Головна Наради, сесії Ветерани – активні учасники суспільного життя району

Ветерани – активні учасники суспільного життя району

3135

10 листопада під голову­ван­ням Адама Дударчука, голови ради ветеранів Шацького ра­йону, та з участю Сергія Сидо­рука, першого заступника го­лови Шацької РДА, відбулося засідання президії районної ради ветеранів. На офіційне зібрання прибули представ­ни­ки ветеранських організацій сфер освіти, культури, охорони здоров’я, державної служби, правоохоронних органів, воїнів АТО, афганців тощо. Розподіл обов’язків між членами ради, розгляд критичних зауважень, перспективний план роботи на І півріччя, передплата газети «Ве­теран України» – такий вигляд мав порядок денний за­сідання.

Ветерани, маючи за пле­чи­ма багаторічний трудовий до­свід, хочуть бути корисними для громади і брати участь у суспільному житті району. Лю­ди похилого віку стикаються з низкою проблем, які й намага­ються вирішити спільними зу­силлями. Одна з них – зави­щені ціни на місцевому ринку і від­сутність контролю в питанні ціно­утворення. Як відзначив Сергій Сидорук, ціни у Шацьку протягом року – одні з найви­щих в області, хоча сезон від­починку триває два місяці. А реального впливу на цінову по­літику в районі немає. Більше того, на ринку – свої негласні за­кони, які забороняють про­дав­цям встановлювати низькі ціни на товар. Голова вете­ран­ської організації працівників ку­льтури Валентина Ханзерук озву­чила також проблеми ви­со­ких цін на живу рибу, про­да­жу в магазинах продуктів, тер­мін вжитку яких вийшов, та від­сутності цінників на товарах на ринку. Для бідних у нас одні ціни, для багатих і білорусів – зовсім інші. З цим потрібно бо­ротися.

Конкретна пропозиція надій­шла від голови районної вете­ранської організації «Діти війни» Івана Терети – ініціювати прий­нят­тя закону «Про граничну ре­н­табельність», який в кожній цивілізованій країні регулює ці­ни на товари. Відповідно до цього закону поліцейські мо­жуть контролювати підприєм­ців, аби націнка на товар не пе­ревищувала 30% від собівар­тості, а в порушників – забирати ліцензії. Зі слів Івана Петро­вича, всі кандидати в депутати до Вер­ховної Ради, з якими він спіл­кувався, не були зацікав­лені в прийнятті такого закону, то­му слово тепер – за гро­ма­дами.

Досить гостро серед вете­ра­нів стоїть проблема пільго­вого проїзду, оскільки пере­віз­ник Сергій Приймук має конф­лікт із керівництвом управління соціального захисту населення Шацької РДА і відмовляється без­коштовно перевозити не ли­ше людей похилого віку, а й дітей з багатодітних сімей. Як відзначив Сергій Сидорук, рай­держ­адміністрація, посила­ю­чи­сь на численні скарги пред­став­ників пільгових категорій, пра­цює над вирішенням цієї проб­леми і шукає нового перевіз­ника.

Почесний голова ради вете­ранів Костянтин Чесноков озву­чив болюче для старших людей питання доїзду до нового се­лищ­ного кладовища. Для тих, хто не має під рукою транспор­ту і вже не може їздити велоси­педом, дорога до місця, де по­хо­вані рідні, стала недосяжною. Костянтин Петрович запропо­нував спорудити зупинку на ви­могу на узбіччі дороги Шацьк-Мельники, біля повороту на нове селищне кладовище. На часі і дуже важливим є питання будівництва дороги від траси до цвинтаря.

На засіданні порушувалися також питання ремонту доріг, встановлення вуличного осві­т­лення, відновлення місцевого радіомовлення, ремонту обе­ліс­ків, військово-патріотичного виховання школярів та інші. Немало часу було присвячено темі децентралізації й укруп­нен­ня громад. Як відзначив пер­ший заступник голови Ша­ць­кої РДА Сергій Сидорук, нам потрібно зберегти єдину гро­маду  у межах нинішнього Шаць­кого району.

Голова ради ветеранів Адам Дударчук, підсумовуючи робо­ту засідання, наголосив, що про­блемні питання, які потре­бують негайного вирішення, будуть винесені на розгляд Гро­мадської ради, що діє при рай­держадміністрації.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.