Головна Наради, сесії Про “Діалог з країною” Президента України

Про “Діалог з країною” Президента України

2952

22 лютого Президент Украї­ни Віктор Янукович взяв участь у телевізійному проекті «Діалог з країною». Протягом 4-годин­ного ефіру Віктор Яну­кович відповів на 25 запитань гро­мадян Украї­ни під час 17 вклю­чень із різних регіонів нашої держави. Також до, під час та піс­ля «Діалогу з країною» пра­цювала «гаряча лінія» Уря­до­вого контактного це­н­тру. Зага­лом на неї надій­шло 21 162 дзвін­ка. Глава дер­жави під час ефіру відповів на 4 найбільш типових запитання громадян України, що надхо­ди­ли на «га­ря­чу лінію». За резу­льта­тами тел­емосту Президент України дав ряд доручень для вирі­шен­ня порушених громадя­нами проблем.

Україна хоче оптимально ви­ко­ристовувати свою газо­тран­спортну систему

«Якщо газо­тран­спортна сис­тема приноси­тиме гроші, то Укра­ї­на матиме можливість мо­дернізувати цю систему, утри­му­вати її в надійному стані», – наголосив Глава держави. У цьому контексті Президент при­пустив можливість здачі укра­їнської ГТС в оренду. «Таким чином, щоб орендної плати вистачало на утримання, щоб розділити відповідальність по утриманню цієї ГТС. І, безу­мов­но, отримати гарантії про­качу­вання відповідних обсягів газу», – сказав Віктор Янукович. За його словами, всі деталі та­кої угоди повинні бути чітко випи­сані. «Коли ми знайдемо тут консен­сус, коли ми поба­чимо, що все це забезпечено – тоді ми бу­демо готові до прий­няття цьо­го рішення». Прези­дент також до­дав, що пере­го­вори з цього пи­тання тривають і рішення буде прийняте у першому пів­річчі цього року.

Україна продовжує працювати над диверсифікацією джерел постачання енергоносіїв

«Ми будемо шукати будь-які шляхи диверсифікації джерел постачання газу в Україну», – підкреслив Глава держави. Він наголосив, що ціна, яку платить Україна за газ, є найвищою у світі – близько 530 доларів США за тисячу кубометрів. «Проб­лема забезпечення України га­зом – це проблема, яка прак­тично три роки для нашої країни є, напевно, одним із най­склад­ніших питань». Віктор Янукович зазначив, що Україна з року в рік скорочує обсяги споживання газу – на сьогодні з 41 млрд. м3 до майже 20 млрд. м3. Також Україна підвищує видобуток влас­ного газу. Також, за його словами, вже незабаром роз­почнеться будівництво трьох заводів з виробництва синте­тич­ного газу. Глава держави додав, що також тривають пе­реговори з Росією щодо газо­вого питання. «Ми не зупиняли переговори з нашими російсь­кими партнерами, і ми значно просунулися в цих переговорах. Але поки що остаточного рі­шення немає. У нас є відпо­від­ний план, і ми за цим планом працюємо. І ми все ж таки надіє­мося, що знайдемо компро­міс­не рішення, яке дозволить нам знизити ціну на газ, який пос­тачається з Росії», – повідомив Президент. Він висловив упев­неність, що Україні та Росії «ре­ально відновити нормальні відносини в газовій сфері». «У нас є оптимізм. Незважаючи на ті труднощі, які були ці всі три роки, я скажу, що ми витримали величезний іспит. Наша дер­жава, український народ, наша промисловість, товаро­вироб­ники, – ми зберегли сьогодні національні інтереси, ми значно просунулися вперед у програ­мах енергозбереження». Віктор Янукович також запевнив, що підвищення цін на газ не буде. «Ціну на газ ми ні для насе­лення, ні для промисловості під­вищувати не будемо».

Україна незадоволена ставленням до себе з боку Європейського енергетичного співтовариства

Україна поки не бачить очі­куваного ефекту від вступу до Європейського енергетичного спів­товариства, оскільки інте­ре­си нашої країни не врахо­ву­ються при прийнятті рішень. «Коли Україна вступала в Євро­пейське енергетичне співто­вариство, ми розраховували, що це буде велика сім’я, у якій будуть загальні правила – спра­ведливе відношення і справед­ливі стосунки», – сказав Віктор Янукович. Водночас, за слова­ми Глави держави, «коли Росія нам пред’явила штрафний рахунок за недобір газу – ніхто не відреагував ніяк, тиша. Порушуються інтереси України. Тоді питання, а навіщо нам бути в цьому співтоваристві?», – ска­зав Глава держави.

