Головна Наради, сесії Волинь презентуватимуть у Брюсселі

Волинь презентуватимуть у Брюсселі

3342

31 січня у місті Ковель від­бу­лось ІІ засідання засновників Во­линської Мережі Співпраці, представлених заступником голови Шацької рай­­держ­адмі­ністрації Сергієм Пар­хонюком, заступником го­ло­ви Турійської райдержадміністрації Наталією Семенчук, заступ­ни­ком голови Ковельської райдер­жад­міні­с­тра­ції Андрієм Мигу­лею. Нови­ми учасниками об’єд­­нання ста­ли м. Нововолинськ та Любом­льський район. Угода скрі­пи­­лась під­писанням Декларації про спі­в­­пра­цю. Під час засі­дан­ня учас­никами узгоджено співро­біт­ництво задля формування та акти­візації Мережі співпраці в на­ціональному та міжна­род­ному середовищі через поси­лен­ня економічної конкурен­тосп­ро­мож­ності та розвитку міс­цевих громад, а також поси­лен­ня дію­чих в Мережі інституцій та орга­нізацій. Короткостроковим зав­данням учасників є опра­цю­ван­ня трьох документів, зок­ре­ма Стратегії розвитку, Опе­ра­тив­ног­о плану дій та Фінан­со­вого плану.

Дані документи ма­ю­ть від­по­відати стандартам ЄС, адже зу­силля заснов­ників Мережі спря­мовані на от­ри­мання фінан­со­вої підтримки від структурних фондів ЄС. Від оперативності та якості роботи кож­ного району залежатиме подальший роз­виток та резуль­тати. Волинська Мережа Спів­праці має набути но­вої орга­ні­заційно-правової фор­ми та наб­рати потужну іні­ціа­тивну групу. Голова комуна­ль­ного комітету Національної тор­гово-еконо­міч­ної палати у Вар­шаві є Зенон Кічка, який має багатий досвід реалізації проек­тів, співфі­нансо­ваних Європей­ським Союзом, представив для учасників Мере­жі Співпраці при­кордонних ра­йонів Волині мож­ливості та пер­спективи міжна­родного спів­робітництва на 2013 рік. В кінці І кварталу 2013 року Волинь має стати активним учас­­ником І по­льсько-україн­сь­кого форуму ре­гіонального роз­­ви­тку та міського господарю­ван­ня, який відбу­деться у Варшаві. Також, пройде презентація Во­лин­ської області в Брюсселі під час проведення 11-го Європей­сь­кого тижня регіонів і міст «Open days».

Завдання, які поставили пе­ред собою учасники Мережі, від­повідають сьогоденним пріори­тетам ЄС: туризм і міське гос­подарство. Для розвитку турис­тичного сектору на території об’є­д­наних районів була подана проектна заявка до Програми Польща-Білорусь-Україна 2007-2013, яка передбачає розробку Стратегії розвитку туризму та розробку цифрового каталогу важливих туристичних об’єктів  Волині.

До серпня 2013 року в місті Луцьк заплановано створити польсько-український центр ре­гіонального розвитку, який кон­центруватиме інформацію про діяльність, спрямовану на ре­гіо­нальний розвиток.

Потенційні інвестори та пар­т­нери чекають від Волині конк­рет­них пропозицій. Є безліч мо­ж­ливостей, якими поки що Во­линь не готова скористатись. Для цього потрібно ґрунтовно під­готуватися, навчитися про­фесійно передавати інфор­ма­цію про район чи місто, сформу­вати інвестиційний паспорт та мати базу інвестиційних про­по­зицій. До співпраці повинні до­лучитись організації підтримки роз­витку підприємництва та ви­щі навчальні заклади. Спі­ль­но з Волинською агенцією із за­лучення інвестицій та Поль­ською економічною палатою бу­дуть визначені інвестиційні про­позиції, які будуть представлені в запланованих міжнародних подіях.

Наш кор.