Головна Наради, сесії Відсутність медикаментів у ФАПАх, плани з ремонту доріг та патріотичне виховання...

Відсутність медикаментів у ФАПАх, плани з ремонту доріг та патріотичне виховання молоді

4499

29 травня голова РДА Ва­силь Голядинець провів опера­ти­в­ну нараду. В її роботі взяли участь голова районної ради Сергій Карпук, перший заступ­ник голови РДА Віктор Плейтух, селищний і сільські голови, ке­рівники районних установ і орга­нізацій.

Вже стало традицією, що пе­р­шим питанням оперативних на­рад є виконання за­ходів, що пов’язані з призо­вом на війсь­ко­ву службу за контрактом та про стан призову на військову строкову службу до Збройних сил України на території району (інформував військовий комі­сар Василь Матвійчук). Він по­відомив, що 31 травня 2017 ро­ку завершу­ється весняний при­зов на стро­кову військову слу­жбу. Планове завдання для Ша­цького рай­вій­ськкомату на вес­няний призов становило 12 чо­ловік. Станом на 29 травня Ша­цьким РВК відправлено до лав Збройних сил України 8 чоловік та 1 нап­ра­в­лено на альтер­на­тив­ну не­військову службу, що скла­дає 67% планового завдання що­до призову громадян на стро­кову військову службу. На да­ний час згідно із чинним законо­дав­ст­вом оповіщення і достав­ку при­зовників покладено на органи місцевого самовряду­ван­ня. «Бу­ло б тільки бажання са­мих при­зовників», – зауважив Світязь­кий сільський голова Ми­кола Цвид.

Про організацію виконання зав­­дань, визначених актами і до­­ру­ченнями Президента Укра­їни, Ка­бінету Міністрів України, до­ку­ментами вищих органів ви­ко­на­в­чої влади, здійснення кон­т­ро­льної діяльності та стан орга­ні­заційно-кадрової роботи в Ша­ць­кій РДА інформувала Лариса Демакова, керівник апарату РДА. За І квартал цього року в райдержадміністрації заре­єст­ро­вано 576 вхідних документів та 627 вихідних листів. До­по­ві­дач звернула увагу при­сутніх на виконавську дис­цип­ліну в цій роботі. Серед при­чин, коли від­по­відь на дору­чення приходить пізно, є сла­бкий Інтернет у сіль­ських ра­дах. А ще Лариса Пет­рівна ска­зала, що сільські ради не по­відо­м­ляють про дати про­ве­дення се­сій та засідання ви­кон­комів.

В Шацькій райдерж­адміні­страції визначили цього року пе­реможців I туру щорічного Все­українського конкурсу «Кра­щий державний службовець». В номінації «Кращий керівник» перемогла Ольга Назарук, заві­дувач юридичного сектору апа­рату РДА, а в номінації «Кра­щий спеціаліст» – Ірина Грицюк, головний спеціаліст бюджет­ного відділу управління фінан­сів РДА.

Про надання медичних пос­луг, забезпечення медикамен­тами медичних закладів Шаць­кого району у 2017 році та про стан реалізації урядової програ­ми «Доступні ліки» інформу­вали Олеся Дубина, заступник головного лікаря центру пер­винної медико-санітарної допо­моги  Любомльського і Шацько­го районів, та Світлана Крецу, головний лікар Шацької район­ної лікарні. За 4 місяці цього року у Шацькій районній лікарні проліковано 526 хворих, з них у терапевтичному відділенні –359, в педіатричному відділенні – 167. Кошти, виділені на меди­каменти для надання невід­к­лад­ної допомоги в амбулато­ріях та ФАПах Шацького райо­ну, становлять 70 000 грн. Ста­ном на 26 травня використано 54 884 грн., з них 9 064 грн. на наркотичні засоби. З 3 квітня 2017 року лікарі центру ПМСД виконують урядову програму «Доступні ліки», на яку виді­лено 724 000 грн. до кінця 2017 року. Станом на 1 травня ліка­рями Шацького району виписа­но 344 рецепти, повернуто кошти в аптечну мережу на суму 8 876 грн. за 211 рецептів.

