Головна Наради, сесії Відбулася поза­чергова сесія Шацької районної ради

Відбулася поза­чергова сесія Шацької районної ради

2892

24 квітня під головуванням Сергія Віннічука, голови Шацької районної ради, відбулася поза­чергова сесія районної ради, в якій взяв участь голова Шаць­кої РДА Ігор Корольчук, депу­тати районної ради та деякі керівники структурних підроз­ділів райдержадміністрації.

Одним із основних питань се­сії стали зміни до рішення ра­йонної ради «Про районний бюджет на 2015 рік», про яке інформував начальник управ­ління фінансів райдерж­адмі­ністрації Олександр Бебко. Так, передбачено субвенції сільсь­ким радам в сумі 393 тис. 535 грн., в тому числі 327 тис. грн. на дитячі садки (Світязькому, Пульмівському, Шацькому), 13 тис. грн. – на сільські клубні уста­нови. Із Світязького бюд­же­ту передано районному бюджету 20 тис. грн. на ремонт ого­рожі у Світязькій школі. Також враховано рішення обласної ради про надання субвенції з обласного бюджету в сумі 40 тис. 600 грн., з яких 32 тис. грн. передбачено на виплату дотації особистим селянським госпо­дар­ствам, в яких утримується 3 і більше корів.

Депутат Микола Шевчук по­цікавився, чи не передбачено у бюджеті кошти на ремонт до­ріг у селищі після каналізу­ван­ня, а також по селах. На це питання дав відповідь депутат Сергій Пархонюк, зазначивши, що днями прийшов останній транш коштів по проекту з кана­лізування, і частина цих коштів буде спрямована на віднов­лення доріг по тих вулицях, які були пошкоджені при каналізу­ванні. Що ж стосується утри­ман­ня доріг по селах, то, як роз­повів Олександр Бебко, багатші сільські ради мають свої кошти на утримання доріг, на інші сіль­ські ради поки що нічого не пе­ред­бачається.

Питання про добудову ЗОШ І-ІІІ ст. смт Шацьк порушив де­путат Володимир Бондаренко. Сергій Віннічук повідомив, що це питання обговорювалося і в області. Рішення – був направ­лений лист у Фонд регіонального розвитку, і якщо все вирішить­ся позитивно – то у вересні ра­йон отримає 15 млн. грн. на за­вер­шення добудови навчаль­ного закладу. Тільки тоді змо­жуть розпочатися роботи, які плануються завершити до 1 січ­ня 2016 року. Але чи надій­ду­ть кошти у район і наскільки швидко – залежатиме уже не від районного керівництва.

Начальник відділу містобу­дування та архітектури рай­держ­адміністрації Ольга Романська доповіла про окремі питання розроблення Схеми планування частини території Шацького району в адміністративних ме­жах Шацької селищної ради, аби врегулювати земельні відноси­ни певних територій бі­ля меж селища.

Крім того, депутати були одно­с­тайними при прийнятті двох звернень: одне – до Пре­зи­ден­та України, голови Вер­ховної Ради України, Кабінету Міністрів, голови Волинської ОДА сто­совно відкриття між­на­­родного автопереходу «Ада­м­чуки-Збе­реже», в якому вис­ловили про­хання у сприянні будів­ництва даного автопе­рехо­ду на укра­їнсько-польському держав­ному кордоні; друге зве­р­нення – до Державної прикор­донної служ­би про передачу пришкільного інтернату в с. Сві­тязь на ба­ланс Світязької сіль­ської ради для дитсадка.

Віта ШЕПЕЛЯ.