Головна Освіта Дитячий відпочинок у пришкіль­них таборах проходить у вирі заходів

Дитячий відпочинок у пришкіль­них таборах проходить у вирі заходів

3291

Після чергового виснажли­вого навчального року школярі нарешті дочекалися літніх канікул. А по школах району для дітей уже відчинили свої двері пришкільні табори, функціо­нування яких є однією з най­більш цікавих та важливих форм роботи зі школярами в літ­ній період.

Відпочинок дітей у пришкіль­них таборах з денним перебу­ванням протягом червня орга­нізовано на базі 15 навчальних закладів району. 13 таборів уже розпочали свою роботу в усіх загальноосвітніх школах І-ІІІ ст. та 6 школах I-II ст. Ще два табори почнуть працювати з 17 чер­вня на базі поза­шкільних закладів – БДЮТ та ДЮСШ. Загалом цим видом відпочинку протягом 14 робо­чих днів буде охоплено 1 035 учнів. У таборах діти забез­печені дворазовим гарячим хар­чуванням, вартість якого ста­новить 10 грн. в день на дитину.

Під час планування вихов­ної роботи начальники таборів передбачили проведення різ­но­п­ланових заходів: тематич­них, культурно-виховних кон­кур­сів, вікторин, спортивних та туристичних змагань. Орга­нізовуючи дозвілля для дітей, учителі, які працюють в табо­рах вихователями, подбали про те, щоби вони не лише від­почивали, а й при цьому роз­ви­валися фізично, духовно, емоційно, інтелектуально. Нас­тавники щодня придумують щось весе­ле і незвичайне, не схоже на уроки чи заняття, які за 9 міся­ців навчання трішки втомили наших учнів.

До відпочинку у таборах пер­шо­чергово залучалися діти соціально незахищених кате­горій, відмінники навчання, пе­реможці олімпіад, творчих кон­курсів. 

Відпочинок у пришкільному таборі з денним перебуванням «Сонечко», який розпочав свою роботу 29 травня при ЗОШ І-ІІІ ст. смт Шацьк, став для 135 шко­лярів справжньою подорожжю у країну веселощів, радості, сміху і завжди гарного нас­трою. Як розповіла начальник табору Ла­риса Гі­най­ло, у роботі в таборі задіяно 31 працівника школи (учителі, кухарі, медична сестра). Всьо­го ж у таборі ство­рено 5 дитя­чих за­гонів, між якими щодня проводяться різноманітні кон­курси, спортивні ігри, творчі зма­гання. Насичений квітко­вими композиціями, ство­ре­ни­ми рука­ми дітей та вихо­ва­те­лів, був  «День квітів» (31 травня), а в «День фіз­культури і спорту» (3 червня) діти змагалися у швид­кості, сприт­ності та витривалості. Усі свої таланти розкривали від­відувачі дитячого табору на «Днях твор­чості» у конкурсі «Шу­каємо та­ланти». Вироби з бісеру, ма­люнки, танці, спів, гру на музич­них інстру­мен­тах де­мон­стру­вали ді­ти з усіх п’яти загонів, котрим за найбільшу кількість творчих но­мерів на дош­ки кож­ного загону були прикріплені сонечка, а на­прикінці визначено переможця.

Ще багато різноманітних за­ходів буде організовано вихо­вателями пришкільних таборів, щоб зробити перебування дітей в них цікавою, корисною та яскра­вою частиною літніх кані­кул, незабутнім відпочинком для дітей.

Віта ШЕПЕЛЯ.