Головна Освіта Діана Жур – серед фаворитів Дари Корній

Діана Жур – серед фаворитів Дари Корній

5757

Діана Жур, вихованка гур­тка «Журналістика» Шацького Бу­динку дитячої та юнацької твор­чості – серед переможців ІV від­критого літературного кон­курсу для дітей та молоді «Фант­Фест». Він проходив в рам­ках VІІ Між­народного фес­тивалю мистецтв «Гоголь-фен­тезі імені Рудого Панька». Цьо­горіч творів у по­пулярних жан­рах фентезі і фан­тастики було найбільше – 112.

Окрім здобутого почесного другого місця, Діана ще й по­пала в міні-список фаворитів Дари Корній, відомої письмен­ниці, ба­гаторазового перемож­ця літе­ра­­турного конкурсу «Ко­ро­нація слова», голови журі конкурсу. Діанин твір вона від­мітила у ві­деозверненні під час нагород­ження (розміщено на сайті орга­нізатора конкурсу – Херсонської обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрової Чай­ки). Відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=9GnjGfecsoE

Ще оцінку творчості дали Ана­толій Марущак, письменник, заслужений журналіст України, Анна Бардашевська, директор Херсонської обласної бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки, заслужений працівник культури України, Юлія Ситник, голова Бла­годійного фонду «Майбутнє Херсонщини» та Надія Звягін­цева, поет, редактор, секретар журі.

Коли в переможниці трішки влігся шквал перших емоцій та надзвичайних вражень, вона поділилася ними зі мною. Розпо­віла, що захоплюється твор­чіс­тю Дари Корній, нещодавно чи­та­ла її «Петруся-химородника» і неодмінно порине в світ інших книжних історій, які вийшли з її рук. Звертання письменниці та­кого рівня саме до неї «Так три­мати!» зобов’язує до підви­щен­ня вимог до своєї творчості.

Звичайно ж, дівчині хотілося б відчути всю чудодійну атмо­сферу церемонії нагородження, яке відбулося у формі Конгресу фантастів-початківців з вірту­ально присутнім Рудим Пань­ком та відомими письмен­ни­ками Мариною Павленко і Саш­ком Дерманським.  Саме «Ру­салонька з 7-В…», перечитана в 5-книжному циклі авто­рства М.Павленко, і надихнула на створення власної історії про дівчинку, яка вилилася в опо­відання «Незвичайні приго­ди Софійки».

Мені помітно, що головна героїня дещо відтворена з вла­сного образу, та й сама Діана зізнається, що їй вона дуже близька. А ще їй найбільше подобається сюжет опові­дан­ня, а я, як керівник, відмітила його високий художній виклад. Заняття на гуртку розвинули літературні здібності дівчини, вони помітно зросли. Однак вона на перемогу не надіялась, можливо, тому, що була най­молодшою у своїй віковій групі 12-16 років.

Дворічна гурткова діяль­ність вплинула на вибір про­фесії журналіста, в якому уні­вер­сально поєднуються її улю­блені літературні, відео- та фо­то­мистецькі вміння, різнома­нітні жанри. Тим більше, що має перші здобутки: ІІ місце в кон­курсі робіт юних фотоаматорів «Моя Україно» (обласний рі­вень) та перемогу за представ­лену у співавторстві газету на природоохоронну  акцію «Птах року-2015 – пелікан рожевий», диплом фіналіста дитячого літературного конкурсу «Перо­дактиль» (всеукраїнський рі­вень). А ще брала участь в конкурсах «У пошуках літера­турних талантів», «Юні літе­ра­тори Волині», «Рятувальники очима дітей», на результати яких з нетерпінням очікує.

А от на питання про мрію стати письменницею, відпо­віл­а, що це надзвичайно велика праця, яка не призупиняється ні на мить, проявляючись в пос­тійному розкручуванні сю­жету, нових кроках героїв, в ду­м­ках тощо. Доводиться викро­ювати час на творчість, адже багато сил забирає бездоганне навчання в 7 класі Шацької шко­ли-гімназії.

Всім любителям фентезі та фантастики раджу ознайоми­тися з творами переможців «Фант­Фесту», які будуть зіб­рані в книзі (веб-видання) – не пожалкуєте!

А Діані Жур разом з довго­очікуваним та таким вагомим дипломом директор нашого зак­ладу Наталія Постернак пере­дала найщиріші вітання та поба­жання. А я вручила невеличкий подарунок – книги  Дари Корній, волинського поета Василя Сла­п­чука, свіжий номер міжна­род­ного літературно-мистецького журналу «Склянка Часу» (№81), де є краплина моєї поетичної творчості, записник (для нових шедеврів!).

Діана разом зі словами вдя­ч­ності пообіцяла й надалі диву­вати всіх своєю творчістю.

Ніна КОРЕЦЬ.