Головна Наради, сесії Про розпаювання земель та оповіщення призовників – на оперативній нараді

Про розпаювання земель та оповіщення призовників – на оперативній нараді

4877

24 липня відбулася чергова оперативна нарада під голо­вуванням голови Шацької РДА Василя Голядинця, за участю пер­шого заступника голови Шацької РДА Віктора Плейтуха, голови Шацької районної ради Сергія Карпука, селищного і сі­ль­ських голів, керівників район­них установ і організацій.

Про стан розпаювання сіль­ськогосподарських земель ко­лиш­ніх КСП інформував голов­ний спеціаліст Держгеока­даст­ру в Шацькому районі Микола Гри­цюк. В районі станом на ли­пень 2017 року розпайовано 8 гос­подарств, тобто всі, крім КСП у с. Світязь, загальною пло­­щею 9 774 га. Всього на зе­ме­льну частку-пай претен­дую­ть 4 967 громадян, з них отри­мали сертифікати на право влас­ності на земельну частку пай 4 956 громадян, що становить 99,7% від загальної кількості. Видано 3 040 державних актів та речових прав на земельні ді­лянки-паї загальної площі 5 782 га. Повністю завершено паю­вання та видачу державних ак­тів на території Грабівської та Са­мійличівської сільських рад, на стадії завершення  – на тери­торії Пульмівської сільради. На теренах Шацької селищної та Рос­танської сільської рад дер­жавні акти отримали 30-35% від загальної кількості пайовиків. По району 705 сертифікатів уза­галі не задіяні в роботі. Причин цього є дві: неоформлена спад­щина (350 сертифікатів) та не­бажання виготовляти державні акти на право власності, однак ці люди від сертифікатів не від­мовляються. Окрім того, серед причин, чому не оформляють дер­­­жавні акти – висока вар­тість реєстрації державних ак­тів та речового права.

В районі укладено 169 дого­ворів оренди землі на загальну площу 514 га, в тому числі на зем­лях невитребуваних час­ток-паїв на площі 362 га. Найк­ра­щий стан з оформлення дого­ворів на оренду земель невит­ре­буваних часток-паїв на тери­торії Самійличівської та При­п’ят­ської сільських рад. Укла­дено 159 договорів оренди з влас­никами часток-паїв.

Василь Голядинець поціка­вився, скільки коштуватиме оформлення документації та ви­дача державних актів. На це Микола Степанович повідомив: на 3-4 земельні ділянки тех­нічна документація коштува­тиме приблизно 1 тис. грн., а реєстрація однієї земельної ді­лянки коштуватиме 300 гри­вень. Але якщо право влас­ності оформляти за спадщи­ною, то така процедура обійдеться лю­дям значно дорожче через дороговартісні послуги нота­ріуса. Дехто не бажає оформ­ляти документацію через вт­рату права на соціальну допо­могу. Але інвестори пропо­нують інші варіанти оформ­лення документації: за рахунок сплати за оренду землі в па­йовиків.

Відділенням Держгео­кадас­тру інформація по невитре­бу­ваних паях по територіях сіль­сь­ких рад надається інвесто­рам, які виявляють бажання займатися сільськогос­по­дар­сь­кою діяльністю. Якщо землі, які не обробляються, не нада­вати в оренду, за короткий час вони залісняться або втратять родючість. Стосовно земель па­йового фонду в с. Ростань, на яких запроектована дорога до прикордонного пункту про­пуску, то Микола Грицюк по­ві­до­мив, що люди мають право виготовляти документацію на паї, а якщо виникне потреба – держава має право викупити в людей частину землі для гро­мадських потреб.

В свою чергу Віктор Плейтух на­голосив: сільські голови маю­ть подати інформацію про стан паювання на території сільсь­ких рад, де і ким розробляються документи, на якій стадії процес по кожному пайовикові, бо саме вони відповідальні за цю ділянку роботи.

