Головна Наради, сесії В центрі уваги засідань комісій Шацької районної ради – опорні школи

В центрі уваги засідань комісій Шацької районної ради – опорні школи

2981

Паралельно із децентра­ліза­цій­ними процесами в Україні про­водять й ряд інших реформ, серед яких – в освіті. Одним з її етапів є створення опорних шкіл. І коли в Шацькій селищній ра­ді на одній з останніх сесій швид­ко визначилися, яку школу роби­ти опорною, –  НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гім­назія смт Шацьк», то у ра­йо­ні з цим виникають неабиякі дис­кусії.

Питання створення опорних шкіл в районі протягом минулого тижня двічі розглядалося на комісіях в Шацькій районній раді. До складу профільної комісії увійшло дев’ятеро представ­ни­ків з числа депутатів райради, відділу освіти, райдержадмі­ні­страції. Вони й намагалися з’я­су­вати усі аспекти цього питан­ня, аби на сесії районної ради остаточно прийняти рішення, яку школу робити опорною. На­га­даю, що на статус опорної школи в районі претендує дві: Сві­тязька та Пульмівська.

На думку голови Шацької ра­йонної ради Сергія Карпука, у районі можна було б створити дві опорні школи, а не одну, якщо їх створення вписується в нор­ми формування опорних шкіл. Та на які нормативні документи треба спиратися депутатам, осві­­тянам та керівникам райо­ну для визначення опорної шко­ли? Чи є якісь певні критерії при їх визначенні, – намагалися з’ясу­вати на першому засіданні комісії.

Так, у Пульмівській школі цьогоріч навчається 174 учні, а загалом навчальний заклад розрахований на 600 місць. І навіть якщо з сусідніх сіл будуть довозитись учні, то у школі не набереться потрібних трьохсот. «Та чи потрібно 300 учнів у опор­ній школі та в яких норма­тивно-правових документах це прописано – треба ще з’я­сува­ти. Моя думка – якщо це мож­ливо, то треба опорні шко­ли ро­бити з цих двох навча­ль­них закладів», – зазначив Сер­гій Карпук.

На тому, що при створенні опорних шкіл важливо враху­вати й фінансову сторону, аби вже з нового року у бюджеті були передбачені кошти на їх функціонування, вказав нача­льник управління фінансів РДА Олександр Бебко: «Немає значення, коли будуть кошти – з нового року чи з початком но­вого навчального. Нам пот­рібно вже запустити процес ство­рен­ня опорної школи, оскі­льки матимемо величезну па­пе­ро­ву тяганину з поперед­женням працівників про зміну умов праці, реєстрацією то­що. Окрім того, в цьому році змі­нилася формула розрахунку освітньої субвенції: коли ра­ніше йшло в розрахунку на одного учня, то тепер – з роз­рахунку на педагогічні ставки».

Підтримала фі­нан­систа Оль­га Са­харук, керуюча сп­ра­вами Шацької ра­йонної ради: «Нам спі­льно пот­рібно ви­робити алго­ритм дій, які рі­шення і за чим прий­мати, ко­му займа­тися ство­ренням ста­туту та до якого терміну, аби вк­лас­тися у визначені тер­міни».

Через декілька днів комісія знову зібралася, аби прийняти остаточний ва­ріант рішення та по­дати пропо­зиції депутатам Ша­цької район­ної ради на зат­вердження.

Як повідомила Людмила Єро­фєєва, начальник відділу ос­віти, молоді та спорту Шацької РДА, останній нормативний до­кумент, що визначає норми ст­ворення опорних шкіл, є пос­та­нова уряду від 19 квітня 2017 року №279 про внесення змін до «Положення про освітній ок­руг». В ній зазначено статус опор­ної школи та умови її ство­рення, серед яких обов’язкові – наявність декількох філій, ор­ганізоване підвезення учнів не менше ніж з 3-х сіл чи селищ, в яких ліквідовано загаль­ноос­вітні навчальні заклади або при­­зупинено діяльність та здійс­нює­ться довіз до опорного зак­ладу.

– Коли раніше була умова наяв­­ності в опорній школі не менше 300 дітей без ураху­вання дітей у філіях, то тепер – не менше 200 учнів без ура­хування учнів філій. Ми можемо утворити філії без пониження сту­пеня чи припинення їх діяль­ності, оскільки в цьому немає потреб для шкіл-філій Світязької школи, до яких пропонуюється включити школи сіл Голядин, Смоляри-Світязькі, Грабове та Під­манове. У кожній паралелі вище 4 класу в опорній школі мають бути сформовані не мен­ше 2-х класів, наявність допро­фільного та профільного нав­чання. Таке організувати у Пу­ль­мівській школі неможливо, – повідомила керівник районних освітян.

Вона також зазначила, що рішення про пониження сту­пеня школи чи припинення дія­ль­ності можуть прийматися лише за умов наявності шкіль­ного автобуса та дороги з асфа­льтованим покриттям.

Тож поки що, зважаючи на нормативні документи, що виз­начають створення опорної шко­ли, комісія одностайно прий­няла рішення рекомендувати на сесії районної ради створити в районі одну опорну школу – в селі Сві­тязь. Стосовно опорної школи села Пульмо, то, як заз­начила Людмила Єрофєєва, варто спо­чатку попробувати, як підуть сп­рави зі створенням однієї опорної школи. А якщо будуть зміни в за­конодавстві, норми яких дозво­лятимуть ст­ворити опорну школу в селі Пу­льмо, тоді можна буде думати й над цим. Але поки що керівник освітян не готова до таких рі­шень, адже вони «потяг­нуть» необхідність приймати рі­шення про пониження ступенів в інших шко­лах, зокрема в Ост­рів’ї та Пулемці.

Віта ШЕПЕЛЯ