Головна Наради, сесії Відпочинковий сезон – на новий, якісний рівень

Відпочинковий сезон – на новий, якісний рівень

3102

18 травня тради­ційну виїзну нараду щодо під­готовки до літнього відпочин­ко­вого сезону провів у Шацьку голова об­ласної державної адмініст­рації Борис Клімчук з керів­ни­ками районів, сільських та се­лищ­них рад облас­ті, началь­ни­ками кон­тро­люючих служб об­ласті, влас­никами баз відпо­чинку. Районну владу предс­тав­ляли голова Ша­цької РДА Во­­лодимир Найда та його зас­туп­ники, Володимир Го­ля­ди­нець, голова Шацької ра­­йонної ради. Як відомо, за дорученням го­лови облдерж­адміністрації на Волині от уже кілька років про­водиться інте­н­сивна робота з підви­щен­ня туристичної при­вабли­вості  краю, проте за­ли­ша­­ю­ть­ся проб­леми, вирі­шення яких зале­жить лише від влас­ників баз відпочинку та ке­рів­ників орга­нів місцевого са­мов­рядування.

Про те, що ж зроблено за останні три роки органами ви­­ко­навчої влади та органами міс­цевого самоврядування, ке­рівниками баз відпочинку з покращення умов відпочинку та оздоровлення людей на те­риторії району, розвитку інф­раст­руктури обслуговування, до­повідав Володимир Найда. За його словами, за цей період вдалось зробити багато: місця відпочинку стали більш впо­ряд­­кованими та охайними. Збу­до­вано кільцеву дорогу навколо озера Світязь та до урочища Гряда, відремонтовано низку під’їзних шляхів, здійснено бла­гоустрій пляжних зон та місць масового відпочинку лю­дей. Але в деяких закладів є проб­леми щодо дотримання чин­ного законодавства, вико­нан­ня при­писів контролюючих орга­нів і навіть по сплаті пла­тежів до бюджету і дольової участі. Бі­льш докладно Воло­димир Сте­панович охарак­те­ри­зував кож­ну відпочинкову зону району – урочища Гряда, Гушово, с. Сві­тязь та оз. Пі­сочне. Мають добрі перс­пек­тиви і активно розви­ваються рекреаційні зони сіл Мельники і Пульмо. Загалом в районі роз­ташовано 102 діючих заклади від­починку різних форм влас­ності, 4 стаціонарні дитячі оздо­ровчі табори, 2 на­метові міс­течка. 34 заклади відпочинку бу­дуються або ре­конст­рую­ю­ться, майже 400 приватних са­диб надають пос­луги з тимча­со­вого розміщення туристів. Всі ці заклади і сади­би можуть одночасно розміс­тити до 15 ти­­сяч осіб. Звітував голова РДА і про зроблене за рік та ви­ко­­нання доручень ми­нуло­річ­них нарад: розроб­лено різно­манітні планувальні, зем­ле­в­по­рядні та проектні доку­мен­тації по найбільших відпо­чинкових територіях, зокрема – проектну документацію по будівництву напірного ко­лек­то­ра побутової каналізації на території ШНПП від са­на­то­рію «Лісова пісня» з підклю­ченням побутової каналізації с. Мель­ники, проектну докумен­та­цію по каналізуванню і очис­них спо­рудах с. Пульмо. За­вер­шується розробка проекту по каналізуванню смт Шацьк. Реалізація цього проекту, фі­нан­­­сування якого здійснюва­ти­меться за рахунок коштів Євросоюзу, розпочнеться вже во­сени. «Ми виграли грант по програмі «Польща-Білорусь-Україна» в сумі 2,3 млн. євро.

 Це дасть можливість заб­рати по­бутові стоки з вулиць смт Шацьк, що прилягають до озер Чорне і Люцимер. Вдалось виграти конкурс і ще по одному проекту, який дозволить заку­пити дорожню техніку для КП «Бу­динкоуправління» на  суму 400 тис. євро», – зазначив вис­ту­паючий. Активно долучився до розвитку курортної зони й біз­нес: з року в рік покращую­ться умови для відпочиваль­ників, збільшується кількість су­часних торгових закладів. Про­те надалі залишаються ак­туа­льними питання самовіль­ного будівництва, якості хар­чових продуктів, особливо на ринках, пожежної безпеки, по­рушень в екологічній сфері.

Екологи, санепідеміологи та МНСники доповіли про про­ве­дені перевірки баз відпочинку щодо дотримання ними усіх са­нітарно-гігієнічних норм. Зок­рема, цьогоріч на території Во­линської області функціо­нува­тиме понад 100 оздоровчих зак­ладів для дорослих, 95 баз відпочинку, з яких 86 розта­шо­вані на території Шацького ра­йону; понад 60 рекреаційних зон, відведених для купання: 26 пляжів, 9 пляжів при дитячих оз­доровчих закладах і 29 вод­них рекреацій.

