Головна Освіта З золотими та срібними медалями – в доросле життя

З золотими та срібними медалями – в доросле життя

3788

Промайнув, пролетів, мов день, ще один навчальний рік, насичений шкільними клопотами, успіхами, тривогами, неспокоєм. Для теперішніх одинадцятикласників він був останнім, проте таким пам’ятним, хвилюючим і незвичайним. Дочитаний останній твір, написані останні контрольні роботи, а зі звуками останнього шкільного дзвінка закінчилося дитинство, покликавши випускників шкіл у незвідані життєві дороги. З особливою надією вчителі та батьки проводжають у доросле життя випускників, котрі протягом усіх шкільних років старанно і наполегливо навчалися, котрі чітко визначили свою мету у житті та безперестанку до неї йшли, котрі є прикладом для інших учнів. Серед них – 15 випускників-медалістів Шацького району. Вони сьогодні є гордістю не лише батьків та шкіл, які закінчили, а й надією району. На них покладаються особливі сподівання у будівництві мирної, багатої та європейської України.

Особливо пишається своїми одинадцятьма меда­лістами (8 золотих і 3 срібних) ЗОШ І-ІІІ ст. смт Шацьк. Це активні учасники учнівського самоврядування, по­зак­ласних та позашкільних заходів.

Високий рівень знань з усіх пред­метів має Бріжань Яна Олексіївна. Завдяки своїй наполегливості та старанням роки навчання увінча­лися найвищою нагородою школи – золотою медаллю. Дівчина має хоро­ші органі­за­торські здібності, тому обиралася Президентом школи, була старостою класу. Вона – творча і обдарована на­тура, завжди в центрі подій школи та класу. Учасник район­них та шкільних олімпіад, призер ІІ етапу Всеукраїн­ської учнівської олімпіади з англійської мови.

Золоту медаль за роки нав­чан­ня отримав і Артимук Богдан Васильо­вич. Хлопець старанний, наполегли­вий, розумний, з добре розвинутим логічним мисленням. Щирий і тактов­ний, має багато друзів. Улюблених предметів у Бог­дана багато, а в підго­тов­ці до уроків завжди шукав додат­кову інфор­мацію. Любить займатися самос­тійно. Постійний учасник бага­тьох олім­піад, за перемогу в яких має у своїй скарбничці чимало нагород.

Яковініч Владислав Валентинович закінчив 11 клас із золотою медаллю. Учень надзвичайно старанний і наполег­ливий не тільки у навчанні, а й у інших справах. Вла­дислав має нахил до гуманітарних дисцип­лін, але любить і математику,  хімію, біо­логію. Вихований у шанобливому став­ленні до рідної мови, до всього націона­ль­ного, є патріотом своєї держави. Неодно­разово брав участь у районних та облас­них олімпіадах з навчальних предметів. Нагороджений грамотами за зайняте І міс­це у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпі­ади з української мови, за І місце – з математики, за ІІ місце – з географії, за І місце – у ІІ етапі мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка.

З когорти золотих медалістів школи ви­різняється Сидорук Катерина Васи­лівна. Творча і обдарована дів­чина, має високий рівень знань з усіх предметів, надзвичайно наполеглива, має широкий кругозір. Вміє вести дис­кусії, обґрунтову­вати свою точку зору. Неодноразово бу­ла призером пред­метних олімпіад з педагогіки і психології, німецької мови, правознав­ства, еко­номіки, історії. На­городжена дипломом ІІІ ступеня за зайняте ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідниць­ких робіт слухачів Волинського відділення МАН України (секція історичного кра­єзнавства), грамотою за зайняте ІІ місце в індивідуальному рей­тингу ХVІ обласного турніру юних істориків, грамотою і гро­шовою винагородою за активну життєву позицію та результативні вис­тупи на обласних і Всеукраїнських змаганнях.

Неодноразовою перемож­ни­цею шкіль­них і районних олім­піад є золота меда­лістка школи Супрунюк Яна Миколаїв­на. Дівчина старанно і наполег­ли­во пра­цювала протягом усіх ро­ків навчання, має високий рі­вень знань. Готувала науково-дослідницькі роботи еколо­гіч­ного і природ­ничого напрямку. Брала активну участь у шкіль­но­му житті, виконувала обо­в’яз­ки старости класу, є това­ри­ською і відповіда­льною.

Високий рівень знань з усіх пред­метів має Капляр Олександр Юрійович (золота медаль), тому є переможцем ба­гатьох олімпіад, неодноразово нагород­жений грамотами. Найбільше хлопець цікавиться комп’ютерними технологіями, які йому даються з легкістю. Добре еру­дований, цілеспрямований у досягненні мети. Любить спорт. 

Дунець Алла Анатоліївна теж є зо­лотою медалісткою. Дівчина дуже ста­ранна, розумна та наполеглива, у неї добре розвинуте логічне мислення та мовлення. Має різносторонні інтереси, любить читати художню літературу, має здібності до точних наук. У навчанні багато займалася самостійно і додатково. Може з усіма знай­ти спільну мову, була активним учасником шкільного життя. Алла добра, скромна, ерудована.

