Головна Освіта Шацьких учителів не почули, Мельниківських – образили

Шацьких учителів не почули, Мельниківських – образили

2958

Неабиякий резонанс вик­ликав у жителів району мате­ріал «Важка дорога до школи, або чому депутати не співчувають дітям с. Гаївка» («Шацький край», №15 від 18 квітня 2015 року). Проблема пільгового довезення дітей до ЗОШ І-ІІІ ст. смт Шацьк начебто почала успішно вирішу­ватися, натомість з’явилися незгідні з позицією авторів лис­та. Редакція вважає за необ­хідне оприлюднити погляд на си­ту­ацію, що склалася, адмініс­трації та педагогічних колекти­вів ЗОШ І-ІІІ ст. смт Шацьк та с. Мельники, які спростовують деякі моменти, викладені в зверненні батьків учнів до редакції.

«Шановна редакціє! Нам при­ємно, що батьки прагнуть від­дати своїх діток у нашу школу, цим самим таки визнаючи, що в ЗОШ І-ІІІ ст. смт Шацьк за­безпечене якісне надання осві­тніх послуг. І якби адмініс­тра­ція й педагогічний колектив школи не прикладали зусиль, а лише «робили вигляд, що все добре», то, мабуть, і питання з довозом дітей так гостро б не стояло, оскільки тоді ви, ша­новні батьки, повели б своїх діток до іншого, успішнішого, навчального закладу. Дорікати адміністрації школи в тому, що ми відсторонилися від проб­ле­ми або ж подаємо неправдиві відомості у звітах, недоречно, бо це насправді не так. Якщо немає централізованого довозу або не забез­печений пільговий проїзд учнів у громадському тра­н­спорті, то у звітах зазна­чаємо: «доїзд коштом батьків», не приписуючи собі чужих зас­луг. Проб­лему доїзду доводи­ться вирішува­ти щороку на час сезонної перерви у роботі са­наторію, вихо­дячи із наявних ресурсів. Саме дирекція школи в попередні роки домовлялася з перевізниками і через відділ освіти відшко­довувала їм за довіз дітей частину паливно-мастильних матеріалів, коли на це виділялися кошти.

Одного року навіть учитель школи власним транспортом довозив дітей, хоча йому й не покривали всіх витрат. Цього­річ ми теж не стояли осторонь цієї проблеми, бо цінуємо кож­ного нашого учня. Той факт, що батьки «не чули», ще не озна­чає, що директор не ініціював вирішення цього питання. Були неодноразові звернення у відділ освіти, хоча розпорядженням РДА №142 від 22 травня 2013 року територія села Гаївка закріплена за НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок» с. Мельники. Але, поважаючи волю батьків, які віддали своїх дітей у нашу школу, ми порушували клопо­тання про виділення хоч якоїсь дещиці коштів на тимчасовий доїзд десяти наших учнів, які за­раз живуть у Гаївці. Проте, на жаль, нам було відмовлено у зв’язку зі складним фінансовим становищем району. Тож оскі­льки школа не має своїх коштів і директор не є розпорядником фінансів, то підтримувати ба­тьків та учнів ми можемо лише в межах своєї компетенції: пік­лу­ватися про якісне провед­ення всіх навчально-виховних занять, про індивідуальне по­долання прогалин у знаннях тих учнів, які до школи не з’явилися, дбати про заміну кожного уроку в разі від­сутності вчителя, створювати для дітей ком­форт­ні умови перебування у школі.

Проблема доїзду дітей сто­сується не лише Гаївки. У нас навчаються жителі урочища Вен­ське, сіл Світязь та Са­мій­личі, що теж не зак­ріплені за нами територіально. Нашу шко­лу відвідують також учні, що живуть за 3-5 кіло­метрів по вул. Незалежності, що в смт Шацьк. Повірте, школа рада була б і їм забез­пе­чити до­віз хоча б у зимові місяці, але, на жаль, не маємо ні шкільного автобуса, ані кош­тів. Тож доводиться знаходити порозу­міння з батька­ми, які своїм коштом доставляють дітей до школи або знаходять прий­нят­ний для них вихід із ситу­ації, що склалася».

Директор ЗОШ І-ІІІ ст. смт Шацьк Валерій Михальчук, заступник директора з навчальної роботи Тетяна Сидорук,

голова профкому Тамара Мазурок.

«Шановна редакціє газети «Ша­цький край».

Прочитавши статтю під наз­вою «Важка дорога до шко­ли…», педагогічний колектив ЗОШ І-ІІІ ст. с. Мельники був по-справжньому обурений. На яких підставах група людей с. Гаївка дає свою суб’єк­тивну оцінку освітньому закладу? Їхні діти не мають ніякого сто­сунку до цієї школи, то чому батьки дозволили собі оціню­ва­ти дія­льність педко­лек­­тиву?

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – дитяч­ий са­док» с. Мельники є держав­ним зак­ладом і в своїй роботі керується нор­мативно-право­вою базою на­шої держави. Де будуть навчатися діти, ба­тьки яких звертаються до ре­дакції, звичайно, вирішувати їм самим. Держава гарантує осві­ту, а вони мають право на ви­бір. Мож­ливо, хтось має ба­жан­ня віддати дитину навіть в приватну школу. Будь ласка!

Учителі свідомо не пере­рахо­вують свої досягнення. По­вірте, в нас є що показати і про що ска­за­ти. Але ми вва­жаємо, що оправ­до­вуються ті­льки ті, які почувають себе винними».

З повагою педколектив школи.