Головна Наради, сесії Перший крок до об’єднання громад – на сесії Шацької селищної ради

Перший крок до об’єднання громад – на сесії Шацької селищної ради

2806

14 липня під головуванням Миколи Боярчука, в.о. Шацького се­лищного голови, відбулася чергова сесія селищної ради, в якій взяв участь радник голови Шацької РДА, депутат селищної ради Сергій Сидорук.

Вкотре присутніх на сесії де­путатів ледве вистачило для кво­руму та прийняття відповід­них рішень. Дуже низька явка депутатів позначилася й на по­зи­тивних вирішеннях питань для людей, які зверталися з відповідними заявами.

На початку сесії депутати роз­г­лянули питання про вне­сення змін в генплан села Гаїв­ка. Це зумовлено тим, що цей документ розроблений загаль­но, також в ньому відсутні ві­домості про деякі земельні ділянки, на які в людей є право власності. Як зазначив Сергій Гірич, спеціаліст селищної ради із земельних питань, генплан Гаївки потребує деталізації із визначенням у ньому усіх зе­мельних ділянок. Після вне­сення змін у генплан села про­тягом місяця буде проведено громадські слухання (інфор­ма­цію про початок про­цедури буде надруковано у районній газеті), на яких жителі села змо­жуть пи­сьмово подавати свої пропо­зиції та зауваження. Про вра­хування їхніх інтересів при зат­вердженні землевпо­рядного до­­ку­менту просили де­путатів гаївчани, а також впо­рядкувати роз­ташування авто­стоянки та невеличкого ринку, оскільки те­перішнє їхнє місце­знаходження завдає чимало клопотів місце­вим мешканцям.

У змінах до селищного бюд­жету депутати погодили суб­вен­­­цію з районного бюджету місцевому бюджету в сумі 3 тис. грн. на вип­лату допомоги пос­траждалим від пожежі. Вкотре депутати відмовили у наданні зе­мельної ділянки для розмі­щення храму Української Греко-Католицької Церкви, натомість земельну ділянку, на яку пре­тендувала церковна громада, по­годили родичу одно­го з депу­татів селищної ради. 

Позитивно вирішили депу­тати питання бійців АТО про надання земельних ділянок під ведення особистого селян­сь­ко­го госпо­дарства чи житлово­го будівництва, а також надали п’ятьом бійцям одноразову гро­шову допомогу на придбання дров (по 1 тис. грн. кожному).

Після розгляду заяв жителів селищної ради депутати роз­гля­нули питання про добро­ві­ль­не об’єднання територіа­ль­них громад. Так, Сергій Сидорук повідомив, що сьогодні в дер­жаві активно впровад­жується адміністративна реформа, Вер­ховною Радою прийма­ються відповідні закони, розроб­ля­ю­ться зміни до Конституції Укра­ї­ни. Від громад потрібна лише ініціатива про об’єднання. На сесії обласної ради був затвер­джений Перспективний план розвитку територій області, в якому були враховані усі поба­жання районів, у тому числі й Шацького (створення на його теренах трьох терито­ріальних гро­мад – Шацької, Світязької та Пі­щанської). Відповідно перед­бачається створення Шацької територіальної громади, до скла­ду якої увійдуть Прип’ят­ська та Самійличівська сільські ради. Що від цього буде мати ша­­цька громада?

– Органи місцевого само­вря­дування будуть наділені до­датковими повноваженнями, додатковими ресурсами і, від­повідно, додатковою відпові­дальністю, – розповів Сергій Си­дорук. – Усі жителі об’єд­наної територіальної громади обиратимуть спільну раду, де будуть представлені депу­тати від усіх сіл та се­­лища. На місцях посадових осіб орга­нів місцевого са­мо­вря­дування замінять старости, які також будуть членами вико­навчого комітету ради. Староста бу­де обиратися в кожному селі громадою. Громада отримає статус і повноваження міст обласного значення, що перед­бачає прямі стосунки з дер­жавним бюджетом України. Також громади отримають право управління земельними ресурсами в межах об’єднаних територіальних громад, са­мостійно визначати можли­вості забудови в межах об’єд­наних територій громад, пра­во надання дозвільних доку­мен­тів, прийняття в експлуа­та­цію будинків та інших об’єктів, запровадження прозорих і одна­кових для усіх процедур. В об’єд­наній територіальній гро­маді може бути створена муні­ципальна міліція, що викону­ва­тиме фун­кції охорони право­порядку та буде утримуватися за кошти тери­торіальної гро­мади. Громада визна­чати­ме потреби і можливості роз­витку місцевої інфраструк­ту­ри, надання послуг ЖКГ, утри­мання вулиць і доріг, освіт­лення і благоустрій, органі­за­цію паса­жирських перевезень та інше.

Із додаткових надходжень бюджет громади матиме 60% податку з доходів з фізичних осіб, 25% екологічного податку, 5% акцизного податку, 100% по­датку на майно; зі зборів до бюд­­жету громади буде йти 100% державного мита, 100% плати за надання адмі­ністра­тив­них послуг. Тож, як бачимо, но­востворена громада сама бу­де зацікавлена в тому, щоб до її бюджету надходило якнай­більше податків. Стосовно ви­датків, то на плечі громад ля­же утримання середньої шкіль­ної та позашкільної освіти (на освітянську галузь буде дава­тись державна субвенція), дош­кільна освіта, первинна медич­на допомога (місцевий бюджет), лікарня (державна суб­вен­ція), громадська безпека та муніци­пальна міліція, утримання ЖКГ, місцева інфраструктура (доро­ги, водопостачання і во­­до­від­ведення, освітлення ву­лиць), ор­ганізація пасажир­сь­ких пе­ре­везень, пожежна охо­рона, ут­римання та органі­зація роботи об’єктів соціально-куль­турного приз­начення (Будинків культу­ри, клу­бів, бібліотек, ста­діонів, спортивних майдан­чи­ків), стра­тегічне та ге­не­ральне пла­ну­вання розвитку терито­рій, їхній благоустрій. Певні обов’язки ма­тимуть старости, які предс­тав­лятимуть інтере­си жи­телів сіл.

Для початку процедури об’єд­нання громад селищна рада по­вин­на ініціювати проведення зборів чи сесій та прийняття відповідних рішень. Такі ж рі­шен­ня мають прийняти і на сесіях чи зборах інші сільські ради, які мають бажання об’єднатися. Загалом процедура об’єднання громади Шацька має бути за­вершена до вересня, тож се­лищній раді для цього потрібно буде провести ще декілька по­зачергових сесій для прийнят­тя відповідних рішень.

Депутатами було по­год­жено питання про початок проце­дури об’є­д­нання територіальної гро­мади з Прип’ятською та Са­мій­ли­чівською сільськими рада­ми. Надалі планується ство­ри­ти спі­льну робочу групу із пред­став­ників депутатських кор­пу­сів цих те­риторіальних громад, які будуть працювати над ст­воренням єдиної територі­а­ль­ної громади.

Віта ШЕПЕЛЯ.