Головна Наради, сесії На сесії районної ради прозвучало чимало депутатських звернень

На сесії районної ради прозвучало чимало депутатських звернень

2774

Третє депутатське звер­нен­ня Ніни Хомич стосувалося пан­сіо­нату «Шацькі озера»: заклад су­довим рішенням уже пе­ре­дано у державну власність, те­пер відбувається процедура пе­ре­дачі майна у фонд Держ­майна. Можливо, за словами Ніни Кос­тян­тинівни, доцільніше було б взяти пансіонат у кому­нальну власність району. Пого­дилася з цією думкою Ольга Са­харук, яка також запропону­вала розгля­нути можливість та доцільність передачі його не ті­льки у районну комунальну влас­ність (бо чи матиме район можливість його утримувати?), а й об­ласну. В свою чергу, Сергій Си­до­рук також запропонував звер­нутися у від­повідні ст­руктури з прохан­ням прискорити про­цедуру передачі майна, оскі­льки фонд Держ­май­на є лише розпорядником, але гос­подар­ської діяльності не здій­снює. Тож майновий ком­п­лекс згодом треба буде або вистав­ляти на аукціон, або надавати в оренду. Проте до літа це навряд чи вс­тигнуть зробити, оскільки пр­о­цедури – затяжні в часі.

Анатолій Бубела озвучив звер­нення до Автодору з про­ханням встановити вказівні знаки на роздоріжжях сіл Вілиця, Плоске, Прип’ять, оскільки від­сут­ність знаків створює ава­рійні ситуації. Депутат Наталія Новікова просила надати ін­фор­мацію про пільговий проїзд усіма видами транспорту учас­ників АТО, оскільки цього тижня був зафіксований факт від­мови в пільговому проїзді демо­бі­лізованому бійцю АТО. Сто­совно останнього, то Олек­сандр Бебко, начальник управ­ління фінансів РДА, повідомив, що на останній сесії Верховної Ради були внесені зміни до Держбюджету та передбачено кошти в сумі майже 2 млрд. грн. на компенсацію перевізникам за пільговий проїзд громадян пев­них категорій, проте міністр еко­­номіки написала звернення Пре­зиденту ветувати цей за­кон. Тож поки що доведеться по­­чекати з результатом.

Два звернення озвучив Се­р­­гій Карпук: про забезпе­чення медикаментами ФАПів ра­йону, особливо смужками для вимі­рювання цукру в крові, та вив­чення їх потреби на ко­жен ФАП; та звернення до Ша­цької ра­йон­ної ради Пуль­мів­ського сільсь­кого голови Рус­лана Куш­ніра, яке стосується виділення 26 га земель сільсь­кої ради під садів­ництво учас­никам АТО області (докладніше про цю си­туа­цію читайте у ма­теріалі Ми­рослави Цюп’ях «Чи буятимуть сади в Пульмівській сільській раді, або чому селяни безправні на своїй землі?»). По­ки що гро­мада села (її підтри­мали й депу­тати ра­йон­ної ради, нап­ра­вивши звер­нен­ня до ке­рів­ників області та Дер­ж­­гео­кадастру) про­сить при­зупи­нити надання землі для доско­налого вив­чення проблеми.

На розгляд депутатів на се­сію районної ради виноси­лись 24 питання, основними з них були звіти керівників організацій та уста­нов району про вико­нання своїх функціональних обов’язків, збе­реження та ефек­тивність використання майна у 2015 році (редакції газети «Ша­цький край», Трудового ар­хіву, Шацької район­ної лікарні, ЦПМСД).

Про виконання районного бюд­жету за 2015 рік та про зміни до бюджету району на 2016 рік ін­формував Олександр Бебко, начальник управління фінансів Шацької РДА. За його словами, ра­йонний бюджет має вільні залишки по загальному фонду в сумі 1 млн. 534 тис. грн., по ос­вітянській субвенції – 1 млн. 169 тис. грн., по медичній – 50 тис. грн. У бюджеті району є пере­ви­конання, заборгованості по за­­робітній платі та оплаті за енер­­гоносії немає. Стосовно змін до бюджету району, то до­хідна його частина збільшилася за рахунок переданої субвенції із сільських, селищної рад в сумі 561 тис. грн. (в тому числі на ут­римання Трудового архіву), із селищного бюджету – на 556 тис. грн., в тому числі на утри­мання дитячих садків – 534 тис. грн., клубів – 21 тис. грн. На со­­ціа­льні видатки з обласного бюд­жету спрямовується 102 тис. грн. Вільні залишки будуть спря­мовані на фінансування БДЮТ, заходів та установ фі­зичної культури і спорту, редакції га­зети «Ша­цький край», на утримання дитсадка с. Рос­тань, сіль­ським радам на утримання апаратів рад, установам куль­тури, на утримання міс­­цевої по­жежної охорони, районні прог­рами. 60 тис. грн. спря­мо­вано на реконструкцію гуртожитку для ме­дичних працівників лі­карні.

Затверджуючи звіт голов­ного лікаря Шацької районної лікарні ТМО Любомльського і Ша­цького районів Світлани Кре­цу, депутати просили кош­ти, ви­ручені від оренди приміщень старої лікарні, спрямувати на об­лаштування решти частини фа­саду приміщення, де зна­хо­дя­ться державні установи, про що було домовлено раніше.

