Головна Наради, сесії Як виконуються делеговані повноваження Шацькою селищною радою

Як виконуються делеговані повноваження Шацькою селищною радою

2961

На колегії Шацької райдер­жадміністрації, яка відбулася 11 жовтня під головуванням Ва­силя Голядинця, голови Шацької РДА, розглядалось чотири пи­тання.

З них чи не найдовше три­вало заслуховування інформа­ції про виконання делегованих повноважень та дотримання ви­мог чинного законодавства ви­ко­навчим комітетом Шацької селищної ради, про що роз­по­віла керівник апарату Шацької РДА Лариса Демакова. Протя­гом року Шацька селищна рада працювала над реалізацією 18 програм, в тому числі й прог­рами соціально-економічного роз­витку Шацької селищної ради. Жителі населених пунк­тів забезпечені доступом до то­варів першої необхідності (на те­риторії ради знаходиться 75 закладів торгівлі, з них 64 – в смт Шацьк). Шацька ОТГ – лідер серед громад області по роз­ро­б­ці проектів. Органом міс­цевого самоврядування підго­тов­лено 7 прое­к­тів, що фінансува­тиму­ться в 2017 році за рахунок кош­тів суб­венції з державного бюд­жету на формування інф­раст­­рук­тури селищної ради, два проекти фінансуватиму­ться за рахунок коштів субвен­ції на здійс­нення заходів щодо со­ціа­льно-економічного роз­витку те­риторій. Серед проб­лем­них пи­тань – недостатня ро­бота в час­тині забезпечення на­­се­лення центральним во­до­поста­чанням (з 11 населених пунктів селищної ради част­ково мають водопостачання лише у трьох), від­сутнє транс­портне сполу­чен­ня по деяких селах, влітку не було організо­вано табори відпочинку по шко­лах, хоч для цього є всі мож­ливості (не вра­хо­вуючи те, що були закуплені путівки в табір «Світязь» с. Пу­льмо для оздо­ров­лення 27 дітей незахищених категорій).

Ознайомила Лариса Дема­кова присутніх з функціону­ван­ням мережі навчальних закла­дів та позашкільної мережі, зак­ладів культури, наданням кому­на­льних послуг, соціальним за­хистом громадян, в тому числі й дітей, станом надання медич­ної допомоги в населених пунк­тах Шацької селищної ради, розвитком земельних відносин та роботою інших галузей. У під­сумку, заслухавши інформа­цій­ну довідку, члени колегії визнали роботу виконавчого комітету Ша­цької селищної ради задові­ль­ною, рекомендувавши усу­нути недоліки в роботі, серед яких – забезпечувати вчасне освоєння коштів в інвес­тицій­них проектах.

Про виконання програми со­ціа­льного та економічного роз­витку Шацького району за 9 мі­сяців 2017 року розповіла Га­лина Носуліч, начальник регіо­на­льного розвитку, екології та залучення інвестицій РДА. За її словами, проведений моніто­ринг свідчить про збереження по­зитивної динаміки розвитку промислового, лісогоспо­дарсь­кого та агропромислового комп­лексу, торгівлі, транспорту, ма­лого бізнесу, зовнішньоеко­но­міч­ної та інвестиційної діяль­ності. Станом на 1 жовтня в ра­йоні діє 34 статистично малих підприємства, 19 закладів рес­то­ранного господарства, на об­ліку перебуває 424 суб’єкти господарської діяльності – фі­зич­них осіб, та 235 – юридич­них осіб. Акцентувала увагу до­­повідач на впровадженні енер­гоощадних заходів на об’єктах бюджетної сфери, міжнарод­ному співробітництві (в рамках програми «Польща-Білорусь-Ук­раїна» Шацькою РДА було по­дано спільну заявку по вели­кому інфраструктурному прое­кту «Покращення екологічної си­туації у Шацькому національ­ному парку шляхом каналізу­вання населених пунктів нав­коло озера Світязь»), реалізації інших проектів за кошти ДФРР, результатах роботи в галузі сі­льського господарства (завер­шився сезон збору врожаю, ре­зультати яких є кращими за ми­ну­лорічні), лісового (діяльність ШНПП та ДП «Шацьке УДЛГ»), питаннях демографічної ситуа­ції, пенсійного та соціального забезпечення.