Керівництво району занепо­коєне тим, що в роботі ТМО Лю­бомльського і Шацького райо­нів переваги надаються сусід­ньо­му району. Василь Голяди­нець та Сергій Карпук висло­вили незадоволення також ро­ботою згаданого центру щодо за­без­пе­чення ФАПів медика­мен­­та­ми, адже кошти на це зак­ладені в бюджеті. Про це го­во­рять лю­ди під час виїзних при­йомів гро­мадян. А ще Шацький се­лищ­ний голова Сергій Віннічук має претензії з приводу затя­гуван­ня відкриття аптеки в с. Ме­ль­ники, адже селищна рада забез­печила всі умови для її від­­криття на базі місцевого ФАПу.

Про стан готовності місць ма­сового відпочинку людей на водних об’єктах області до по­чат­ку купального сезону роз­по­­відала Наталія Борсук, за­відуюча секто­ру оборонної, мо­білізаційної ро­боти та циві­льного захисту РДА. Визначено та затверджено 12 місць ма­со­вого відпочинку людей на во­д­них об’єктах району і ство­рено 14 сезонних рятувальних пос­тів. Голова РДА поцікавився, чи є такий пост на озері Люцимер. Почувши негативну відповідь, висловив думку в майбут­ньо­му створити його там. Долучи­тися до цього, згідно із чинним зако­нодавством, має і селищна рада.

Про проведення ремонтних робіт автомобільних доріг міс­цевого значення інфор­мували Галина Носуліч, начальник від­ділу регіонального розвитку, еко­логії та залучення інвестицій РДА, та Олександр Бакун, ди­рек­тор філії «Любомльський автодор». 12 квітня цього року рішенням Волинської обласної ради було затверджено перелік об’єктів по будівництву, рекон­струкції, ремонту та утриманню доріг місцевого значення і кому­нальної власності, виконання яких пропонується здійснити у 2017 році за рахунок коштів обласного бюджету на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. Всього планується задіяти 5,6 млн. грн. З них, 2,1 млн. грн. – кошти селищної ради, 900 тис. грн. – районного бюд­жету та 2,6 млн. грн. – обла­сного бюджету. Це капітальні ремонти доріг: Піща-Острів’я-Пульмо (вартість робіт 1,4 млн. грн., з них 700 тис грн. – район­ний бюджет, 700 тис. грн. – обласний); Положево-Плоске-Кро­пивники (ділянка Вілиця-Кропивники). Вартість робіт 1,5 млн. грн., з них 750 тис. грн. – це кошти селищної ради, 200 тис. грн. – районний бюджет, 550 тис. грн. – обласний бюджет); Ша­цьк-Мельники (вартість робіт 1,5 млн. грн., з них 750 тис грн. – бю­д­жет селищної ради, 750 тис. грн. – обласний). Поточний дріб­ний ремонт дороги Шацьк-За­ліс­ся-Грабове-Старовой­то­ве (на ділянці смт Шацьк – с. Сві­тязь). Вартість робіт 1,2 млн. грн., з них 600 тис. грн. кош­т­и се­лищ­ної ра­ди, 600 тис. грн. – облас­ний бюджет).

Людмила Єрофєєва, нача­льник відділу освіти, молоді та спорту РДА, інформувала про стан  роботи з національно-пат­ріотичного виховання у загаль­но­освітніх школах Шацького району. З метою формування у суспільстві шанобливого став­лення до захисників України, утвердження активної громад­ської та патріотичної позиції в навчальних закладах району організовуються і проводяться тематичні уроки, круглі столи, бесіди, виховні години, а також експоновано фотовиставку «Ге­рої серед нас», обличчям якої стали учасники АТО. Учні бе­руть активну участь у Всеукраїн­сь­кій акції «Лист солдату». Віктор Плейтух порадив Людмилі Сте­панівні ого­лосити конкурс серед шкіл району на кращу розма­льо­в­ку автобусної зупинки, як це зро­­били підмановські школярі зі своєю вчителькою Оленою Ге­расимук.

Віктор ГРИЦЮК та

прес-служба Шацької РДА.