Головна Наради, сесії Основні бюджетні показники 2016 року – на колегії райдержадміністрації

Основні бюджетні показники 2016 року – на колегії райдержадміністрації

3096

13 лютого під головуванням Василя Голядинця, голови Ша­цької РДА, відбулося чергове засідання колегії РДА, в якому взяли участь керівники уста­нов та організацій району, го­лови сільських та селищної рад.

Найперше члени колегії та присутні заслухали інформацію Ольги Романської, начальника відділу регіонального розвитку та ЖКГ РДА, про підсумки ви­ко­нання Програми економіч­ного і соціального розвитку району за 2016 рік (про це докладніше чи­тайте в наступному номері).

Далі була інформація Олек­сандра Бебка, начальника уп­рав­ління фінансів РДА, про під­сумки виконання бюджету ра­йону за 2016 рік та зміцнення фі­нансово-бюджетної дисцип­ліни. За минулий рік до загаль­ного фонду бюджету району на­дійшло 105 млн. 465,7 тис. грн. податків та зборів з враху­ван­ням трансфертів з державного та обласного бюджетів, що ста­новить 103% до затверджених показників. До спеціального фонду надійшло 9 043,1 тис. грн., або 131,6% до кошторисних приз­­начень. За власними над­ход­женнями до загального фон­ду зведеного бюджету ра­йону ви­конано на 122,6% (понад пла­н надійшло 4 019,9 тис. грн.). Річні плани виконали усі сіль­ські, се­лищ­ний та районний бюджети, а в порівнянні з минулим роком власних надходжень надійшло на 7 485,9  тис. грн. більше. Та­кож у загальному фонді є 7 152,4 тис. грн. залишків, що дасть змогу профінансувати нагальні потреби на початку року.

Крім власних надходжень, до бюджету району надійшло: 44 млн. 480,6 тис. грн. субвенції з державного бюджету на вип­лату пільг, субсидій і інших допо­мог; 24 млн. 310,1 тис. грн. ос­віт­ньої субвенції; 9 млн. 994 тис. грн. медичної субвенції; 5 млн. 460,7 тис. грн. базової до­та­ції, 1 млн. 294,2 тис. грн. ста­білізаційної дотації. Районний бюджет по власних доходах ви­конаний на 110,6% (переви­конання становить 843,7 тис. грн.). Забезпечено виконання всіх запланованих в районному бюд­жеті платежів.

За рік здійснено видатків на суму 94 млн. 48,7 тис. грн. А бюд­жет розвитку в 2016 році по­пов­нився на 1 млн. 51,9 тис. грн. за рахунок коштів від про­дажу земельних ділянок несіль­сь­когосподарського призна­чення. Ріст заробітної плати в по­рівнянні з минулим роком ск­лав 11%. Найбільший ріст за­ро­бітної плати в органах місце­вого самоврядування – 24,6%. На утримання органів місце­вого самоврядування в мину­лому році було спрямовано 4 841,9 тис. грн., що на 772,1 тис. грн. більше проти 2015 року. Утри­мання місцевих пожежних охорон бюджету району кошту­вало 120 тис. грн.

Обсяг освітньої субвенціі був доведений в сумі 24 057,6 тис. грн., але використано було 20 255,7 тис. грн., що становить 84% бюджетних призначень.

У дошкільних закладах ос­віти харчування здійснюва­лося в середньому з розрахунку 14 грн. на одну дитину. Всього ви­датки на харчування по зага­ль­ному фонду становлять 359,3 тис. грн., по спеціальному – 514,7 тис. грн. Капітальні ви­датки по спеціальному фонду по дитячих дошкільних закладах становлять 1 295,1 тис. грн. (реконструкція  Шацького ДНЗ).

У школах харчування прово­ди­лося за рахунок коштів освіт­ньої субвенції в сумі 51,7 тис. грн. та місцевого бюджету в сумі 167,1 тис. грн., що забез­печило безкоштовне харчу­ван­ня учнів  пільгових катего­рій.

У 2016 році 192,3 тис. грн. було спрямовано: на виготов­лення проектно-кошторисної до­кументації на добудову Ша­цької ЗОШ І-ІІІ ст. (57 тис. грн.), придбання холодильника, гідро­фора та димососа для Світязь­кої ЗОШ І-ІІІ ст. (26,3 тис. грн.), котла для Ростанської ЗОШ І-ІІІ ст. (62,8 тис. грн.), підручників (46,2 тис. грн.). Шкільний авто­бус вартістю 1 млн. 580 тис. грн. передано з обласного уп­рав­ління освіти на НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок» с. Мель­ники. На позашкільні заклади було використано 373,5 тис. грн.

