Головна Наради, сесії Особливості районного бюджету-2016

Особливості районного бюджету-2016

2807

В останні дні 2015 року про­вела друге пленарне засідання сесія Шацької районної ради, на якому було розглянуте лише одне питання – про затверд­ження бюд­жету району на 2016 рік. Пе­ред його розглядом Сергій Кар­пук, голова районної ради, пові­домив про створення де­пу­тат­ської фракції політичної пар­тії «Українське Об’єднання Патріотів – УКРОП» (загальна кількість де­путатів фракції  – 5, голова – Ва­лентина Курагеу).

Олександр Бебко, інфор­муючи про бюджет району на 2016 рік, зазначив, що є вже ос­таточні цифри по дохідній і по ви­датковій базах районного бюд­жету, оскільки декілька днів перед тим у Верховній Раді бу­ло затверджено державний бюд­жет на 2016 рік. Районний бюд­жет є збалансованим та без­де­фіцитним.

Так, на 2016 рік планується до­ходи в сумі 6 млн. грн., ба­зова дотація – 5 млн. 460,7 тис. грн., тобто загальна сума кош­тів, які мають бути розподілені – 11 млн. 460,7 тис. грн. Осві­тян­ська галузь району цього року отримає субвенцію з дер­жавного бюджету в сумі 24 млн. 95 тис. грн., медицина – 9 млн. 963 тис. грн., які будуть пе­редані як трансферт Любом­льському району, із них 35% (3 млн. 487 тис. грн.) – фінансу­вання первинної медичної допо­моги. Стосовно освітянської суб­венції, то в цьому році змі­ни­лися видатки на харчування  (харчу­вання учнів 1-4 класів, а також вихованців дитсадків стане платним (окрім пільгових ка­тегорій дітей, визначених за­­конодавством; інші пільгові кате­горії дітей можуть звіль­ня­тися від часткової батьківської плати за рішенням органів міс­цевого самоврядування та від­повідної компенсації за їхній ра­хунок).

В бюджеті району врахо­вано підняття мінімальної за­робітної плати з 1 травня – до 1 450 грн., та з 1 грудня – до 1550 грн. На органи управління міс­цевого самоврядування пла­нує­­ться спрямувати 781 тис. 253 грн., що на 37 тис. 992 грн. більше, ніж у минулому році; на соціальний захист населення районному бюджету надається субвенція з державного бюд­жету в сумі 32 млн. 312 тис. грн., на надання пільг та жит­лових субсидій населенню (на оплату електроенергії, природ­ного разу, послуг тепло-, водо­постачання) – 679 тис. грн., субвенція з державного бюд­жету місцевим бюджетам на на­дання пільг та житлових суб­сидій населенню (придбання твердого  та рідкого палива, скрап­­леного газу) – в сумі 2 млн. 812 тис. грн., на виплату дер­жавної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, поз­бав­лених батьківського піклування – 309 тис. грн. В цьому році з дер­жавного бюджету не пе­ред­бачено субвенцій на компен­са­цію перевізникам за переве­зення пільгових категорій насе­лення.

На утримання територіаль­ного центру соціального обслу­го­вування (надання соціаль­них послуг) Шацького району буде виділено 1 млн. 360 тис. грн., на утримання районного цент­ру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і про­ведення програмних заходів – 77 тис. 287 грн. Галузь куль­тури району отримає на своє функціону­вання 1 млн. 947 тис. грн. На фі­зичну культуру та спорт пе­ред­бачено 428 тис. 300 грн.

Ре­зервний фонд районного бюд­жету цьогоріч станови­тиме 50 тис. грн.

В 2016 році дошкільні нав­чальні заклади, сільські та мі­ський Будинки культури утри­мую­ться за рахунок районного бюджету, таким чином пла­нується передати селищному і сільським бюджетам на їх утри­мання 5 млн. 273 тис. грн., в тому числі на дошкільні нав­ча­льні заклади – 4 млн. 492 тис. грн., на культуру – 761 тис. 474 грн.

В 2016 році Шацька селищна об’єднана територіальна гро­мада по дорогах буде напряму фінансуватися із Фонду регіо­нального розвитку, виклю­чаю­чи можливість спів­фінан­су­вання з обласним бюдже­том. Із об­ласті буде можливим співфі­нан­су­вання доріг державного зна­чення. Окрім того, в держ­бюд­жеті не передбачено з 1 ве­ресня фінансування малокомп­лектних шкіл з кількістю учнів менше 25 (в районі таких є 2: в селах Голядин та Затишшя).

Віта ШЕПЕЛЯ.