Головна Наради, сесії Закрити школи не можна залишити

Закрити школи не можна залишити

3706

Де у цьому реченні поста­вити кому, вирішували на поза­черговій сесії Шацької районної ради, яка відбулася 1 липня. На розгляд депутатів виносилось три питання, пов’язаних із фун­к­ціонуванням ме­режі шкіл ра­йону: про реорганізацію ЗОШ І-ІІ ст. с. Пулемець, при­зупинення дія­льності ЗОШ І ст. с. Затишшя та ЗОШ І ст. с. Го­лядин.

Чому саме ці три школи були запропоновані відділом освіти РДА для реорганізації та призу­пинення роботи – пояснив його на­чальник Анатолій Пех. Так, коли створилася Шацька се­лищна об’єд­нана те­риторіальна громада, сім шкіл району, в яких нав­чає­ться поло­вина учнів ра­йону, ві­дійшли у її підпоряд­ку­вання, від­повідно поло­вину осві­тянсь­кого фінансового ре­сурсу вони потягнули за собою. За таких умов через півроку постане необхідність дофінан­сову­вати заклади, які залиша­ться у під­порядкуванні району, оскільки, за приблизними підра­хунками, на забезпечення їх­нього функ­ціо­­нування бракува­тиме бі­льше мільйона гривень (на за­робітну плату та інші ви­датки). Загалом же під процес реорга­нізації розглядалися ще дві школи – ЗОШ І-ІІ ст. сіл Під­ма­­нове та Острів’я. Та ці ва­ріанти були відкинуті з певних причин: у Світязькій школі не вистача­тиме приміщень для класів, якщо будуть навчатися учні зі школи с. Підманове, а Ост­рів’ян­ська школа – через по­га­ний стан дороги до с. Пу­льмо та брак шкільного авто­буса. Відділом освіти були зроб­лені відповідні фінансові роз­рахунки по всіх школах, як вис­новок – на­йоптимальнішим ва­ріан­том зміни мережі навчаль­них зак­ла­дів є той, який був зап­ропонований на розгляд де­путатів (реорганізація Пуле­ме­цької школи у І ст. та призупи­нення діяльності шкіл сіл Голя­дин та За­тиш­шя). При реорга­ні­зації зможе вивільнитися 500 тис. грн., що розпо­діляться між ін­шими школами району. Окрім того, з області обіцяють дати шкі­льні автобуси, але при умові проведення реорганізації нав­чальних закладів.

Як зазначив Сергій Карпук, тричі збиралася профільна ко­місія, де обговорювалося пи­тання реорганізації шкіл. На цих комісіях проз­вучало два ва­ріанти виходу із ситуації: реор­ганізувати Пуле­мецьку ЗОШ у школу І ступеня та призупинити дія­льність двох зап­ро­поно­ва­них шкіл, та друга – забез­пе­чити економію на рівні 700 тис. грн. Зараз школа с. Пуле­мець вит­рачає 840 тис. грн. на рік, але за рахунок економії коштів вчителів тільки цієї школи (вони доб­ровільно пого­дилися піти у відпустку на 2 тижні за власний рахунок) ви­ві­ль­ниться ще 70 тис. грн. Ще стільки ж коштів на школу гарантував Пулеме­цький сільський голова за раху­нок надходжень у бюджет сіль­ської ради. Також на комісії зву­чала пропозиція від деяких ди­ректорів шкіл району, які були присутні на комісії, зменшити певні виплати, але не всі з них погоджувалися на заощад­ження коштів таким чином. Проте, як зазначив Сергій Кар­пук, відділу ос­віти потрібно не відкидати варіант реорганізації школи с. Ост­рів’я.

Вагомим аргументом при­зу­пи­нення діяльності шкіл І сту­пеня є на­каз Міністерства ос­віти №8 від 12 січня 2016 року, де  у класах, в яких менше 5 учнів, має запроваджуватися індивідуальна форма навчання для дітей. Окрім того, є Закон України від 24 грудня 2015 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», де в пункті 4 розділу 2 «Прикінце­вих положень» вказано, що з 1 ве­ресня 2016 року заклади, у яких навчається менше 25 учнів (крім навчальних закладів початкової школи) із освітньої субвенції не фінансува­тиму­ться. Тож аби діти почат­ко­вих шкіл мали якісну освіту, навча­лися у повноцінних кла­сах, а не по 5 годин на тиждень вдома (!), й був запропонований ва­ріант при­зу­пинення діяльності шкіл сіл За­тишшя та Голядин. Тим більше, що батьки та вчителі із с. За­тишшя дали згоду на те, аби їхні діти до­возились на навчання у НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий са­док» с. Ме­льники.