Організаційну роботу з під­го­товки цих об’єктів до літ­нього сезону-2013 розпочали ще торік восени. Профільними службами здійснено перевірки баз відпочинку та оздоровчих зак­ладів, пляжів та водних рек­реацій. Порушникам надані при­писи з пропозиціями для пок­ращення роботи, виконан­ням елементарних відповід­них вимог контролюючих служб, аби належно підготувати рек­реа­ційні об’єкти до відпочин­ко­вого сезону: наявність право­вс­та­новлюючих документів на зе­мельні ділянки; плата за землю до бюджету селищної та сільських рад; благоустрій те­­риторій та поліпшення якос­ті обслуговування та про­жи­ван­ня відпочиваючих; про­ве­дення комп­лексних заходів з сані­тар­но-епідеміологічного контролю, заходів пожежної без­пеки та інше.

Як наголошувалось, зав­дяки проведеній роботі у попе­редні роки в Шацькому районі цифра відпочиваючих за сезон зросла від 70 тисяч до 100 ти­сяч осіб. Оскільки кількість ба­жаю­чих відвідати перлину Волині – Сві­тязь збільшується, зростає і рек­реаційне наван­таження на екосистему. Тому ак­цен­ту­ва­лося на обов’яз­ко­вому укла­дан­ні угод на виве­зення твер­дих та рідких побу­тових відхо­дів та підключенні усіх баз від­по­чинку до кана­лі­за­ційної ме­режі, отриманні доз­волів на спе­ціальне водо­ко­ристування. Крім того, необ­хідно за­безп­ечи­ти роздільне сортування побу­то­вого сміття з подальшим ви­ве­зенням на спеціалізовані лі­цензовані підп­риємства, уже тепер плану­вати розробку бу­дів­­ництва дру­­гого полігону ТПВ, будів­ництва тре­тьої черги очисних спо­руд в ур. Гряда, де з кожним роком збільшується кількість стоків. Також від­по­відно до порядку здійснення держ­­санепіднагляду закладів оздоровлення та від­по­чинку їх власники повинні підт­верд­жу­вати безпечність та якість умо­в проживання, відпо­чинку, праці, послуг, які надаю­ться, в т.ч. на підс­таві лабора­тор­ного конт­ролю. Не оминули ува­гою на на­раді й питання ви­ко­нання при­писів державного пожеж­ного нагляду та безпеки. Зок­рема, більш відповідально до цього ставляться власники баз відпочинку (завдяки що­річ­ній роботі в цьому напрямку), але не­контрольованою зали­шає­­ться ситуація, де прий­мають від­почивальників у жит­ло­вих садибах, до власників яких по­жежники не мають пра­ва захо­дити з перевірками (лише на про­хання самих власників). Тож з цього питання зали­шає­ться проводити активну роз’я­с­ню­­вальну роботу з насе­лен­ням. Щодо забезпечення гро­мад­­ського порядку в місцях ма­сового відпочинку людей, особ­ливо – у дитячих таборах, в ур. Гряда, пансіонаті «Шацькі озе­ра», планується запро­ва­ди­ти ціло­до­бове чергування пра­ців­ників міліції, залучати до ро­боти мак­симальну кількість осо­­бового ск­ладу у вихідні дні.

Незважаючи на позитивні зрушення, що від­бу­лися в пе­ріод оздо­ров­чих сезонів в 2011-2012 роках, на сьо­годні за­ли­шається низка баз відпо­чинку, які не при­ведені у го­тов­ність до по­­­чатку літ­нього се­зону, де не лік­відовано старі бу­дівлі. Тому го­лова обл­дер­жадмі­ніст­рації вкотре підк­реслив, що бази від­починку, які на­леж­ним чином не будуть під­го­товлені до літ­ньо­го се­зону, відкриті не бу­дуть. «Якщо влас­ники зд­­рав­ниць не реа­гую­ть на приписи про­фі­ль­них установ, позбавляють людей можливості відпочинку в якісних умовах, не оновлю­ють матері­ально-тех­­нічну базу в закладі, то й пра­цювати не будуть. Дамо кра­­ще шанс ша­чанам, які ус­піш­но розви­вають зелений туризм. Вони думають не лише про при­бутки, а й про комфорт гостей: го­дують ту­рис­тів смач­ними ст­ра­вами, надають чисту пос­тіль, сло­вом, все необхідне. Цей уніка­льний куточок Волин­ського краю потрібно ще більш розбу­довувати, зусилля спря­мо­ву­вати на те, аби відпо­чи­нок на шацьких озерах зробити не се­зонним, а круглорічним», – зау­ва­жив Борис Клімчук. Го­лова облдержадміністрації дав дору­чення профільним керів­никам жорстко контролювати під­готовчий процес баз від­по­чин­ку до літнього сезону. 

Віта ШЕПЕЛЯ.