Глава держави наголошує на важливості постійного підвищення соціальних стандартів

«Наші люди заслуговують на те, щоб всі соціальні стандарти постійно зростали. І ми над цим питанням працюємо». За сло­вами Президента, в Україні пот­рібно постійно створювати нові робочі місця, вирішувати пи­тання подолання безробіття. Віктор Янукович наголосив – нез­важаючи на те, що в Україні три роки поспіль підвищуються соціальні стандарти, ще не досягнуто того рівня соціальної допомоги, якого б хотілося. «У 2012 році ми підняли заробітні плати й пенсії приблизно на 15%. Якщо ми кожен рік будемо піднімати на 15% соціальні ста­н­дарти, ми будемо мати успіх», – сказав Президент. Він також додав, що владі вдалося значно підняти мінімальну заробітну плату і мінімальні пенсії. «Ми під­вищили рівень середньої заробітної плати з 1906 гривень до 3025 гривень. Середній роз­мір пенсії – з 1007 до 1454 гри­вень. Прожитковий мінімум у розрахунку на місяць на одну особу був 639 гривень, зараз 1042», – зазначив Глава дер­жави. Допомога на першу дити­ну зросла з 12 тисяч гривень до 27 тисяч гривень, на другу – з 25 тисяч до 54 тисяч гривень, на третю – з 50 тисяч до 109 тисяч гривень.

Президент наголошує на необхідності збільшення кількості дитячих дошкільних навчальних закладів

«Наші діти повинні мати мо­ж­ливість проходити підготовку в дитячих навчальних закладах перед школою, отримувати до­ш­кільну освіту», – сказав Глава держави. Нині головне зав­дан­ня влади – створити дитячі нав­чальні заклади в достатній кіль­кості в усіх регіонах. Президент наголосив, що тримає на осо­бис­тому контролі питання від­новлення та побудови дитячих садків.

Запровадження страхової медицини дасть змогу поліпшити якість медичних

послуг та підвищити зарплати лікарям

«Треба кардинально міняти ситуацію в медичній галузі і пе­реходити на страхову медичну систему, і ми будемо це роби­ти», – сказав Глава держави. За його словами, Україна впритул наблизилася до вирішення цьо­го питання – вже готова прак­тично вся нормативна база, акти­в­но відбувається рефор­му­вання медичної галузі. На пере­конання Президента, онов­лен­ня медичних закладів, їх рестру­к­туризація мають здійсню­вати­ся поетапно, як це і відбу­ває­ть­ся нині. Зокрема, зазначив Вік­тор Янукович, відкриваються нові перинатальні центри, в яких створюються умови для допо­моги майбутнім матерям, поро­ділям та новонародженим. Вод­ночас створюються центри екс­тре­ної медичної допомоги. Як підкреслив Глава держави, нині необхідно акцентувати увагу не лише на забезпеченні цих цен­трів сучасним медичним облад­нанням, підготовці фахівців, а й зосередитись на оновленні авто­мобільної бази. Говорячи про мо­дернізацію «швидкої допо­моги», Президент звернув увагу на необхідність відновлення та будівництва автомобільних до­ріг, ширшого застосування ма­лої авіації в екстреній медицині. Щодо підвищення заробітних плат для працівників медичної галузі та їх соціального забез­печення, Президент зазначив: «З року в рік ми піднімаємо рі­вень заробітної плати робіт­никам бюджетної сфери, і цей рік не буде винятком».

Ми започаткуємо програму забезпечення дітей-сиріт житлом

За словами Президента, ніх­то, крім держави, не може за­без­печити умови для життя, мож­ливості для отримання про­фесії, житла для дітей-сиріт. «Ця програма – вона обов’яз­ко­во найближчим часом буде започаткована і окремим ряд­ком увійде до бюджету. Ми вста­новимо такий облік у державі, де кожна дитина-сирота, яка досягла 18 років, уже буде мати право на отримання житла», – сказав Президент. Він зазначив, що є багато сімейних будинків, які створюють усі необхідні умо­ви для дітей. «У такому випадку держава зобов’язана знайти компенсації. Ми також це вклю­чимо в цю програму», – під­креслив Віктор Янукович. Глава держави нагадав, що в Україні нині постійно скорочується кіль­кість дітей-сиріт, які знаходяться у державних закладах. Нато­мість дедалі більше дітей-сиріт перебувають у закладах сімей­ного типу виховання.

