Головна Освіта Про підсумки роботи галузі освіти та про завдання на наступний навчальний рік...

Про підсумки роботи галузі освіти та про завдання на наступний навчальний рік розглядалися на традиційній конференції педагогів в Шацьку

2692

27 серпня у залі засідань Шацької районної ради під го­ловуванням Анатолія Павлея, начальника відділу освіти Ша­ць­кої РДА, відбулося щорічне розширене засідання колегії від­ділу освіти, в якому взяли участь Олександр Кусько, голова Ша­цької РДА, Сергій Віннічук, го­ло­ва районної ради, Катерина Ре­дько, голова районної ради про­ф­спілки працівників освіти, ди­ректори шкіл та їхні заступники, керівники позашкільних закла­дів освіти, завідувачі ДНЗ, пе­дагоги району.

На початку засідання Ана­то­лій Павлей попросив вшанува­ти пам’ять педагогічних пра­цівників, які цього року відійшли у вічність, а також загиблих в АТО бійців. Також він повідо­мив, що сьогодні відділ освіти під­тримує ініціативу і зверта­ється до всіх освітян району з проханням перерахувати свій одноденний заробіток на потреби АТО. Це найменше, що можна зробити для підтримки української армії та її обороно­здатності, підтримки людей, які сьогодні захищають нашу дер­жаву та нас на сході. Далі до­повідь Анатолія Павлея уже без­посередньо стосувалася під­бит­тя підсумків навчально-вихов­ного процесу за минулий рік та окреслення завдань на нас­туп­ний навчальний рік. За словами Анатолія Дмитровича, мину­лий навчальний рік вніс у життя освітян та школярів багато но­вого, ознаменувався перехо­дом на нові стандарти базової загальної середньої освіти.

У Шацькому районі впро­довж останніх чотирьох років функціонує стабільна мережа освітніх закладів, яка, в основ­ному, дозволяє забезпечувати потребу жителів регіону в дош­кільній, загальній середній та позашкільній освіті. У  2013-2014 н.р. в районі нарахову­валось 2 518 осіб шкільного віку, 2 499 з них охоплено різними формами навчання у ЗНЗ ра­йону. Цього року до навчальних закладів району з приводу на­дання послуг у сфері освіти для дітей звернулось 3 батьків, які прибули зі Сходу. Тому важливо підтримувати учнів, створити для їхнього нав­чання сприятли­вий мікроклімат.

Що стосується дошкільної осві­ти, то для задоволення потреб місцевих громад на території нашого району функціонують 9 дошкільних навчальних закла­дів, в тому числі 1 навчально-вихо­вний комплекс з дошкіль­ним відділенням. У 23 вікових групах виховується понад 550 дітей дошкільного віку. У по­рів­нянні з минулим роком показник охоплення дітей дошкільною освітою збільшився на 5%. Станом на 1 січня 2014 року в районі налічується  понад 1 200 дітей дошкільного віку. Всього в районі на влаштування дітей в ДНЗ зареєстровано 187 заяв батьків. Найбільша черга у ДНЗ №1 смт Шацьк, с. Світязь, с. Пу­льмо. Минулого року відділ освіти намагався впродовж нав­чального року запровадити елек­тронну систему реєстрації заяв батьків, де є черга на влаш­ту­вання дітей у ДНЗ. Але, у зв’яз­ку з обмеженням бюджетних асигнувань та дорогою вартіс­тю програмного забезпечення ці намагання залишилися на початковому етапі. Стосовно харчування дітей, то, як зазна­чив Анатолій Павлей, у порів­нянні з минулим роком вартість харчування збільшилась на 1,50 грн., проте норми харчу­ван­ня виконано лише на 76%. Серед­ня вартість харчування на одну дитину в день у ДНЗ становила 10,50-11,00 грн. (потреба – 17-19 грн.). Дошкільним закладам доводиться залучали спонсор­ські кошти та продукцію з влас­них городів для здешевлення вартості харчування. Уже п’я­тий рік, як діє районна регіо­нальна Програма «Розвиток дошкільної освіти Шацького району на 2010-2014 роки». На виконання заходів Програми впродовж 2014 року планувалось віднов­лен­ня роботи однієї вікової гру­пи у ДНЗ с. Прип’ять та двох гру­п у ДНЗ №1 смт Шацьк. Але на виконання цих заходів немає коштів.