Про фінансові показники бюд­­жету району за 9 місяців цього року інформував Олек­сандр Бебко, начальник управ­ління фінансів Шацької РДА. До загального бюджету району на­дійшло 66 млн. 264,7 тис. грн. податків та зборів з ураху­ван­ням трансфертів з державного та обласного бюджетів, що ста­новить 92% до затверджених по­­казників, визначених для ра­йону на звітний період. Зведе­ний бюджет виконано на 115%, понад плану надійшло 976,2 тис. грн. Свої критичні заува­ження висловив Олександр Беб­ко сільським головам з при­воду ненадходження до місце­вих бюджетів плати за заго­тівлю лісових ресурсів (грибів). «А потім звертаються до ра­йону і просять гроші на заро­бітну плату. Сільські голови знають, хто і де займається за­готівлею грибів, проте ніяких кроків для наповнення бюд­жетів не роб­лять. Допомагати хочеться тим, хто працює», – заз­начив голов­ний фінансист ра­йону.

Крім власних надходжень, до бюджету району надійшло субвенції з державного бюд­жету на виплату пільг, субсидій та інших допомог в сумі 32 млн. 165,5 тис. грн., освітньої суб­венції в сумі 13 млн. 105 тис. грн., медичної субвенції – 4 млн. 604 тис. грн., базової дотації 2 млн. 931,6 тис. грн., додаткової дотації – 1 млн. 779 тис. грн., іншої субвенції – 4 млн. 233 тис. грн. Районний бюджет за влас­ними доходами виконано на 113%, перевиконання стано­вить 542,8 тис. грн., забезпе­чено вико­нан­ня всіх податків та пла­тежів. По­­датку на доходи з фізичних осіб отримано 397,7 тис. грн., по­дат­ку на майно – 274,8 тис. грн., єдиного податку – 295 тис. грн., в той же час недоот­ри­мано платежів з податків на не­ру­хоме майно, туристичного збору, рентної плати за вико­рис­­тання ресурсів місцевого зна­чення. Видатки районного бюд­жету за 9 місяців станов­лять 67 млн. 934 тис. грн.

Про роботу Шацького національного природного парку доповідав на колегії новий заступник директора установи Сергій Кузько. Він більш докладно акцентував увагу на науковій та господарській роботі природоохоронної структури: за 9 місяців було посаджено 10 га лісових культур, проведено догляд за лісовими культурами на площі 20 га. Проведено рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, на площі 258 га. Структурою проводяться протипожежні заходи (в районі протягом року не допущено жодного випадку лісових пожеж), 35 осіб притягнуто до адмінвідповідальності за порушення природоохоронного законодавства. В літній період було забезпечено щоденне прибирання рекреаційних об’єктів парку та прибережних смуг озер від сміття, його транспортування та утилізацію на полігон ТПВ. Міжвідомчою науково-дослідною екологічною лабораторією, до складу якої входить парк, створена мережа комплексного екологічного моніторингу, де ведеться контроль стану компонентів геосистем, в першу чергу, в зоні передбачення впливу з розробки родовища Хотиславського кар’єру. Вона складається з 19 тестових ділянок, розташованих поблизу озер ШНПП, зокрема, східного берега озера Світязь. Шацьким парком спільно з білоруськими та польськими партне­рами було подано 5 проектних заявок в рамках програми тран­скордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна», з яких три проекти пройшли перший конкурсний відбір. Остаточний результат буде відомо в кінці жовтня.

Віта ШЕПЕЛЯ