Реалізація програми «Доступне житло» стимулюватиме розвиток будівельної галузі

Найближчим часом буде започатковано кілька програм, які створять умови для розвитку будівельної галузі. Однією з таких програм Глава держави вважає програму «Доступне жит­ло». «Вона опрацьована на сто відсотків, на сто відсотків забезпечена фінансуванням», – сказав Віктор Янукович. Пре­зидент зазначив, що будівельні компанії отримають можливість брати участь у цій програмі, яка буде фінансуватись за рахунок кредитів і частково за рахунок інвесторів. Він висловив пере­конання, що запровадження цієї програми дасть змогу залучити до неї якомога більше під­приємств галузі, що сприятиме створенню нових робочих місць.

Влада посилює соціальний захист ветеранів Великої Вітчизняної війни

«Наші ветерани – це ті люди, які принесли мир і перемогу на нашу землю. Сьогодні ми має­мо вам віддячити, ми зобо­в’я­зані вам як ваші сини, як ваші ону­ки створити всі умови, щоб ви могли спокійно жити – не виживати, а жити», – зазначив Віктор Янукович. Президент та­кож наголосив, що Україна на гідному рівні відзначить 70-річчя Перемоги у Великій Віт­чизняній війні. Також під­крес­лив, що з року в рік покра­щує­ться медичне обслуговування ветеранів Великої Вітчизняної війни. «Крім шпиталів ми запо­чат­кували ще створення відпо­відних палат для ветеранів – практично в усіх лікарнях нашої країни. Ми слідкували і будемо слідкувати за тим, щоб ви зав­жди були забезпечені якісним лікуванням, необхідними ліка­ми, і це буде виконуватися як на рівні місцевих органів влади, так і на рівні держави», – заявив Президент.

Питання ремонту автошляхів в Україні треба вирішувати системно

«Це питання не може вирі­шувати самостійно жодна мерія, жодна місцева адміністрація в Україні – воно загально­держав­не і загальнонаціональне. Як ми підійдемо до цього питання – цей проект, ця стратегія найближчим часом буде запропонована», – заявив Президент України Вік­тор Янукович. Він зазначив, що внас­лідок складних погодних умов цьогорічної зими стан авто­шляхів в Україні значно погір­шився. «Нам треба змінювати технології. Нам потрібен зовсім інший підхід, зовсім інші фінанси – не ті, які ми зараз маємо для будівництва доріг. Це питання буде найближчим часом розгля­нуто, ми запро­понуємо нову сис­тему підходу до вирішення цих проблем», – сказав Віктор Янукович.

Збільшення експорту є запорукою підняття рівня економіки

За словами Глави держави, розвиток експорту сьогодні – це одна з найкращих можливостей підняти рівень економіки: «Ми перейшли на економізацію зов­ніш­ньої політики. Сьогодні Міні­стерство зовнішніх справ вже по-іншому працює. Сьогодні вже інші стосунки наших дипло­ма­тичних установ з нашими това­ро­виробниками». Президент до­дав, що Україна шукає мож­ливості для просування вітчиз­няних товарів по всьому світу.

У державі продовжується робота щодо поліпшення якості надання адміністративних послуг

На переконання Президента, створення центрів надання адмі­ністративних послуг – це значне досягнення в напрямку покра­щення їх якості. Проте, до­дав він, необхідно й надалі працю­вати над створенням єди­ної системи, програми звітності та контролю для різних закладів. Віктор Янукович наголосив на потребі вирішення зазначеної проблеми спільно з корис­тува­чами послуг таких центрів та їх працівниками – Президент за­про­понував їм взяти участь у створенні необхідних програм.

Важливо постійно вдосконалювати антикорупційне законодавство

За словами Президента, Ге­неральна прокуратура та пра­воохоронні органи повинні пос­тійно інформувати насе­лення про те, яким чином виконується антикорупційне законодавство в нашій країні. Віктор Янукович наголосив, що побороти коруп­цію неможливо за рік, два чи три. «Ми країна, яка тільки на порозі вирішення цієї проблеми. Ми антикорупційне законо­дав­ство прийняли два роки тому», – сказав Президент. Імплемен­тація цього законодавства, заз­начив Глава держави, бло­кує­ться, гальмується практично на всіх рівнях через старі звички, бажання жити по-старому та знаходити джерела збагачення.

За матеріалами прес-служби Адміністрації Президента України.