Головна Наради, сесії На сесії селищної ради – про діяльність комунальників та конфлікт із Шацьким...

На сесії селищної ради – про діяльність комунальників та конфлікт із Шацьким споживчим товариством

2786

7 травня під головуванням Ми­коли Боярчука, в.о. Ша­ць­кого селищного голови, з учас­тю Ігоря Корольчука, голови Шацької РДА, та Сергія Віннічука, голови Шацької районної ради, відбу­лося чергове засідання сесії се­лищної ради. Передусім депу­тати та присутні заслухали звіт про роботу Шацького КП «Бу­дин­коуправління» від началь­ника підприємства Івана Ко­валя. Зі слів Івана Федоровича, в повному обсязі виконуються ро­боти по благоустрою: пра­ців­­ники КП обрізали дерева, приб­рали селище до Вели­кодня, вивезли сміття, ліквідували сти­хійні сміттєзвалища, перек­рили сцену в сквері. Нині вже пра­цюють сезонні працівники, які прибирають дороги та впо­рядковують клумби. В планах підп­­риємства – облагород­ження селищного скверу, вста­нов­­лення лавочок, впорядку­вання дитячого майданчика (бі­ля храму Різдва Богородиці).

За останні роки автопарк підп­риємства поповнився де­кількома одиницями транс­порту. Снігоприбиральний не до­велося застосовувати ни­ніш­ньої зими, бо снігу майже не було. Натомість стабільно пра­цювали сміттєвоз та асеніза­тор. Утім, працювали зі збит­ками через різке підвищення цін на пальне і надто довгу проце­дуру затвердження нових тари­фів. Ще однією збитковою ді­лян­кою Іван Федорович назвав діяльність каналізаційних очис­них споруд.

Єдиний механізм КОСу пра­­цює завдяки численним мо­то­рам, насосам, повітродув­кам – все це впирається в значні зат­рати електроенер­гії (спла­чуємо 7 тис. грн. у мі­сяць). До пос­тійних видатків до­даються кошти на зарп­лату 5-м праців­никам, на ре­монт механізмів, що виходять з ладу, і придбання нових (для прик­ладу, повіт­ро­дувка доне­давна вартувала 10 тис. грн., а після подорожчання стала по­над 38 тис. грн.). До того ж ціна на електроенергію знову росте. Наші очисні спо­руди роз­раховані на 400 м3 не­чистот на добу, натомість має­мо лише 50 м3. За минулий рік збитки по каналізації склали 116 тис. грн.

Нашому підприємству важ­ливо рік-два протриматися на плаву, поки стабільно не запра­цює нова каналізаційна мережа се­лища. Тому я як керівник роз­р­а­­ховую на розуміння ситуації депутатами і тимчасову ма­те­­ріальну підтримку підп­риємс­тва. Інакше комунальну ст­рук­туру можна вважати прире­ченою, – підсумував ке­рів­ник КП «Будинкоуправління».

Коли дійшла черга до розг­ляду питання про надання доз­волу на розміщення тимчасо­вих споруд на орендованій зе­мельній ділянці (смт Шацьк, біля ресторану «Голубі озера»), між депутатами, головою район­ного споживчого товариства Пет­­ром Склезем, підприємцем Софією Пух розгорілася гостра дискусія, причиною якої є конф­лікт піврічної давності (про ньо­го неодноразово писала наша га­зета). Словесна перепалка сто­рін, які конфліктують, звісно, до компромісу не призвела, як і не дала відповіді на запитання про причину відключення головою райСТ світла в торговому кон­тейнері шацького підприємця, про «законність» плати пані Со­фією коштів споживчому това­риству за оренду… власного ж па­вільйону, про ймовірність пе­редачі Петром Склезем земель­них ділянок в суборенду за зго­ди селищної ради тощо. Депу­тати не проголосували за на­дання дозволу на розміщення тимчасових споруд на орендо­ваній земельній ділянці, нато­мість вирішили дочекатися рі­шення суду в справі про розір­вання договору довгострокової оренди між селищною радою і райСТ, оскільки згадані земельні ділянки не використовуються за призначенням.

Не було згоди між депута­тами під час розгляду питання про затвердження генераль­ного плану с. Гаївка. Зі слів депу­тата Сергія Чумака, генплан є не­досконалим і потребує дооп­ра­цю­вання, оскільки в ньому не враховані всі зауваження об­ран­ців громади. Відповідно до­кументом не визначено кожну земельну ділянку, не вказано її конфігурацію та площу, що в май­бутньому може створити проб­леми при виділенні землі жи­телям с. Гаївка. Попри це, гаїв­чани довго чекали на цей генеральний план і готові до тривалих процедур, що переду­ватимуть реальному виділе­нню ділянок. Врешті-решт об­ранці громади таки затвердили генеральний план позитивним го­лосуванням.

Далі депутати розглянули звернення Волинського облас­ного відділення Українського фонду культури про створення в смт Шацьк краєзнавчого му­зею, оскільки Шацький район єди­ний в області, що не має та­кого закладу. Зі слів депутата Ва­лентини Ханзерук, керів­ництво фонду культури бачить такий музей у приміщенні старої початкової школи (біля Будинку дитячої і юнацької творчості) і про­сить повернути його на ба­ланс селищної ради і передати їм в оренду. Реконструкція, ре­монт і облаштування музею здійс­­нюватиметься за кошти спон­сорів.  Проблема в тому, що приміщення вже списане і на сьогодні мало бути знесене. Вціліло, можна сказати, дивом. Більше того, виявилося, що ця напівжива споруда, за істо­рич­ною довідкою Київського нау­ково-дослідного інституту, пре­дс­тавляє для краю архі­тек­турну цінність.

Як відзначив Ігор Корольчук, у курортній місцевості обов’яз­ково має функціонувати такий музей – своєрідна візитівка краю, його історія. Це цікаво як для туристів, так і для місце­вих, особливо для підростаю­чого  покоління. Ігор Адамович по­ра­див створити спеціальну комісію, аби вивчити питання, зокрема механізм повернення приміщення на баланс селищної ради, а також пообіцяв осо­бисто сприяти його успішному ви­рішенню.

Обранці громади розглянули пропозицію Анатолія Оксен­тюка, начальника Шацького РВ УМВС, про введення штрафів щодо любителів паркувати транс­порт у не відведених для цього місцях.

Весь світ на цьому за­робляє гроші. А чим наш район гірший? Починається курорт­ний сезон, до нас заїде чимало транспорту. Зможемо з допо­мо­гою фото та відео фіксу­вати порушення і залишати на ма­шині повідомлення про шт­раф, – відзначив Анатолій Дорофі­йович.

Депутати на сесії розглян­ули низку земельних питань, ви­ділили одноразову грошову допомогу Шацькій районній організації інвалідів, жителям селищної ради – на лікування та відновлення будинку після пожежі, учасникам АТО – на прид­бання дров.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.