Головна Стисло Село з галуззю тваринництва

Село з галуззю тваринництва

4675

Забезпечення нашого ринку про­дуктами тваринництва вітчиз­няного виробництва можливе за умови збільшення чисельності по­голів’я тварин, впровадження у практику нових інтенсивних тех­но­логій сучасних прийомів відтво­рення стада.

Основним засобом поліпшення по­родних якостей тварин є інтен­сивне використання високоп­ро­ду­ктивних породних, племінних плід­ників, які стало передають своєму потомству здатність до роз­витку господарсько-корисних ознак. Таке використання плід­ників за­без­печується шляхом широкого застосування методу штуч­ного зап­ліднення маточного поголів’я як у скотарстві, так і у свинарстві.

При штучному заплідненні забезпечується вища заплідненість маток, зменшується яловість і захворювання статевих органів. На даний час основне поголів’я ВРХ, свиней сконцентровано в особистих підсобних господарствах. Із загального поголів’я тварин в особистих підсобних господарствах утримується 100% корів.

В районі з року в рік укладаються договори з ДП «Волинське ОПП» для завезення на територію сім’я високопродуктивних бугаїв і кнурів. Використовуючи сім’я високопродуктивних бугаїв, що оці­нені за якістю нащадків (8~15 тис. кг молока), населення має мож­ливість підвищити продуктивність своїх тварин і зробити продукцію тваринництва рентабельною.

На базі племпідприємства можна придбати сім’я ВРХ породи «Ук­раїнська чорно-ряба», «Голштини» продуктивність 8-15 тис. кг мо­лока за ціною від 22 грн. за одну дозу. Ціна однієї дози імпортних бугаїв становить 57 грн. і більше.

Використовуючи штучне заплід­нення ВРХ, користуючись сім’ям цих порід, власник от­римає при­плід, який в по­да­льшому підвищить про­дуктивність надоїв мо­лока в пе­р­­шому поко­лінні від 500 до 1 000 кг. Тут можна при­дбати сім’я м’яс­них порід «Абердин-Ангус», «Во­ли­н­ська м’яс­на», «Лімузин» у паєтах. Під­вищення продуктив­ності ВРХ, свиней в інди­ві­дуальному сек­торі також мож­лива.

Природне парування доморощеними бугаями, кну­рами окрім шкоди генетичному потенціалу ста­да ВРХ, свиней є ще джерелом розповсюдження не­­безпечних інфекційних хвороб. Лише один хво­рий плідник може заразити десятки маток за одну па­рувальну кампанію.

Враховуючи всі обставини, на території району організовано ро­боту 14 пунктів штучного зап­лід­нення ВРХ. Кожна сільська рада мала можливість придбати обладнання для задовільної роботи пункту штучного запліднення. З хорошими результатами закінчили ми­нулий рік Пульмівська сіль­ська рада (Занюк Н.М.), Піщанська сі­льська рада (Нестерук Л.В.),  с. Прип’ять (Сулік К.В.), які спа­ру­вали штучно 60-80% корів (те­лиць). Роботу потрібно і можна організувати на високому рівні і це підт­верд­жують своїми резу­ль­татами вищезгадані техніки. Чого не можна ска­зати про пункти штучного запліднення в селах Гра­бо­ве, Рос­тарь, Мельники. Про­тягом цілого року на пунктах не спа­ру­валась жодна корова (те­лиць, свиноматок). Хоча для придбання об­ладнання роботи пунк­тів штучного запліднення були виділені немалі кошти.

У ваших із нами руках майбутнє тваринництва: який генетич­ний фундамент закладемо сьогодні, такою і буде віддача ново­на­родженого молодняка. ДП «Волинське ОПП» – ваш надійний парт­нер у ефективному веденні галузі тваринництва. Тел. 098-94-98-882.

Марія КОСТЮК, зоотехнік по племсправі ДП «Волинське ОПП» Шацького району.