Стосовно соціального за­хис­ту та соціального забезпечення населення, то у 2016 році на ці цілі без урахування субвенцій з державного бюджету виділено 1 598,5 тис. грн., з них на оплату праці – 1 212,4 тис. грн., в тому числі видатки на утримання центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді  – 98,3 тис. грн., з них на заробітну оплату – 68,1 тис. грн.

Відповідно до реалізації прог­рами соціального захисту дітей 100 тис. грн. передано Пулеме­цькій сільській раді для прид­бання житла дитині-сироті. Про­тягом року було профінансо­вано державних соціальних до­по­мог сім’ям з дітьми за рахунок субвенцій з держбюджету на суму 33 млн. 30,9 тис. грн. Пільг та субсидій на тверде паливо та скраплений газ  нараховано на суму 6 669,7 тис. грн., та про­фінансовано з урахуванням заборгованості 5 747,4 тис. грн. Пільг та субсидій на електрое­нергію та ЖКП нараховано 972,2 тис. грн., а профінансо­вано з урахуванням заборгова­ності – 970,6 тис. грн.

Галузь культури в минулому році була профінансована на 98% (2 млн. 881,3 тис. грн.) від затвердженого обсягу видат­ків, з яких на заробітну плату використано 2 млн. 523,1 тис. грн., на культурно-мистецькі за­ходи – 80,5 тис. грн. 514,3 тис. грн. – на поповнення бібліотеч­ного фонду, придбання музич­них інструментів, в тому числі й 420 тис. грн. – на ремонт місь­кого Будинку культури за раху­нок коштів селищного бюджету.

На галузь фізичної культури і спорту було використано 522,4 тис. грн., з яких на проведення 22 заходів використано 98 тис. грн.

Відзвітував Олександр Беб­ко і про кошти, які були спрямо­вані на різноманітні програми з підтримки та розвитку сільсь­кого господарства, охорони нав­колишнього природного се­редовища, розвитку землеуст­рою, на що було використано 105,7 тис. грн.

Про підсумки роботи із звер­неннями громадян в райдер­жад­міністрацію, виконавчі ко­мітети селищної та сільських рад у 2016 році інформувала Ла­риса Демакова, керівник апа­рату РДА.

Результати роботи із звер­нен­нями громадян за 2016 рік свідчать про збільшення кіль­кості заяв, скарг та пропозицій у порівнянні з відповідним пе­ріодом минулого року. У період січень-грудень 2016 року до РДА на­дійшло 286 звернень (2015 рік – 231). З них 31 усне (2015 рік – 25) та 255 письмо­вих (2015 рік – 206), колектив­них звернень надійшло 26 (2015 рік – 16), повторних звернень 19 (2015 рік – 3). З усіх 286 звер­нень вирішено позитивно 148 (51,7%), відмовлено у задово­ленні – 5 (1,7%), надано роз’яс­нення – 132 (46,2%). Найчас­тіше жителів району турбували пи­тання соціального захисту – 178 (59,9%), а саме надання од­но­разової грошової мате­ріа­льної допомоги малозабез­пе­че­ним громадянам та учасникам АТО та їх родинам, надання роз’яснення про призначення жит­лових субсидій, роз’яс­нен­ня щодо відмови у призначенні державної допомоги як ма­лозабезпеченій сім’ї. Не менш актуальними залишаються пи­тання аграрної політики та зе­ме­льних відносин – 60 (20,2%): виділення земельної частки (паю) в натурі; затвердження проекту із землеустрою; освіти та роботи навчально-вихов­них закладів – 13 (4,4%), зак­риття малокомплектних шкіл, під­віз дітей до навчальних зак­ла­дів тощо.

Спостерігається тенденція збільшення надходження звер­нень мешканців району до орга­нів влади вищого рівня. Протя­гом 2016 року до РДА скеро­вано 88 звернень, які надійшли в облдержадміністрацію через органи влади вищого рівня, що на 41 звернення більше, ніж за 2015 рік (47). Зокрема, до Адмі­ністрації Президента України звер­нувся 1 житель району, до Кабінету Міністрів України – 74, до облдержадміністрації – 13. Однією із важливих причин збі­льшення звернень є той факт, як зазначила Лариса Петрівна, що певна кількість громадян вва­жає більш ефективним звер­­нутися до вищих органів ви­конавчої влади та контро­люю­чих органів, не очікуючи роз­г­ляду звернення місцевими ор­ганами влади.

Віта ШЕПЕЛЯ.