Головна Наради, сесії Проблеми літнього сезону відпочинку ніколи не втрачають актуальності

Проблеми літнього сезону відпочинку ніколи не втрачають актуальності

2944

8 травня в актовому залі Шацького лісового коледжу від­­булася розширена районна нарада з власниками баз від­починку щодо підготовки до літнього оздоровчого сезону 2015 року. Участь у нараді взяли Ігор Корольчук, голова Ша­цької райдержадміністрації, Сергій Віннічук, голова Ша­цької районної ради, керівники контролюючих та пра­воо­хоронних органів. Оскільки цьогорічний сезон для ша­чан обіцяє бути особливо насиченим, підготовка до нього має бути більш ретельною, ніж у минулі роки.

Про підготовку КП «Будинкоуправління» до літнього сезону роз­повів його начальник Іван Ко­валь. Так, найбільшою відпочин­ковою зоною району є урочище Гряда, вона займає площу 28 га, з них на 14,8 га знаходяться 57 баз відпочинку. Найбільш проб­лемною та невпорядкованою з усіх баз є бази кооперативу «Ду­бок», де вже давно потрібно на­вести порядок. У минулому се­зоні на Гряді функціонувало 47 баз відпочинку, деякі із решти за останні роки навіть не відк­ри­ва­лися, оскільки не підключені до каналізування. Є бази в стані реконструкції та будівництва. В цьому році великих змін по Гряді не відбулося, окрім демон­ту­вання будинків та частково пар­кану так званого шацького Межи­гір’я, що створить влітку великі незручності для сусідніх баз. Сто­совно безпеки відпочинку, то комунальним підприємством традиційно уже ремонтується та перевіряється інвентар ряту­вальних постів, рятувальники про­ходять щорічне навчання, обстежуються пляжі та дно озера. Розповів Іван Федорович і про надання комунальних послуг базам відпочинку (вивезення сміття, каналізування та водовідведення),  благоустрій території. Крім того, «Будинкоуправління» сприяє за­ходам природоохоронного законодавства та правопорядку. В пе­ріод відпочинкового сезону також діє пункт надання медичної до­помоги. Єдине, що викликає занепокоєння стосовно безпеки людей – функціонування надувних водних гірок, де люди отримують важкі травми. Ще одна проблема, у вирішенні якої Іван Коваль попросив допомоги керівника міліції – охорона громадського порядку (в цьому раніше допомагали працівники «Беркуту»).

Стосовно розміщення торгових точок, то селищною радою прий­нято рішення про виділення спеціальних місць для їх розміщення, аби належно впорядкувати територію. Основна проблема в цьому – те, що власники тимчасових торгових точок не сплачують за ви­в­е­зення сміття. Не оминув увагою і таку проблему, як пар­ку­вання автотранспорту (автостоянка себе не виправдала, тож про­позиція Івана Федоровича – зробити в’їзд вільним, але на проїзній дорозі Гряди поставити відповідні знаки про заборону паркування на одній зі сторін дороги, просити власників баз облаштувати на те­риторіях баз спеціальні місця для паркування автомобілів відпо­чивальників). Поки що такий варіант буде найбільш оптимальним.

Для того, аби належно виконувати свої роботи із благоустрою на території відпочинкового урочища, Іван Коваль попросив влас­ників баз вчасно сплачувати за усі комунальні послуги, що надає підп­риємство. Завдяки цьому воно зможе хоч більш-менш нор­ма­льно функціонувати та сплачувати необхідні податки, розраховува­тися за електроенергію, виплачувати вчасно заробітну плату пра­ців­никам (за минулий рік загалом заборгованість баз перед ко­мунальниками становить 200 тис. грн.). Іван Коваль пропонує відк­лючати найбільших боржників від каналізування, аби таким чином хоч якось покращити ситуацію. Якщо ж власники баз готові вкла­дати більше коштів у загальний благоустрій території (впоряд­кування та облаштування пляжів, ремонт дороги та інше), потрібно ст­ворити статутний фонд баз, а «Будинкоуправління» обіцяє вчасно виконувати усі необхідні роботи.

Обговорювалося й питання створення громадського пляжу, де б відпочивали не лише місцеві жителі, а й ті, хто зупиняється у наметовому містечку. Ідеальним місцем для такого пляжу могло б бути місце біля ур. Тополина. Цікавилися власники баз відпочинку тим, чи будуть на пляжах ставитись туалети (будуть це біотуалети чи стаціонарні – не має значення). Питання можливості їхнього розміщення Іван Коваль обіцяв розглянути спільно з місцевою владою. Про те, що питання еко­логії ша­цьких озер у літній період пос­тає чи не найгост­ріше, пого­дився й Ігор Король­чук. І про ви­рішення проблем, через які най­більше забрудню­ю­ться озера – сміття та розта­шування на пля­жах санітарних блоків – пот­рібно подбати най­перше.

Про охорону громадського по­рядку під час літнього сезону відпочинку інформував Анато­лій Оксентюк, начальник Шаць­кого РВ УМВС. За його словами, із початком літнього сезону в ра­йоні різко зростає рівень зло­чинності та правопорядку. Влас­них сил райвідділу недостатньо для забезпечення охорони пра­вопорядку, тож планується в денну пору залучити до охорони курсантів, а також до 8 спів­ро­бітників спеціального підрозділу міліції УМВС області, для за­без­пе­чення безпеки дорожнього ружу – 2 екіпажі УДАІ. Для попередження крадіжок майна на базах та тор­гових об’єктах рекомендується встановити відеонагляд, роз­пов­сюдити листівки із застере­жен­нями, на вікнах торгових точок вс­тановити грати.

Проаналізувала надходження різноманітних податків від влас­ників баз відпочинку Світлана Сулік, начальник Шацького відді­лення Ковельської ОДПІ. За минулий рік юридичними та фізичними особами – підприємцями заплачено 72,6 тис. грн. туристичного збору. Така сума, за словами податківця району, є незначною як для такого району, тож у цьому питанні ще потрібно чимало поп­ра­цювати (сплата таких податків як ПДФО у місцевий бюджет, по­силити контроль над сплатою туристичного збору (становить 1% від вартості надання послуг) як з фізичних, так і з юридичних осіб).

До виступів запрошувалися Микола Гуняга, головний санітар­ний лікар Держепідемслужби Любомльського і Шацького районів (ін­формував про стан інфекційної захворюваності в районі, наголо­сив на дотриманні основних санітарно-епідеміологічних вимог при функціонуванні баз); Андрій Цвид, головний спеціаліст Шацького РС УДСНС (інформуючи про запобігання надзвичайних ситуацій на те­риторії району в літній період, наголосив на удосконаленні влас­никами баз протипожежних заходів, зокрема, обладнання баз сис­те­мою автоматичного пожежогасіння); Ольга Романська, на­ча­ль­ник відділу містобудування та архітектури Шацької РДА, яка акцен­ту­вала увагу на основних моментах містобудівного законо­да­вства стосовно розміщення малих архітектурних форм та тимча­со­вих споруд для провадження підприємницької діяльності; Воло­димир Саць, державний інспектор охорони навколишнього при­род­ного середовища у Волинській області (інформував про дотри­мання вимог природоохоронного законодавства щодо недопу­щення забруднення навколишнього природного середовища та ор­га­нізація роботи даних закладів та об’єктів у правовому режимі).

Віта Шепеля.