Що ж стосується питання ха­р­чування школярів, то гаря­чим харчуванням охоплено більше 1800 учнів. Вартість харчуван­ня, що становила  у минулому нав­чальному році 4,00 грн. в день на дитину  (65% від потре­би) не дала можливості вико­нати вищезазначену постанову в повному обсязі, а лише на 64%. Однією з проблем шкільних їдалень є покращення матері­аль­но-технічного стану харчо­блоків, проте обмежене фінан­сування не дає можливості забезпечити усім необхідним.

Попри деякі труднощі, влітку було організовано оздоров­лення дітей на базі ЗНЗ та НВК, на що було виділено 112,0 тис. грн. та було відкрито  13 таборів з денним перебуванням. В та­борах відпочивали 800 дітей. Не оминув увагою доповідач і пи­тання медичного обслугову­ван­ня школярів (щорічно у Ша­цькій районній лікарні прово­дяться медогляди), а також пи­тання кадрового забезпечення закладів освіти. Зокрема, в останні роки спостерігається поступове збільшення кількості молодих спеціалістів у навча­ль­них закладах. На початок 2014-2015 навчального року у ЗНЗ району призначено 4 мо­лодих спеціалісти, які навча­лися за цільовими направлен­нями(саме їх і привітали осві­тяни оплесками, а Катерина Ре­дько – традиційними квітами).

Одним із напрямків роботи освітян є наполеглива робота з обдарованими дітьми (веде­ть­ся в ЗНЗ І-ІІІ ст. смт Шацьк, с. Пульмо, с. Світязь, с. Мель­ники, с. Піща, БДЮТ). Щорічно учні цих шкіл беруть участь та вибо­рюють призові місця на Всеу­кра­їнських учнівських олі­м­­пі­адах з навчальних предметів ІІ та ІІІ етапів. Дещо невтішними є показники комп’ютеризації шкіл. Хоч на даний час комп’ю­те­ри­зовано усі 7 шкіл І-ІІІ ст.,  ЗОШ І-ІІ ст. с. Смоляри Світязькі та с. Пулемець (всьго в навча­ль­них закладах району вико­рис­товується 154 комп’ютерів та ноутбуків), проте майже 120 з них використовуються понад 5 років. Проблемним є забез­печення шкіл І-ІІ ст. комп’ю­тера­ми, адже 8 з них забезпечені комп’ютерами лише для роботи педагогічних працівників, по одному-два на школу.

У жовтні 2013 року було оголошено про проведення ІІ етапу національного проекту «Відкритий світ». Всі 7 шкіл І-ІІІ та 9 шкіл І-ІІ ступенів подали свої заявки на реєстрацію учас­ті у конкурсі. На даний час, у зв’яз­ку із нестабільністю в дер­жаві, призу­пи­нено дію різних дер­жавних про­грам, в тому чис­лі і програму «Відкритий світ». Освітяни спо­діваються, що стабілізація в еко­номіці і суспільно-політич­но­му житті да­дуть можливість продовжи­ти проект і школи змо­жуть отри­мати новітнє мульти­медійне обладнання. Звітував Анатолій Павлей і про роботу позаш­кільних закладів освіти (БДЮТ, ДЮСШ). Особливі резу­льтати цьогоріч показали спо­рт­смени, адже вихованці секції з вес­лування на байдарках і каное займали призові місця в облас­них, всеукраїнських та міжна­родних змаганнях, юні дзюдо­їсти зі змагань також поверта­лися із нагородами. Характе­ризуючи правовихов­ну роботу, начальник освітян відзначив, що впродовж остан­ніх років учнями нашого району злочинів не скоєно, що є хо­ро­шим показ­ником серед районів області. Організована відпо­від­на про­філактична робота орга­нів учнівського самовряду­ван­ня у даному напрямку (діє комі­сія, комітет або сектор дисцип­ліни та порядку, робота щодо по­передження злочинності, ди­тя­чої бездоглядності та захис­ту прав дітей. Не оминув ува­гою також роботу психологічної служ­би та психолого-медико-педагогічної консультації.

