Головна Культура Працівники закладів культури змагалися у професійній майстерності та креативності

Працівники закладів культури змагалися у професійній майстерності та креативності

5736

Чого тільки не витворяли пра­цівники бібліотек та клубних уста­нов, які змагалися в Шацьку на районному конкурсі профе­сій­ної майстерності серед твор­чих працівників сільських клу­бних закладів «Мій край – моя земля!». Пісні, поезія, гумори­стичні сценки з життя праців­ників культури, ліричні виступи, демонстрація родинних скарбів – вишитих рушників та укра­їн­ських національних костюмів – дивували глядачів конкурсу, зму­шували насміятися досхо­чу та оцінити уміння конкур­сан­тів бу­ти творчими, винахідли­вими, кре­ативними.

Загалом же у І відбірковому турі конкурсу, який відбувся у Шацькому лісовому коледжі, бра­ли участь директори, заві­ду­вачі, художні керівники та творчі працівники сільських, се­лищних клубних установ ра­йо­ну. Оцінювали конкурсантів жу­рі у складі Оксани Юхимук, начальника відділу культури Ша­цької РДА, Наталії Яльни­ць­кої, методиста Шацької центра­льної районної бібліотеки, Надії Гуж, учасниці фольклорного ко­лективу «Горлиця» Шацького РБК, Валентини Ханзерук, ди­ректора Шацького РБК, Тетяни Божук, завідувача бібліотеки Шацького лісового коледжу.

Десятеро конкурсантів –пра­цівників закладів культури з сіл Затишшя, Прип’ять, Піща, Смоляри-Світязькі, Положево, Пехи, Хрипськ, Самійличі та смт Шацьк – змагалися у п’ятьох твор­чих конкурсних завдан­нях: «Моє се­ло – моя Батьківщина», «Моя професія і виклики сьо­годення», «Село історичне» (тво­р­ча мультимедійна презен­тація), «Обереги нашої пам’яті», «Світ захоплень».

У першому конкурсі учас­ники представляли себе, розпо­відали про діяльність клубного закладу та співпрацю з грома­дою села, селища, збереження нематері­альної культурної спа­д­щини во­линян, популяризація автентич­них зразків українсь­кої народної творчості та роз­криття творчо­го потенціалу су­часних майстрів народного ми­с­тецтва.

У завданні «Моя професія і виклики сьогодення» працівни­ки культури у творчій формі пре­­д­ставляли себе як менед­жера соціокультурної сфери, аргу­мен­тували необхідність клу­бного закладу як осередку соціальної, культурно-дозвіль­ної актив­ності громади, роз­кри­вали вла­с­не бачення розвитку уста­но­ви, вирішення завдань та проб­лем. До речі, в одному з номерів довелось брати уча­сть навіть члену журі – Валентині Ханзе­рук, яка грала роль … са­мої себе.

Знайомили конкурсанти з істо­рією свого села, відомими і маловідомими визначними міс­цями і подіями, цікавими людь­ми, акцентуючи, чому варто по­бувати саме в їхньому селі. А в конкурсі «Обереги нашої па­м’яті» демонстрували автен­тич­ні вбрання своєї родини, ру­шники, килими та інші предмети вжитку, що збереглися. Наоста­нок конкурсантки знайомили глядачів та журі зі світом своїх захоплень, а вони, як вияви­лося, ой які різноманітні!

У підсумку журі визначило двох переможців: Тетяну Чак, директора Будинку культури с. Самійличі, та Ольгу Гайову, завідувача від­ділення культури санаторію «Лі­сова пісня». ІІ місце виборола Тетяна Шульга, завідуюча клубу с. Затишшя, ІІІ місце діс­талося Ніні Вирович, директору Шацького МБК.

Переможці конкурсу, воло­дарі І-ІІ місць, братимуть участь у ІІ турі (регіональному) конкур­су, який відбудеться у вересні-жовтні в районних Будинках ку­льтури, визначених обласним науково-методичним центром культури. Переможці ІІ туру (І-ІІ місць), в свою чергу, візьмуть уча­сть у ІІІ турі конкурсу, який відбудеться у листопаді в при­мі­щенні Волинського академіч­ного обласного театру ляльок.

Вітаємо наших працівників ку­льтури з перемогою та ба­жаємо їм гідно представити район у дру­гому та віримо, що й третьому турах.

Віта ШЕПЕЛЯ.