Про хід оповіщення призов­ни­ків та військовозобов’язаних в районі інформував підпол­ков­ник Василь Матвійчук, військо­вий комісар Шацького райвій­ськ­комісаріату. Відповідно до наказу Президента України, роз­порядження голови Шацької РДА, наказом військового комі­сара «Про проведення призову на строкову військову службу по спецпризову до лав Націо­на­льної Гвардії України» було на­діслано розпорядження по сільських радах. Станом на сьо­годнішній день повістки вру­чено 3 призовникам. Але двоє з них принесли документи про нав­чання і мають право на відстрочку, третьому зроблено опе­рацію, і на даний час він пе­ребуває на лікуванні в Любомлі. Причиною того, що в Шацькому районі дуже низький відсоток оповіщення призовників, є те, що місцевими органами самов­ря­дування не приділяється на­лежна уваги на виконання роз­по­ряджень військового комі­сара. «В сільради було надіс­лано по 4 розпорядження (роз­по­рядження по оперативному резерву, територіальній обо­роні, по призову), і жодне з них не було виконано. Мені здає­ться, що там навіть не читали ці розпорядження. На сьогодні ми не можемо знайти навіть двох призовників. Якби з кожної сільради було хоча б по одному призовнику, планове завдання ми б виконали», – зазначив вій­ськовий комісар. Чи не найбіль­ший резерв призовників мають такі населені пункти, як Шацьк, Світязь і Пульмо.

Руслан Кушнір, Пульмівсь­кий сільський голова, повідо­мив, що повістки буде вручати тільки разом із представником військкомату та поліції. Окрім того, зараз молодь практично не­можливо застати вдома, і єди­ним виходом є складання актів пояснення батьків. На да­ний час, за інформацією Василя Матвійчука, приблизно 50 про­токолів військкоматом відп­рав­лено на виконавчу службу. По Світязькій сільській раді за проведену роботу з опові­щення розповів сільський го­лова Микола Цвид: розпоряд­ження отримали, працівник сі­ль­ської ради вручила повістку одному жителю, цього тижня сільський голова обіцяв сам прої­­хатися по населених пунк­тах з повістками.

Про стан готовності навча­льних закладів району до но­вого навчального року інфор­му­­вала Людмила Єрофєєва, на­чальник відділу освіти, мо­лоді та спорту. «На зустрічі з директорами ми озвучили пе­ре­­лік робіт, які мають бути ви­ко­нані до 1 вересня. На жаль, кош­тів для проведення ремонт­них робіт у відділу освіти не­має, тож знову основна ноша лягла на плечі батьків і керів­ників навчальних закладів. Прак­­тично усі класи від­ремон­товані, залишились коридори», – сказала Людмила Степанівна. Окрім того, Світязька та Під­ма­новська школи стали перемож­цями конкурсу місцевих ініціа­тив, і на реалізацію своїх проек­тів отримають по 90 тис. грн. (Світязь – на заміну сис­теми опа­лення, Підманове – на ре­монт фасаду школи). Сто­совно встановлення у школі с. Піща внут­рішніх туалетів, то ко­мі­сією районної ради винесено однозначний вердикт: з усіма ро­ботами та проектами їх бу­дів­ництво потягне у 500 тис. грн. Тому кошти було вирішено спря­мувати на встановлення сан­­вузлів у школу с. Пулемець.

Валерій Андросюк, заступ­ник начальника управління від­ділу з питань соціально-трудо­вих відносин та сімейної полі­тики, інформував про стан вип­­лати державних соціальних допомог та житлових субсидій на­селенню. Згідно із законом України «Про державну соціа­льну допомогу малозабезпе­ченим сім’ям», «Порядку приз­начення та виплати державної соціальної допомоги малоза­без­печеним сім’ям» станом на 1 липня за допомогою звер­ну­лося 487 сімей, нараховано та вип­лачено 7 млн. 482 тис. грн., в тому числі 30 тис. грн. ста­нов­лять поштові витрати. Від­по­відно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» за допомогою зверну­лось та призначено 213 особам. На призначення субсидій жите­лями району подано 1 547 заяв, найбільша кількість – від жи­телів Шацька, сіл Світязь, Рос­тань та Піща.

Наостанок Василь Голяди­нець підняв питання торгівлі про­­дуктами на узбіччях доріг. «Це питання треба взяти на конт­­­роль, а то в нас хто де  хоче – там і торгує. І ніхто не зва­­­­­жає на те, чи можна про­дуктами торгувати біля доріг, де за добу проїжджає декілька тисяч автомобілів».

Віта ШЕПЕЛЯ