В закладах освіти проведені ремонтні роботи, які забезпечи­ли належні умови для організації навчально-виховного процесу у новому 2014-2015 навчаль­но­му році. Відділом освіти у се­рп­ні було прийнято школи до но­вого навчального року з підпи­сан­ням відповідних актів їх го­товності до роботи. Наостанок Анатолій Дмитрович побажав педагогам плідного навчаль­но­го року, здоров’я, душевної рів­новаги, успіхів у навчанні та ви­хованні молодого покоління.

До обговорення доповіді за­прошувалися Віра Озимок, ди­ректор ЗОШ І-ІІІ ст. с. Світязь (розповіла про роботу навчаль­ного закладу, який вона очо­лює); Катерина Редько (інфор­му­вала про результати роботи профспілки працівників освіти); Валентина Денисовець, заві­ду­вач ДНЗ с. Світязь.

Олександр Кусько, звертаю­чись до педагогів району, заз­начив, що й сам чимало років пропрацював на освітянській ниві, тож проблеми освітян йо­му добре знайомі та близькі. Свої корективи, і не завжди при­ємні, вносить у життя шкільної громади теперішня ситуація в дер­жаві. Тож саме вчителі сьо­годні повинні виховувати і нав­чати у патріотичному дусі моло­де покоління, застосовувати дос­від па­трі­о­тичного вихован­ня молоді сусідньої європей­ської країни – Польщі. Він по­дякував учите­лям, завідува­чам ДНЗ, дирек­то­рам шкіл та їхнім заступникам за підготовку шкіл до нового нав­чального року, за уміння знайти спонсорів, знайти порозуміння з батьками учнів. Хотілося б, звісно, доче­ка­тися того часу, коли забез­печення шкіл усім необхідним буде повністю пок­ла­дено на плечі держави. Проте особ­ливих проблем із підго­товкою шкіл до нового нав­чаль­ного року, які не можна було б вирі­шити, немає. За словами Олек­сандра Сергійовича, мож­ливо, адміністративна рефор­ма, яка буде запроваджу­вати­ся у май­бутньому, вплине і на мережу освітянських закладів району, і ми повинні бути до цього го­то­вими. Він також поба­жав педа­гогам плідної праці, вдячних і хороших учнів, добра і благо­получчя.

Наостанок Анатолій Павлей та Катерина Редько нагородили педагогів району за вагомі результати у роботі: Грамотою відділу освіти Шацької РДА – Миколу Романовича, Василя Жипу, Леоніда Цюп’яха, тре­не­рів-викладачів Шацької ДЮСШ, Юрія Дударчука, вчителя фіз­культури НВК «школа-дит­са­док» с. Мельники, Олек­сан­дра Оксентюка, вчителя ЗОШ І-ІІІ ст. с. Прип’ять, Тамару Ма­зурок, практичного психолога ЗОШ І-ІІІ ст. смт Шацьк, Марію Шевчик, вчителя ЗОШ І-ІІІ ст. с. Піща, Василя Жука, вчителя ЗОШ І-ІІІ ст. с. Ростань, Руслана Пеха, вчитель ЗОШ І-ІІ ст. с. Пехи, Наталію Кулик, вчитель ЗОШ І-ІІ ст. с. Світязькі Смо­ляри, Оксану Занюк, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Пульмо.

Віта ШЕПЕЛЯ.