Головна Наради, сесії Офіс реформ допомагає об’єднаній громаді в організації системи управління

Офіс реформ допомагає об’єднаній громаді в організації системи управління

2594

Наприкінці минулого тижня у Шацькій об’єднаній терито­ріа­льній громаді з виїзним при­йомом побували консуль­тан­ти Офісу реформ у Волинській області Анатолій Пархом’юк, Василь Гром та Олег Герасим­чук. На зустрічі також були при­сутні голова Шацької се­лищної ради Сергій Віннічук та працівники селищної ради, а також голова Шацької район­ної ради Сергій Карпук, пер­ший заступник голови Шаць­кої РДА Сергій Сидорук, Самій­ли­чів­ський сільський голова Олек­сандр Кусько. Мета ві­зиту гостей з області – на­дан­ня методичної допомоги ке­рів­ництву об’єднаної громади в питаннях реалізації перших кроків в управлінні громадою та пода­льшого впровадження реформи децентралізації.

Консультант Офісу ре­фо­рм Ана­толій Пархо­м’юк роз­по­­вів присутнім про підго­товку до першої сесії громади (дав методичні рекомендації до її підготовки та проведення, регламенту сесії). Окрім того, пе­ред першою сесією Анато­лій Пархом’юк порекомен­ду­вав зібрати новообраних де­пу­татів та обговорити з ними пи­тання необхідності ство­рення тих чи інших комісій сі­ль­ської ради відповідно до спе­цифіки регіонально-тери­то­ріа­льного розвитку гро­мади, кількісного складу комі­сій, відповідно почути пропо­зиції і бажання депутатів пра­цювати в тій чи іншій комісії. Також одним з перших зав­дань нової влади об’єднаної гро­мади буде формування ор­ганів влади, створення лікві­да­ційних комісій. Скільки ос­танніх створювати та кого оби­рати до їхнього складу – буде ви­рішувати  орган влади. Та­кож створення ліквідаційних комісій – це можливість зро­бити повну інвентаризацію май­на сільських рад, які бу­дуть ліквідовуватися (При­п’ят­сь­кої та Самійличівської).

Дізналися у Шацьку більше про процедуру передачі пов­но­важень, створення вико­нав­­чого комітету (канди­да­ту­ри подаються головою селищ­ної ради з обов’язковим зат­верд­женням на сесії), необхід­ності затвердження Статуту об’єднаної громади, реєстрації новоствореної громади. Особ­ливу увагу експерт звернув на створення Статуту як важ­ли­вого документу для громади, його публічне обговорення з на­селенням. Анатолій Іванович також зазначив, що у налагод­женні повноцінної роботи об’єд­наної громади буде чимало труд­­нощів, оскільки процес об’є­д­­нання громад в багатьох аспектах випереджає законо­давство. Проте Шацькій гро­маді пощастило, адже вона при створенні та в процесі форму­вання органів управління має мож­ливість уникати помилок та переймати досвід п’яти гро­мад Волині, які випереджають Шацьк з процесом об’єднання на півроку (у них вибори від­бу­лися 25 жовтня 2015 року).

Структуру органу місцевого самоврядування визначає сам ор­ган місцевого самов­ряду­вання відповідно до своїх пот­реб та фінансових можливос­тей та враховуючи методичні ре­комендації експертів, які мають лише рекомендаційний характер. Структуру апарату можна змінювати відповідно до потреб. Стосовно старост, то поки що їхні функції до оголо­шення виборів старост будуть ви­конувати сільські голови. Далі об’єднана громада відпо­відно буде сама вирішувати, де і в яких селах утримувати ста­рост, скільки і де центрів на­дання адміністративних послуг створювати відповідно до своїх потреб та фінансових можли­вос­тей.

Докладніше про бюджетні від­носини об’єднаної громади розповів Василь Гром. Так, за сло­вами експерта, Шацька гро­мада стала на поріг входження в незалежну бюджетну сис­тему України, тобто ту, яка сьо­годні існує в усьому цивілізо­ва­ному світі. За деякий час гро­мада перейде на прямі бюд­жетні відносини з Києвом, на­бувши статусу міста облас­ного значення та виключивши з ланцюга обласну та районну гілки влади як фінансових по­середників. Проте співпраця з обласним та районним бюд­жетом поки що буде тривати, адже неврегульованою ще й досі залишається законо­давча база, якою налагоджує­ться механізм використання кош­тів з державного бюджету, процес безпосереднього уп­рав­ління відповідними струк­ту­рами, які буде мати об’єд­нана громада. Також їй не тре­ба чекати початку форму­ван­ня державного бюджету на наступний рік, який, зазви­чай, завершується у вересні, а вже на по­чатку липня пода­ва­ти свої пропозиції до Каб­міну.

Експерт Асоціації регіона­ль­ного розвитку Олег Гера­сим­чук підкреслив важли­вість співпраці ОТГ із іншими гілками влади, особливо у пе­ре­хідний період. Майбутнім ке­рівникам громади потрібно буде виважено підійти до пи­тання розпорядження комуна­льним майном, до якого також згодом увійдуть землі за ме­жами населених пунктів. Зок­рема, земельне питання сьо­годні є найбільш болючим для громади, хоч на даний час діє норматив про погодження на­дання земель за межами на­се­лених пунктів з органами міс­цевого самоврядування. В майбутньому потрібно ду­ма­ти також про створення елек­т­ронного реєстру кому­на­ль­ної власності.

Під час зустрічі присутні зро­зуміли, що немає універса­льного рецепту ефективного функціонування об’єднаної те­риторіальної громади, але мож­на поступово створити влас­ний.

«Не було б Офісу реформ, то не було б і Шацької об’єд­наної громади. Я впевнений у тому, що ми робимо важливу і правильну справу», – заува­жив наприкінці зустрічі очіль­ник Шацької ОТГ Сергій Вінні­чук.

Вітя ШЕПЕЛЯ.