Головна Наради, сесії На сесії районної ради прийнято рішення щодо поіменного голосування

На сесії районної ради прийнято рішення щодо поіменного голосування

2771

6 квітня під головуванням Сергія Карпука, голови Шацької районної ради, відбулася поза­чергова сесія районної ради, в якій взяв участь голова Шаць­кої РДА Ігор Корольчук. Одним із небагатьох питань позачер­гової сесії, які виносились на розгляд депутатів, було пи­тан­ня про внесення змін до Регла­менту Шацької районної ради VІІ скликання, про що інформувала Ольга Сахарук, керуюча спра­вами районної ради. У грудні ми­нулого року Верховною Радою було ухвалено зміни до ст. 59 Закону України «Про місцеве са­моврядування», в якому йшло­ся про введення поіменного від­критого голосування на сесіях. Цей закон набрав чинності 23 лютого 2016 року, відповідно виникла необхідність внести зміни і до регламенту роботи се­сійних засідань районної ради. Заслухавши пропозиції, які були озвучені Ольгою Сахарук, депу­тати прийняли рішення голосу­вати питань за питання за осно­ву під­нят­тям руки, а вже прий­няттям в цілому – поімен­ним від­критим голосуванням. Резу­ль­тати голо­сування будуть раху­ва­тися се­к­ре­таріатом сесії та оголошува­тися головуючим на сесії, а ре­зу­льтати поіменного голосу­ван­ня – оприлюднюватися на сайті ра­йонної ради. Рішення вступає в силу з моменту його прийняття, тож за решту питань порядку денного депутати голосували за новим регламентом – поіменно.

Щодо організації технічного поіменного голосування, про що інформував Сергій Карпук, то найдешевші електронні систе­ми поіменного голосування кош­тують від 130 тис. грн., але в залі потрібно буде встанов­лю­вати ще й столи, виділяти кош­ти на закупівлю ліцензійної програми та її обслуговування, тож сума мо­же бути дещо бі­льшою. Тому по­ки що депутати вирішили не за­ку­повувати таку систему, оскі­льки в районі є чи­мало проблем, вирішення яких потребують цих коштів.

Про внесення змін до ра­йон­ної Програми соціального захис­ту населення на 2015-2018 ро­ки та про затвердження По­ряд­ку надання одноразової гро­шо­вої матеріальної допомоги осо­бам, які зараховані на військову службу за контрактом, інфор­му­вала Антоніна Пилиповець, начальник управління соціаль­ного захисту населення Шаць­кої РДА. Відповідно до цих рі­шень тим, хто пішов на війсь­кову службу за контрактом, або членам їх сімей (дружина, бать­ко, мати), буде надаватися одно­разова грошова допомога в су­мі 5 тис. грн. через згадане упра­вління. Відповідне рішення було прийняте для стиму­люван­ня громадян, які виявили ба­жання служити за контрак­том. Для отримання такої допо­моги контрактникам або чле­нам їх сімей необхідно буде зве­р­нутися до районної комісії з питань надання одноразової грошової матеріальної допомо­ги малоза­без­печеним громадя­нам та по­дати відповідні до­ку­менти.

Анатолій Пех, в.о. началь­ни­ка відділу освіти Ша­ць­кої РДА, інформував про зат­вердження Порядку викорис­тан­ня коштів на забезпечення безоплатного харчування дітей учас­ників АТО та інших піль­го­вих катего­рій учнів 1-4 класів. Для зат­вер­дження списку та­ких піль­го­виків у кожній школі були проведені батьківські збо­ри, на яких було подано та зат­верджено список дітей, які бу­дуть харчуватися за кошти ра­йонного бюджету. Таких дітей на сьогодні є 130, в тому числі 35 дітей учасників АТО, на харчування яких пот­ріб­но 32 тис. грн. до завершення цього навчального року, оскі­льки нас­туп­ного навчального року кіль­кість дітей буде змінюватися.

Останнє рішення депутатів – затвердження змін до район­ного бюджету на 2016 рік, про що інформував Олександр Беб­ко, начальник управління фі­нан­сів Шацької РДА. Так, 33,2 тис. грн. було виділено на хар­чування учнів 1-4 класів пільго­вих категорій, 50 тис. грн. – на одноразову матеріальну допо­мо­гу особам, які бажають про­ходити військову службу за контрактом, 3 тис. грн. – на до­по­могу погорільцям, 5 тис. грн. – на підтримку районної гро­мадської організації учасників АТО, 25 тис. грн. – на забез­печення ЦНАПу оргтехнікою.

Віта ШЕПЕЛЯ.