Інший вихід із ситуації про­понував депутат Олександр Нау­мич: до­чекатися процесу за­­­вершення децентралізації і тільки тоді де­путати громади ви­рішать, які школи реоргані­зовувати. Але тут пос­тає інше питання: коли завершиться про­цес децентралізації і в якому форматі постануть громади?

Багато хто з депутатів вис­ту­пив категорично проти зак­риття та реорганізації шкіл: мов­­ляв, закриєте школу – зникне село. Та чи є причиною вимирання сіл закриття шкіл – ще питання. Як зазначив нача­льник фінансового управління РДА Олександр Бебко, кількість дітей у школах протягом остан­ніх двадцяти років і так змен­шилась у декілька разів. А те, що Пулемецька сільська рада зможе віднайти кошти на фі­нан­су­вання школи, Олександр Зіно­війо­вич мало вірить, ос­кі­льки на самі органи управління Пуле­мецької сільської ради пот­рібно 180 тис. грн. в рік, з яких сіль­ська рада заробляє лише 64 тис. грн., решту фінансування от­римують із районного бюд­жету. Тож як буде дофінансову­ватися школа, як обіцяє сільсь­кий голова, невідомо.

Коли батьки дітей із села За­тишшя були згідні на призупи­нення діяльності їхньої школи, то батьки із сіл Пулемець та Го­лядин – кате­горично проти (їхню думку вис­лов­лювали де­путати та при­сут­ній на сесії го­лова Грабівської сі­льської ради Василь Голя­ди­нець). Більшість депутатів також вима­гали від начальника відділу освіти більш детальної інформації про фінан­сування шкіл та їхні вит­рати, кі­лькість учнів та мож­ли­вості зао­щадження коштів по навча­льних закладах. На це Анатолій Пех відповів, що усі варіанти уже давно прораховані, проте виз­начити, скільки точно браку­ва­тиме грошей на школи – не можна, оскільки буде підвищу­ва­тися міні­ма­льна заробітна плата, збільша­ться витрати на електрое­нер­гію, змінювати­ме­ться тарифна сітка. Тож суми можна подати лише у приблиз­них розрахунках, що й було зроб­лено.

Свою думку висловив й го­лова профільної комісії районної ради Роман Вензловський: «При жорстких умовах економії по усіх навчальних закладах ми змо­жемо школи не реорга­нізо­вувати та не призу­пиняти їх­ньої діяльності». Але чи пого­дяться на такі умови усі педа­гоги району?

Так, на комісії пропонува­лося з метою економії коштів відп­ра­вити педагогів на дво­тижневі відпустки без збере­ження заробітної плати (пропо­ну­вали деякі з педагогів), від­мо­витися від оплати курсів під­вищення кваліфікації, оплати годин заміни, доплат за класне керівництво, перевірку зошитів та інше. Та чи погодяться на таке решта вчителів заради збе­­реження мережі шкіл?

Як зазначив перший заступ­ник голови Шацької РДА Сергій Сидо­рук, під індивідуальне нав­чання загалом (враховуючи школи об’єд­наної громади) під­па­дають 88 учнів, з них – 53 учні – в школах району. Проте Шацька ОТГ поки що має кошти на ут­римання своєї мережі шкіл. Якщо цих коштів не вистача­тиме – рішення про реорганіза­цію  прий­ма­­тимуть депу­тати селищної ради. А району потрібно дбати про ме­режу решти навчальних закладів.

В підсумку при поіменному голосуванні за всі три школи окремо де­путати не дали згоду на їх реорганізацію та призу­пинення дія­льності.

Р.S. До речі, процес реоргані­зації шкіл триває, хоч і болісно, в усіх районах області. Наприк­лад, до списку шкіл, які вирішили реор­ганізувати або ліквідувати, у Рожищенському районі пот­ра­пили 10 малокомплектних нав­чальних закладів. Проте там дали «добро» на закриття однієї – у селі Студині. Окрім того, три почат­кові школи при­зупинять свою діяльність у Во­лодимир-Волинському районі. Попри гарячі дискусії, які три­вали у сесійній залі, та різні аргументи, які лунали в захист шкіл – більшість депутатів про­голосувала за їх закриття. Тож з 1 вересня 2016 року призупи­нять свою діяльність початкові школи у селах Нехворощі, Яко­вичі та Свійчів Волидимир-Во­линського району. Також у Горо­хів­ському ра­йоні депутатами прийнято рішення про закриття п’яти шкіл. Гарячі дискусії щодо реорганізації шкіл тривають і в су­сідньому Любомль­ському ра­йоні (у цьому переліку – 5 шкіл).

Віта ШЕПЕЛЯ.