В Шацьку обговорили створення потужної об’єднаної громади

4950

У понеділок, 3 липня, команда експертів Офісу реформ Про­екту ПУЛЬС АМУ працювала у Шацьку. Зустрічалися з експер­тами голова Шацької ра­й­держ­адміністрації Василь Голя­динець та голова районної ради Сергій Карпук, Шацький селищний го­лова Сергій Віннічук та праців­ники апарату селищної ра­ди, го­лови сільських рад району.

Як зазначив Валентин Мали­новський, експерт Офісу ре­форм, спеціалісти подають лише чіткі розрахунки, аби люди могли бачити перспективи об’єднання громад. У першому етапі рефор­ми місцевого самоврядування громади, в більшості, вже визна­чилися, з ким та коли вони хо­чуть об’єднуватися. На Волині є громади, які почали бюджетний рік ще у 2016 році, залучивши до місцевих бюджетів чималі суми на розвиток інфраструктури. Є громади, які почали повноцінно функціонувати як об’єднані з 1 січня 2017 року, в тому числі й Ша­цька. Є громади, в яких від­булися чи відбудуться вибори в цьому році. Для них прямі бю­джетні відносини розпочнуться з 1 січня 2018 року. Загалом Во­линь до кінця цього року матиме приблизно 30 об’єднаних тери­то­ріальних громад. Сільські ра­ди, які не виявлять бажання об’є­днуватися в цьому році, зали­ша­ться зі старою системою гос­подарювання.

На території Шацького району створено одну об’єднану гро­ма­ду, але не в тому форматі, в яко­му було визначено у початко­вому перспективному плані. 21 червня цього року Кабміном зат­верджено новий перспективний план, відповідно до якого на те­риторії району передбачено дві об’єднані громади: Шацьку (Са­мійличівська, Прип’ятська, Рос­та­нська, Піщанська та Пуле­ме­ць­ка сільські ради) та Світязьку (Грабівська, Пульмівська та Сві­тязька сільські ради). Але цей перспективний план також буде змінюватися, оскільки зараз ке­рівниками району та селищною радою напрацьовується новий формат об’єднання: окрім того, що жителі Пульмівської та Гра­бівської сільрад уже більше тя­жіють до об’єднання з Шацьком, а не Світязем, проводяться пе­ремовини приєднати до Шаць­кої селищної ради Згоранську сільську раду Любомльського району та прилеглої до Шаць­ко­го Любохинську сільраду (Ста­ровижівський район). Мета та­кого об’єднання – сконцентру­вати в одній громаді території, в яких є велика перспектива роз­витку туризму, вирішувати спільні проблеми з каналізу­ван­ням, благоустроєм територій та зеленим туризмом.

На це Микола Цвид, Світя­зь­кий сільський голова, відпо­вів, що депутатами сільської ради проводилося опитування серед жителів сіл, і лише се­ме­ро з 1 300 опитаних висло­ви­ли бажання приєднатися до Шаць­ка. Але така громада, за сло­ва­ми Валентина Малинов­ського, не буде затверджена перспек­тивним планом, бо її форму­вання не відповідає ні методиці формування громад, ні здоро­вому глузду: «Недоречно буду­вати ЦНАПи через кожні 5 кі­лометрів, таким чином ми поро­ди­мо цілу армію чиновників. Опти­мальна кількість населен­ня в громаді має бути 16 тисяч, а не тисяча жителів».

Для того, аби приєднатися до Шацької об’єднаної громади, як розповів Валентин Малинов­ський, сільським радам уже не потрібно проходити довготри­валий процес обговорень, рі­шень, затверджень на рівні Ка­бміну. Достатньо провес­ти обговорення, прий­ня­ти рішення на сесії сільської ради та на­правити його в об’єднану громаду. Далі у сі­льській раді мають відбутися довибори де­путатів у селищну раду, а сільський голова авто­ма­тич­но стає виконувачем обо­в’язків старости.

Після об’єднання громад ста­р­­туватиме процес укруп­нення ра­йонів. Як зазначив експерт, він більш схильний до того, аби на Волині утворилося 4-5 ра­йо­нів (прототипом майбутніх райо­нів мають стати госпітальні ок­ру­ги). Але обласною державною адміністрацією подано пропози­цію на три госпітальні округи, з чим Валентин Малиновський не по­годжується.

Василь Гром, консультант з бюджетних питань, розповів про те, які кошти можуть терито­ріа­льні громади отримати після об’є­д­­нання і на розвиток чого вони можуть бути спрямовані. Нап­риклад, Шацька ОТГ в цьому році отримала 3 млн. 188 тис. грн. базової дотації. І чим більша територія громади, тим більшу дотацію вона отримає. Але, на дум­ку Василя Андрійовича, об’єд­наній громаді потрібно да­вати не дотацію, а механізм збо­ру подат­ків та важелі управ­ління.

Те, що об’єднуватися треба, пе­реконаний Сергій Віннічук. Як аргумент він наводить те, у скі­ль­кох проектах різних напрямків це дало можливість взяти учас­ть, наскільки збільшилось фінан­сування потреб сільських рад, котрі приєдналися (хоч, звісно, усіх проблем одним махом не ви­рішиш).

Про те, що процес об’єднання громад потребує удоскона­лення, переконаний Сергій Кар­пук. Та на даному етапі сільсь­ким радам буде краще функціо­ну­вати в об’єднаній громаді, ніж виживати самотужки. Держава дає повноваження в зборі пев­них податків, але не дає меха­нізму їх збору.

– Зараз у Згоранській сіль­сь­кій раді іде активне обгово­рення нашої пропозиції приєд­натися до Шацької громади. У нас спільні проблеми в роз­витку туризму, але в Шацька вже є деякі напрацювання щодо їх вирішення. Якщо після ре­зу­льтатів бальнеологічного дос­лідження регіону буде прис­воєно статус курорту держав­ного значення, це дасть значні переваги у відборі проектів та їх фінансуванні. Але на це пот­рібен час. Наприклад, якщо вдас­ться реалізувати великий інфраструктурний проект з каналізування населених пунк­тів навколо озера Світязь, це дасть великий поштовх роз­витку туризму в районі. Саме відсутність каналізування було основною причиною відмови бізнесу будувати бази відпоч­инку. Тож прошу жителів Сві­тя­зької сільської ради прий­няти в плані об’єднання вива­жене рішення, бо лише вони будуть ізольовані від цього про­цесу, – сказав Василь Голяди­нець.

Але для реалізації усіх задумів потрібні фахівці. Саме про кадровий потенціал в апа­раті громади наголосив Анато­лій Банера, координатор прог­рами ПУЛЬС. Щоб подавати проекти, потрібно мати в штаті гро­мади спеціаліста, який би якісно ці проекти готував. Це зро­била Шацька об’єднана гро­мада, залучивши до роботи одного з найкращих фахівців об­ласті по проектах.

І тут в процесі об’єднання гро­мад жителям сільських рад та їхнім керівникам потрібно прий­няти виважені рішення, коли, як наголосив Валентин Ма­ли­новський, йдеться про ство­рення потужної територіа­льної громади в межах північно-західної озерно-лісової частини Волині, що має величезний рек­реаційний потенціал та вигідне географічне положення.

Віта ШЕПЕЛЯ