної доку­ментації на капітальний ремонт Будинку культури та реконструкцію з добудовою ЗОШ І-ІІІ ст. с. Піща; заміну дахів у сільських дитсадках.

Питання бюджету, звіту голови райдержадміністрації про виконання делегованих пов­новажень у 2012 році, зат­вердження виконання реалізо­ваних та прийняття нових ра­йонних програм, які порушу­валися на сесії, були одного­лосно схва­лені депутатами. Підтримали народні обранці і внесення змін до переліку со­ціальних послуг, умов та по­ряд­ку їх надання територі­альним центром соці­ального обслу­гову­вання насе­лен­ня (надання соціальних пос­луг). Зі слів Марії Маркович, директора центру, віднині вар­тість плат­них послуг змен­ши­ться і ста­новитиме 12% від до­ходу лю­дини (для порів­нян­ня, оплата послуг одино­кими громадя­на­ми в минулі роки ся­гала 400 грн. в місяць, сьогодні, при роз­мірі пенсії 1 000 грн., плата ста­новитиме 120 грн.).

Наостанок голова районної ради ветеранів Адам Дударчук озвучив скаргу ветеранів, пен­сіонерів та людей інших пільго­вих категорій на місцевих во­діїв-перевізників, які пору­шують умови договорів пере­везення, не видають паса­жирам квитки і навіть обра­жають їх. Найближ­чим часом буде створена відпо­відна ко­місія з вивчення кон­фліктного питання. Тих, хто осо­бисто зіт­кнувся з порушенням, Адам Харитонович закликав не за­мовчувати факт, а звер­татися з заявами у відповідні органи.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.