За роки навчання золоту медаль здобув і Дударчук Роман Вадимо­вич. Хлопець добросовісний у нав­чанні, цілеспрямо­ваний, вміє йти до визначеної мети, чому сприяють йо­го енергійність та активність. Вихо­ва­ний, толерантний, дружелюбний, з хорошим почуттям гумору, любить піз­навати щось нове. Чудово воло­діє комп’ю­тер­ними технологіями. Зав­жди шанобливо ставиться до старших. Як і кожен випус­кник, мріє здобути гарну освіту. Розуміє, що постійне удосконалення і навчання допоможуть здійснитися його задумам.

Зі срібною медаллю закінчила 11 клас Мелюх Оксана Вікторівна. Дівчина спокійна, врівноважена, працьовита, все­бічно обдарована, має особливі здіб­ності у вивченні української мови та літератури, іноземної мови. Нагороджена грамотою управління освіти і науки Во­линської ОДА за актуальність порушеної екологічної проблеми, виховання дбай­ливого ставлення до збереження куль­турного і біологічного різноманіття. Окса­на товариська, привітна, має багато дру­зів, завжди готова прийти на допомогу, може організувати і повести за собою інших. Будь-яка шкільна справа не залишалася поза її увагою.

Тимошук Ірина Василівна – випускниця із срібною медаллю. За роки навчання зарекомендувала себе здібною, відповідально, наполегли­вою, старанною ученицею. Захоплю­ється художньою літературою, музи­кою. Товариська, чуйна, має багато друзів, користується авторитетом се­ред учнів та вчителів. Постійно працює над собою, розширюючи свій кругозір.

Срібну медаль за роки навчання здобула Семерей Іванна Миколаїв­на. Іванна до будь-якої справи ста­виться творчо і відповідально. Любить уроки математики, має нахил до точ­них наук. Була учасником І етапу Все­українських олімпіад з математики та української мови. Захоплюється фото­г­рафією, досконало володіє ком­п’ю­те­ром. Сильна та цілеспрямо­вана нату­ра, впевнена в собі, вміє досягти пос­тавленої мети.

Срібну медалістку має цього року ЗОШ І-ІІІ ст. с. Піща – Качан Оксану Іванівну. У шкільні роки дівчина захоплювалася малюванням, музикою, а ще – футболом. В старших класах почала писати вірші, окрім того, вона – дуже хороший декламатор. Постійна учасниця районних спортивних змагань, учасниця ІІ етапу Всеукраїнских учнівських олімпіад з української мови, конкурсу з української мови ім. Петра Яцика. В цьому році Оксана зайняла І місце в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з ро­сійської мови та представляла наш район на обласному рівні. Активна, позитивна, хороший та надійний товариш. Кредо життя – слова українського письменника та філософа Григорія Сковороди: «Добрий розум робить легким будь-який спосіб життя».

Серед золотих медалістів – учень НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – дит­са­док» с. Мельники Бакун Максим Володимирович. Він – старан­ний, дисциплінований, уважний, здіб­ний учень. Щороку після за­вер­шен­ня навчання у школі за від­мін­ні оцінки отримував похва­льні листи. Відповідально ста­виться не лише до навчання, а й до участі у позакласній роботі. Протягом двох останніх років оби­рався Пре­зидентом школи, його поважають не лише учні, а й учи­телі. Активно займається спор­том, особливо футболом. Щоріч­но був учасни­ком районних і обла­с­них олімпіад з багатьох пред­метів. В цьому році зайняв ІІІ місце в обласних ­олімпіадах з німецької мови та біології.

Двох медалістів цього року має ЗОШ І-ІІІ ст. с. Світязь. Юзепчук Павло Юрійович (золота медаль) захоплю­ється вив­чен­ням предметів природничо-мате­ма­тичного циклу, завжди був актив­ним учасником шкільного життя. Над­звичайно допитливий, ерудований, на­читаний учень. Старанно, з відповіда­льністю виконує різноманітні доручен­ня. Любить спорт. Павло – учасник і призер ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з астро­номії, мате­матики, економіки.

Хомік Вікторія Олегівна (срібна ме­даль) – ста­ран­на, всебічно розвинена, начита­на учениця. Захоплюється вивчен­ням пред­метів суспільно-гуманітарного цик­лу. У будь-яких справах завжди зосе­реджена, добросовісно і відповідально ставиться до виконання завдань. Уча­сник і призер ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології, англійської мови. Брала участь в історико-геогра­фічній експедиції учнівської молоді «Істо­рія міст і сіл Волині» за нап­ря­мом «Во­линь – від краю до краю» (як член ради краєзнавчого музею ЗОШ І-ІІІ ст. с. Сві­тязь). Також працювала над темою «Наступність поколінь – запорука успіш­ної краєзнавчої роботи в сільській школі». З відповідною доповіддю виступала на обласній конференції активістів музеїв при навчальних закладах «З Україною в серці», присвяченій 20-річчю Незалежності України. Як учасник конференції за вагомий внесок у справу дослідження та збереження етнографічної спадщини рідного краю була нагороджена грамотою. Захищала роботу по екології «Гідрологічні дослідження озера Світязь», за що отримала обласну грамоту.

Ось такі вони, наші медалісти, що покидають стіни рідних шкіл, а незабаром вилетять з батьківського гніздечка та поринуть у самостійне життя. Побажаймо їм хорошого старту у доросле життя, з гідністю витримати головний життєвий іспит – іспит на людяність, вірність своїй школі, на самореалізацію. Успіху вам, випускники!

Віта ШЕПЕЛЯ.