Звітуючи про виконання своїх функціональних обов’яз­ків, збе­реження та ефектив­ність використання майна у 2015 році, Тетяна Васенько, ке­рів­ник ЦПМСД, розповіла, що в цьому році четверо сімейних лі­ка­рів мають приступити до ро­боти після за­кін­чення нав­чання в інтернатурі, потреба буде лише у педіатрові. Необ­хід­ними пре­паратами ФАПи району були забезпечені, деякі препа­рати мали надійти найближчим часом. У минулому році були зроблені ремонти у ФАПах сіл Віль­шанка, Мельники, Пуле­ме­ць. Олександр Ку­сько, Са­мій­­ли­чів­ський сільський голова, вис­ловив по­бажання ста­більно що­­­місяця забезпечувати сі­ль­ські медичні установи необ­хід­ними медикаментами та мате­ріа­лами, оскільки завше на по­чатку року медикаментів бра­кує, натомість більше забез­пе­чення при­па­дає на кінець року. 

Про стан розробки та вико­ристання мінерально-сировин­ної бази в районі інформував Сер­гій Сидорук, перший заступ­ник голови РДА. Вона в районі має значний потенціал, що мо­же забезпечити розвиток про­мис­­ловості. В основ­ному, з ко­рис­них копалин у нас є ро­до­ви­ща піску, гравію та тор­фу. Проте в районі немає пос­тійно дію­чого офіційного ка­р’єру з ви­добування піску, а найб­лиж­чий знаходиться в с. Зго­рани. Тож відділом розвитку, ін­вес­тицій та європейської інтег­рації Ша­цької РДА розпочато ро­боту зі створення такого ка­р’є­ра. Так, за інформацією селищ­ної та сі­льських рад району за 2007 рік, пок­лади піску та торфу є у кожній сільраді, але най­більші запаси сконцентровані у Гра­бівській та Прип’ятській сі­ль­ських радах. У Ростанській сі­ль­раді є найбільші поклади гравію, які використовувалися ра­ніше, а тепер практично зак­риті. Проте не всі торф’яники при­­датні для промислової роз­робки, а на території Грабівської сільради торф’яники передані під розпаювання, і реально що­сь можна буде зробити після знят­тя мораторію на продаж зе­мель сільськогосподарського призначення. Окрім того, ве­лику те­риторію, де знаходяться запаси сировинної бази, займає ШНПП, що створює додаткові труднощі. На території району ком­панія «Зендер-Україна» зай­­мається видобутком сап­ро­пелю.

Як відзначив Ігор Корольчук, в районі потрібно розробляти ле­гальні кар’єри, аби мати ре­сурс хоча б для своїх потреб. Це ж дасть надходження і в бюд­жети громад. Проте кроків сіль­ськими головами в цьому нап­рямку немає. За словами Оль­ги Романської, начальника відділу містобудування та архітектури РДА, схематично із пок­ла­дами корисних копалин уже виз­начилися, потрібно про­вес­ти дорозвідку цих місць. Нас­тупний крок – знайти органі­за­цію чи інвестора, який би цим займався. Райдержадмі­ністра­цією було дано оголошення у ра­йонній газеті, проте із міс­це­вих підприємців ніхто не зголо­сився цим займатися. Хоча по Шацькій селищній раді такою розробкою могло б займатися ко­мунальне підприємство. Тож усі розробки впираються у кошти та пошук інвестора.

Про організацію надання пос­луг з пасажирських переве­зень в районі розповів Сергій Кужель, заступник голови РДА. Потребують покращення при­міські маршрути на території Пульмівської та Прип’ятської сі­­льських рад, оскільки вини­кають деякі порушення зі сто­рони перевізників (недотри­мання маршрутів та графіків руху, порушення правил піль­го­­вого проїзду, поганий стан доріг). На даний час адмініст­ра­цією вирішується питання оп­­тимізації маршрутних пе­ре­ве­­­зень.

Також депутати затвердили Комп­лексну програму розвитку аг­ро­промислового комплексу Шацького району на 2016-2020 роки (інфор­мувала Галина Носу­ліч, начальник управління АПК РДА); заслухали інформацію Юрія Положевця, начальника від­ділу економічного роз­витку, інвестицій та європейської ін­теграції Шацької РДА, про хід ви­­конання районної програми «Пит­на вода Шацького району Во­лин­ської області» на 2012-2020 (прог­рамою передбачається ста­­новлення стан­ції обезза­ліз­нення води; із запланованих за­ходів зроблено лише поточний ре­монт системи водопос­та­чан­ня), та Мирослави Терети, директора районного центру зайнятості, про хід виконання Програми зай­нятості на­селення Шацького ра­йону на період до 2017 року у 2015 році (програма виконана не повністю, оскільки у місцевих бюд­жетах не було коштів на спів­фінансування громадських робіт; по деяких установах є ва­кансії, але молодь не дуже хоче там працювати за мі­німальну зарп­лату).

Під час засідання сесії відбу­лася зустріч з Наталією Смо­ляр­­чук, директором  Володи­ми­р-Волинського місцевого цент­ру з надання безоплатної вто­рин­ної правової допомоги, та інтег­ра­тором місце­вого центру Сте­паном Слащуком. Мета їхнього візиту – створення з 1 липня 2016 року бюро пра­во­вої до­помоги у кожному ра­йон­ному цент­рі, в якому бу­дуть працю­вати юристи та на­­­даватимуть пра­вову допо­могу грома­дянам. У центрах гро­мадя­ни змо­жу­ть от­римувати бе­зоплатну пра­вову до­помогу, пра­вову ін­фор­мацію та консу­ль­тації.

Віта ШЕПЕЛЯ.