Головна Наради, сесії Що виявили члени комісії районної ради при обстеженні торгових точок

Що виявили члени комісії районної ради при обстеженні торгових точок

2788

З кожним роком в Шацькому районі збільшується кількість підприємців. Особливо це по­міт­но у літній період, коли на­бережна Світязя буквально ки­шить торговими точками з різ­но­манітним крамом: привоз­ни­ми закарпатськими сувені­рами з написами «Світязь», сві­жими продуктами, рибою та пи­вом.

Не менше торгових точок з’яв­­­ляється і в Шацьку, в уро­чи­щі Гряда та селі Мельники.

Усе б нічого, але від дія­ль­ності таких тимчасових торго­вих точок місцеві бюджети отри­мують значно менше коштів, ніж мали б. Причиною цього є нелегальне працевлаштування продавців, відсутність дозвіль­них документів на торгівлю, а також ліцензій та касових апа­ратів для торгівлі підакцизними товарами, в тому числі й пи­вом.

Ще минулого року на сесії Шацької районної ради було створено тимчасову комісію з питань сплати збору податку з до­ходів фізичних осіб на те­риторії району та збільшення бази оподаткування надход­жень до районного бюджету. У цю комісію увійшли як депутати районної ради, так і представ­ники певних структур (управ­ління фінансів РДА, податкової інспекції). Головою комісії було обрано депутата районної ради Наталію Новікову. У тому ж скла­ді комісія продовжила обс­тежувати торгові точки й цього року. Особлива увага членів комісії була прикута, як і ми­нулого року, до урочищ Ляпове, Медик, Іллічівка, Куточок ри­балки, Гряда, с. Світязь.

Коли минулого року діяль­ність комісії була спрямована на надання методичної допо­моги підприємцям, які торгу­вали на території району, то в цьому році діяльність комісії уже буде більш жорсткою. Після оглядів торгових точок, які три­вали протягом останніх тижнів, комісією було запрошено на засідання тих підприємців, у яких були виявлені певні пору­шення в підприємницькій діяль­ності. Всього, як повідомляють у Шацькій районній раді, було оформлено 67 карток обсте­жень. До чотирьох торгових то­чок, які знаходяться в ур. Гря­да та с. Світязь, членам комісії довелось навіть викликати по­ліцію, представниками якої були складені про­токоли про по­ру­шення правил торгівлі. Бі­льше десятка під­приємців – влас­ників торгових точок та ма­га­зинів – не змогли у той са­мий час надати членам комісії дого­ворів з найманими праців­ни­ка­ми, показати доку­мен­ти на зем­­лю чи провад­жен­ня підп­риє­м­­ницької діяльності. Тому їх зап­росили на засідання комісії з усіма необхідними до­кумен­тами, аби пересвідчи­ти­ся, що підп­риє­мці чесно і про­зоро, від­повідно до законо­дав­ства, про­водять підприєм­ни­ць­ку діяль­ність.

– Прошу зрозуміти нас, членів комісії, районну владу: мета наших обстежень – не покарати і не насилати пере­вірки. Ми хочемо допомогти підприємцям оформити їхню підприємницьку діяльність від­повідно до законодавства. Тоді  до бюд­жетів місцевих рад по­чали б надходити кошти, – звернувся до підприємців го­лова районної ради Сергій Кар­пук. – Не в наших інте­ресах, аби підприємці сплачували ве­ликі суми штрафу (наприклад, за одного неоформленого най­маного працівника доведеться сплатити понад 90 тисяч гри­вень. – Авт.). Маємо поста­ви­ти усіх підприємців в рівні умови.

Відтак, деяким підприємцям на засіданні комісії, яке від­бу­лося 28 липня, були надані реко­мендації, як і де купити касовий апарат, які документи потрібно мати, аби торгувати підакциз­ними товарами.

Але все ж таки справу одно­го підприємця з Луцька, який чомусь, маючи 6 торгових точок по району, де реалізову­валось, окрім інших товарів, ще й пиво, вже четвертий рік пос­піль не бажав узаконювати дія­льність торгових точок, легалі­зо­вувати тимчасових найма­них працівників, було одного­лосно вирішено передати у від­повідні структури: Управління економіки, Державну фіскальну службу, Управління Держпраці.

Віта ШЕПЕЛЯ